inner image

Διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΝ.4412/2016

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.955,66 (με Φ.Π.Α.), (CPV: 90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός), η οποία χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την τον Ν. 4412/2016.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.505,20€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), συν 0,25€/m2 για απολύμανση κατά covid-19, διάρκειας 12 μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

2η Ανακοίνωση για το έργο 'Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη'

2η Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη"

Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού, βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού, βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών» συνολικού προυπολογισμού 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.). Υποβολή προσφορών μέχρι και την 5/2/2021 και ώρα 12:30μμ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης, μεσω ΕΣΗΔΗΣ, του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας/πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης, μεσω ΕΣΗΔΗΣ, για τo τεύχος διαγωνισμού διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για της υπηρεσίας με τίτλο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», Υποέργο 1 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5050823, ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών (σίδερα – πλαστικό) από το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών  (σίδερα-πλαστικό-ηλεκτρολογικά υλικά - μπαταρίες ) που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/1/2021 το αργότερο μέχρι τις 12:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 'Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής'

O Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής", προεκτιμώμενης αμοιβής 806.451,61€ (χωρίς ΦΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1, & Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4,Α1,&Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.125,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 57.944,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29-01-2021 και ώρα 12.οο μ.μ.

«Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου»

Αντικείμενο του έργου είναι η αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα , επιχρίσματα και χρωματισμοί ,επιστρώσεις δαπέδων, υαλοστάσια και υαλόθυρες, μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.    

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 'Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχή Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρα'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά", προεκτιμώμενης αμοιβής 227.230,90€ (χωρίς ΦΠΑ).

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 'Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή", προεκτιμώμενης αμοιβής 361.232,70€ (χωρίς ΦΠΑ).

1η Ανακοίνωση για την μελέτη με τίτλο «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοιμητηρίου Βασιλειών»

Διευκρινίσεις για την μελέτη με τίτλο "Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοινητηρίου Βασιλειών"

Διαγωνισμός για την «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη» του Δήμου Ηρακλείου


Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη» του Δήμου Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 162.192,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-6142.029 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Περίληψη Διακήρυξης για την «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου».

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και ειδικότερα με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου».

Περίληψη Διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο (2) μικρών κλειστών επαγγελματικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου».

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και ειδικότερα με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια δύο (2) μικρών κλειστών επαγγελματικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου».

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου ( ΔΟΠΑΦΜΑΗ ).

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (συμφωνίας πλαισίου) για την Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριάντα-έξι (36) μηνών, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου». 3. Προϋπολογισμός:  Συνολικός προϋπολογισμός 1.507.257,87 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 361.741,89€, συνολο με ΦΠΑ: 1.868.999,76 Ευρώ.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη,  17/02/2021 και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις  23/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.  12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΗΚΕΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813409000, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό (άνω των ορίων) δημόσιο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων. “Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η)» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, Υλικά Φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.

«Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, Υλικά Φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των μονικών προσώπων.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσίας παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου

Υπηρεσία παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την 'Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων'

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων» συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00€ με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για δύο (2) έτη

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.) πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για δύο (2) έτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή Επικάλυψης»

  1. Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου: «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή Επικάλυψης»

 Σύντομη Περιγραφή:  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι όπως περιγράφονται παρακάτω:.

1. Επισκευή Μεταλλικών στοιχείων δικτυώματος (όπου απαιτηθεί.)

2. Επισκευή Μηχανοδιαδρόμων. Αποξήλωση γραδελάδων (Δάπεδο) και αντικατάσταση  αυτών

3. Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος με τις στρώσεις που προβλέπονται από την τεχνική τους έκθεση επί του χωροδικτυώματος

4. Τοποθέτηση αναμονών μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών (τοποθέτηση αναμονών για μελλοντική τους επέκταση)

5. Τοποθέτηση Ανεμοφράκτη όπως προβλέπεται από την τεχνική τους  έκθεση για την προστασία των θεατών σε επιλεγμένες θέσεις

6. Τοποθέτηση πλέγματος αλεξικέραυνου επί του χωροδικτυώματος

7. Σωληνώσεις για την απορροή ομβρίων

Για την υλοποίηση της επισκευής είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ικριωμάτων και ειδικού εξοπλισμού ασφάλειας του εργαζόμενου προσωπικού.

  1.     Εκτιμώμενη συνολική αξία:  1.209.677,42  χωρίς ΦΠΑ  

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

  1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
  2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE