Διαγωνισμός για την ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει τη Βικελαία Βιβλιοθήκη

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια:  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ συνολικού κόστους  3.251,03€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  28/9/2017, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Προμήθεια για Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Μηχανήματα FAX, Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων , Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.592,18 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Β) Μηχανήματα FAX Γ) Εξοπλισμός για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων Δ) Εξοπλισμός για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΙΤΕ

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 39.969,84  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο της προμήθειας είναι εξοπλισμός για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και το ΙΤΕ :

Προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες ημερίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (επανάληψη)

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια edesmάtwn - ροφημάτων gia tiV anάgkeV thV hmerίdaV pou διorganώnei h Dieύqunsh KoinwnikήV AnάptuxhV tou Dήmou Hrakleίou  και το Tμήμα Κοινωνικής Πολιτικής την 29η Σεπτεμβρίου 2017  me qέma thn «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Πολιτική» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για τη «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων»

Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο,σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την : Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης, και οστεοφύλαξης   Δημοτικών Κοιμητηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 36.152,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του προσωπικού των Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Συλλογή προσφορών για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (απορρυπαντικά πλύσης οστών & απολυμαντικών) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ηλεκτροσυγκόλλησης, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, γωνιακού λειαντήρα μαρμάρων και παλετοφόρου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια μιας ηλεκτροσυγκόλλησης, ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ενός γωνιακού λειαντήρα μαρμάρων και ενός παλετοφόρου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού του 10ου Νηπιαγωγείου επί της οδού Μελιδωνίου

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και από    ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το 2ο υποέργο της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000475, προϋπολογισμού 30.918,51 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του ενάριθμου (2016ΕΠ00210037) της σχετικής ΣΑΕΠ (0021).

Προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες ημερίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες της ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των κυλικείων του 12ου και του Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

1. To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Κράπης 4, Πόρος, 71307, Ηράκλειο)

2. To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Δαφνών (Δαφνές Τ.Κ.70011, Ηράκλειο)

Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διακήρυξη διαγωνισμού τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS του δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Υπηρεσία ασφάλισης Οχημάτων Μηχανημάτων Αυτοκινήτων Μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την  Υπηρεσία ασφάλισης  Οχημάτων Μηχανημάτων Αυτοκινήτων Μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου               

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 183.000,00 € για δύο χρόνια (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αναβολή προμήθειας υλικού συστημάτων ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου

Ανακοινώνουμε την αναβολή της προμήθειας «Προμήθεια υλικού για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.», προκειμένου να ενσωματωθεί στην προμήθεια και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κλειστού συστήματος καμερών με τα υλικά που την συνοδεύουν.

Προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 45/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου».

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.