inner image

Ακύρωση διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου .

Ακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για δίκυκλα και 4 οχήματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  προμήθεια ηλεκτρονικού  εξοπλισμού για 11 Δίκυκλα και 4  οχήματα της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει  τιμής, η οποί θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστέ

Στο Πάρκο της οδού Εφόδου και στον χώρο της λαϊκής της Νέας Αλικαρνασσού ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Αυτοψία στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όπου θα εγκατασταθεί  η  λαϊκή της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και στο νέο Πάρκο της οδού Εφόδου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη.  Και τα δυο αυτά έργα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Δήμαρχος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.161,29 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/08/2023 ημέρα Παρασκευή, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Ανδρόγεω 2, 1ος Όροφος Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη Γιάννη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός.

Διαγωνισμός εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου (Πάροδος Γεωργ. Διλβόη-Νέα Αλάτσατα Τ.Κ. 714 09).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης  στη Διεύθηνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο-Ηράκλειο, έως τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι για το  Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουλίου  2023 Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι  ο κ. Γιώργος Καραντινός. Θυμίζουμε στους δημότες ότι μπορούν να καλούν στο 2813-409409 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, προκειμένου να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Το Ηράκλειο προετοιμάζεται να υποδεχτεί τους ψηφιακούς νομάδες

Σε ένα νέο δίκτυο πόλεων που πραγματεύεται τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για την αγορά εργασίας μετά την πανδημία COVID-19 και την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πλέον ο Δήμος Ηρακλείου που συμμετέχει με άλλες  7 πόλεις στο πρόγραμμα «Remote and Hybrid work for Thriving Cities  - REMOTE IT», URBACT IV.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 60412/29-6-2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023».

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη  του κατωτέρω  κατ’ αριθμό  και  ειδικότητες  προσωπικού, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών  ή   πρόσκαιρων  αναγκών   του  Δήμου  μας  και  συγκεκριμένα για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023».

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ         ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ                    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

                                                                                          ΠΡΟΣΟΝΤΑ

       

   1.   ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ                 8                      Να πληρούν τα γενικά                   Δύο (2) μήνες

         ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                       προσόντα διορισμού

                                                                  που προβλέπονται για

                                                                  τους μόνιμους υπαλλήλους

   2.   ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ                    3                       Το ίδιο ως άνω                            Δύο (2) μήνες

   3.   ΥΕ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ                15                    Το ίδιο ως άνω                            Δύο (2) μήνες

   4.   ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ     4                    Το ίδιο ως άνω                            Δύο (2) μήνες

 

    Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται από 30 Ιουνίου 2023 έως και 07 Ιουλίου 2023 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση  και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στην ανακοίνωση  είτε   αυτοπροσώπως   είτε  ταχυδρομικά   με  συστημένη   επιστολή   στα  Γραφεία  του  Τμήματος  Πρωτοκόλλου, στην ακόλουθη διεύθυνση :Δήμος Ηρακλείου, οδός Αγίου Τίτου 1,Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Πλούτωνος 30,  Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης): ενενήντα οχτώ (98). Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» καθώς και στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 28 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τρίτη  04.07.2023  και ώρα 12:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο«Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες καλοκαίρι 2023»  (απόφαση ΔΣ 38/2023)ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 12:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

https://aahaeota.gr/%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af-4/

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΗ για αγωγό Μαλίων

Η ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους δημότες ότι, προκειμένου να αποκαταστήσει ζημία στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων, θα πραγματοποιήσει αργά το απόγευμα  της Δευτέρας 12 Ιουνίου έως το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιουνίου, γενική διακοπή υδροδότησης

Αιτήσεις εγγραφής στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

Σας γνωστοποιούμε ότι οι Αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικό Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολ. έτος 2023-2024, θα γίνονται δεκτές ως 31 Μαΐου 2023.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Τροφίμων ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ∆ήµος Ηρακλείου για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια Τροφίμων  

Παράταση στην προθεσμία καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων

Με την έναρξη του έτους 2023 , όσοι δημότες επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο της πόλης , είχαν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση έως 31-3-2023 για να χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80.

Εθελοντική Αιμοδοσία στο αίθριο της Λότζια (Σάββατο 11/03/2023 09:30 – 14:00)

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11/03/2023 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο αίθριο της Λότζια από τις 9:30 έως τις 14:00 .

Προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης στην Θέρισο

Η ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους δημότες ότι  στo πλαίσιο της απομόνωσης των παλαιών δικτύων ύδρευσης της περιοχής Θερίσου και προκειμένου να γίνουν συνδέσεις στο νέο δίκτυο από τον ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης στην περιοχή της Θερίσου από την Κυριακή το μεσημέρι (19-2-23) έως και την Δευτέρα το μεσημέρι (20-2-23) .

Έως την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Δήμο Ηρακλείου

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των δημοτών του Ηρακλείου στην προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία και τη Συρία . Ήδη έχουν συγκεντρωθεί και αποστέλλονται μέσω της ΚΕΔΕ στις πληγείσες περιοχές, 14 παλέτες με ιατροφαρμακευτικό υλικό, πάνες κουβέρτες και είδη ρουχισμού.

Η συλλογή θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Δήλωση της Αντιδημάρχου Παιδείας Στέλας Αρχοντάκη-Καλογεράκη ,με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου

«Η παιδεία είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο, που διαθέτει μια χώρα. Βασίζεται στο παρελθόν και στην ιστορία του λαού της και κάνει προτάσεις για το μέλλον.

Με πρωτοχρονιάτικες μελωδίες «πλημμύρισε» η Λότζια

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα παιάνισε, όπως ορίζει το έθιμο, στον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, το πρωί της Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου υπό την Διεύθυνση του μαέστρου Λεωνίδα Τζωρτζάκη.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 31 Δεκεμβρίου 2022 - 1η Ιανουαρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι για το Σαββατοκύριακο 31 Δεκεμβρίου 2022 - 1η Ιανουαρίου 2023  Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι η κα Αριστέα Πλεύρη. Θυμίζουμε στους δημότες οτι μπορούν να καλούν στο 2813-409409 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, προκειμένου να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Κοπή της βασιλόπιτας στη Λότζια

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφερειακή  Ενότητα Ηρακλείου υποδέχονται το νέο έτος με την Φιλαρμονική του Δήμου και την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» του Δημοτικού Συμβουλίου:

Κυριακή 01-01-2023

(Λότζια – αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος»)

11:30 Κοπή Βασιλόπιτας

'Μελωδίες με άρωμα Γαλλίας, από το χθες στο σήμερα ...' με την Μαριέλλα Βιτώρου και τον Γιάννη Κιαγιαδάκη στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Γλυκές μελωδίες γαλλικού bistrot από την Μαριέλλα Βιτώρου στο τραγούδι και τον Γιάννη Κιαγιαδάκη στο πιάνο ζεσταίνουν την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και μας μεταφέρουν στην Γαλλία του χθες και του σήμερα.

Την χρηματοδότηση έργων πέντε εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της «Έξυπνης Πόλης» εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την χρηματοδότηση έργων πέντε εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της «Έξυπνης Πόλης» εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 210/2022 σε ορθή επανάληψη  (ΑΔΑ: 6ΛΨ9ΟΚ6Ξ-29Ο), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022-2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου - Heraklion Arts and Culture

Μια εξαιρετική συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου  - Heraklion Arts and Culture και στον σύνδεσμο:  https://youtu.be/lvBjbFJT1fc

Θέατρο Σκιών από την Ομάδα «Εκτός των Τειχών» - «Ο Καραγκιόζης Προφήτης» στο Πολύκεντρο Ηρακλείου την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 18:00

Με θέατρο σκιών και την ομάδα «Εκτός των Τειχών» και τον Χρήστο Συρμακέζη συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Πολύκεντρο Ηρακλείου την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022. Έτσι στις 18:00 το απόγευμα θα παρουσιάσουν την  παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης Προφήτης».

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» Δήμου Ηρακλείου - Το πρόγραμμα μέχρι και την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» του Δήμου Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες Ηρακλειώτες κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών και το ίδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει και για το διάστημα μέχρι την Πρωτοχρονιά, προσφέροντας πληθώρα εκδηλώσεων καθημερινά. 

Κλειστά τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι κατόπιν του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ΚΕΠ του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022) .

Εορταστικές Εθελοντικές Αιμοδοσίες στο αίθριο της Λότζια (Πέμπτη 29/12/2022 και Σάββατο 31/12/2022)

Συνεχίζονται οι εορταστικές εθελοντικές αιμοδοσίες  την Πέμπτη 29/12/2022 και το Σάββατο 31/12/2022  στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο αίθριο της Λότζια από τις 9:30 έως τις 14:00  .

Παιχνίδια, μουσική, θεατρικά δρώμενα και πληθώρα εκδηλώσεων στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» Δήμου Ηρακλείου - Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 και της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου

Με παιχνίδια, μουσική, θεατρικά και άλλα δρώμενα συνεχίζεται το πρόγραμμα του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» του Δήμου Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας

Δείτε αναλυτικά τις εκδηλώσεις της Τετάρτης 28 και της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου:  

H Fide Köksal με την παράσταση «Σμύρνη – Κρήτη – Πειραιά» στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Heraklion Arts and Culture – Καλεσμένος ο Μάνος Πυροβολάκης

Η μουσική παράσταση  “Σμύρνη - Κρήτη - Πειραιά” που παρουσιάστηκε στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture. στη Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε», στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://youtu.be/qqgNsDLV1aY.

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» Δήμου Ηρακλείου - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Τρίτης 27 και της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου

Πληθώρα εκδηλώσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» του Δήμου Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, 27 και 28 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το τριήμερο των Χριστουγέννων (24-25-26 Δεκεμβρίου)

Σας ενημερώνουμε ότι για το τριήμερο των Χριστουγέννων (24-25-26 Δεκεμβρίου 2022) Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι ο κ.  Αντώνης Περισυνάκης.  Θυμίζουμε στους δημότες οτι μπορούν να καλούν στο 2813-409409 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, προκειμένου να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Απάντηση του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» στην ανοικτή επιστολή της Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Αναφορικά με την ερώτηση της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες» για την σύναψη δυο προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου Ηρακλείου  με τον Αναπτυξιακό  Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης «Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και συγκεκριμένα σχετικά με το ερώτημα «Πως γίνεται  η τεχνική υποστήριξη για  επικαιροποίηση  2  υπαρχουσών μελετών  να κοστίζει  246 .493,53 Ευρώ και  η σύνταξη 10 νέων μελετών  300.000 Ευρώ» σας επισημαίνουμε τα εξής:

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της 28/12/2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και το Φ.Ε.Κ. 6445/16-12-2022 τεύχος Β΄, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:

Παρουσίαση του βιβλίου «Φωταγωγός» - Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00

Το βιβλίο του «ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ», με βιωματικά στοιχεία του συγγραφέα από την Κρήτη, θα παρουσιάσει ο Κώστας Παππής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00.

H 'Ηλιαχτίδα' βράβευσε τον Δήμο Ηρακλείου

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στον φιλόξενο χώρο Rotonda Private Hall, η εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων από τη ίδρυση της Ηλιαχτίδας, του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία.
Η εκδήλωση άνοιξε με την προβολή της ταινίας «30 Χρόνια Ηλιαχτίδα» που παρουσίασε μια αναδρομή στη δράση, το έργο και την προσφορά του Συλλόγου

 

 

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» Δήμου Ηρακλείου - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μέχρι και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

«Πολύχρωμες Γιορτές» στην Πλατεία Ελευθερίας προσφέρει ο Δήμος Ηρακλείου καθώς το πρόγραμμα στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών για μικρούς και μεγάλους μέχρι και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά:

Επισκέψεις σχολείων για κάλαντα και ευχές στην Λότζια

Με παιδικές φωνές και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισε το πρωί της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου η Λότζια. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου, έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα με την συνοδεία ποντιακής λύρας, στον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, την Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία Καναβάκη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αριστέα Πλεύρη.

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» Δήμου Ηρακλείου - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πέμπτης 22 και της Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χορό, θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια και πολλές ακόμα εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» του Δήμου Ηρακλείου στη Πλατεία Ελευθερίας για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, 22 και 23 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

H Παιδική Παράσταση Αφήγησης «Ανεράιδες και Στοιχειά» στο Heraklion Arts and Culture

Η Παιδική Παράσταση Αφήγησης "Ανεράιδες και Στοιχειά" παρουσιάζεται στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture!

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά την ιστορία των Ενετικών Τειχών - Η εργασία των μαθητών του 49ου Δημοτικού παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της ΣΒΑΑ στο Πολύκεντρο

Τα παιδιά συμμετέχουν στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου μελετώντας με βιωματικό τρόπο την ιστορία του τόπου τους, ενώ παράλληλα μπορούν να δημιουργούν και να εκφράζονται.

Κλειστά τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι κατόπιν του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή το Σάββατο 24 και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE