inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 26/9/2018 ημέρα Τετάρτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.
Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών γίνεται με την συμπλήρωση του παρεχόμενου Εντύπου τιμολογίου προσφοράς. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 21.920,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 4 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών
για την αναβάθμιση τεσσάρων (4) παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου
Ηρακλείου

Προϋπολογισμός μελέτης 419.354,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Καταληκτική ηερομηνία υποβολής προσφορών 25-10-2018 και ώρα 15:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών χωρητικότητας 90 lt περίπου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνή δημιουργικό διαγωνισμό για το destination brand του Ηρακλείου Κρήτης

Διεθνή διαγωνισμό για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand)  του Δήμου Ηρακλείου προκηρύσσει το Διάζωμα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Δήμο για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Α:νάπτυξης της Πόλης. Σκοπός είναι  να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της πόλης του Ηρακλείου στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόμενο travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, γραφεία οργάνωσης γάμων κοκ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) και  θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει ο Δήμος εφεξής. Η νέα ταυτότητα  δεν αφορά στο Δήμο ως διοικητική οντότητα, αλλά στην πόλη του Ηρακλείου ως τουριστικό προορισμό.

Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης , 2ης ,3ης και ΔΚ Νέας Αλικαρνασσού

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης , 2ης ,3ης και ΔΚ Νέας Αλικαρνασσού» με προεκτιμώμενη αμοιβή 201.674,25 € + ΦΠA 24% 

 

Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού των υπηρεσιών   του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια εργαλείων

       Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ότι την 25 - ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ - 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10:00 έως και 11:00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ » του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συντήρηση Αθλητικών Χώρων

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ηρακλείου πρόκειται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στα υπαίθρια δημοτικά αθλητικά κέντρα για τη συντήρησή τους.  Σκοπός είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων που η χρήση και η παλαιότητα έχουν προκαλέσει και στόχος να αποδοθούν αναβαθμισμένα και ασφαλή στους πολίτες κάθε ηλικίας οι οποίοι τα χρησιμοποιούν.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 614.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής :

- Κόστος Εργασιών : 364.300,60 Ευρώ

- Γ.Ε + Ο.Ε. 18% = 65.574,11 Ευρώ

- Απρόβλεπτα 15% =64.481,21 Ευρώ

- Αναθεώρηση 805,38 Ευρώ

- Φ.Π.Α. 24% =118.838,71 Ευρώ

Η πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από το Δήμο Ηρακλείου με πίστωση 73.800,00 Ευρώ  για το 2018, του Κ.A. 15-7336.012.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Αρχεία

Προμήθεια μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, για την προμήθεια μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (39.999,99 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Πλούτωνος 30, Ηράκλειο)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος  έως και 05 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414

Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών

Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ.8 του αρ.221 του Ν.4412/2016.

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)», του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, «Μεσογειακού Χώρου 2014-2020» («Interreg MED 2014-2020»)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού του 10ου Νηπιαγωγείου επί της οδού Μελιδωνίου

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και από    ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το 2ο υποέργο της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000475, προϋπολογισμού 30.918,51 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του ενάριθμου (2016ΕΠ00210037) της σχετικής ΣΑΕΠ (0021).

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE