inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών για το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της προσφοράς  

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1089/05.07.2019)

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)», όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.

Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή μέχρι την Δευτέρα 29.07.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».

Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.07.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 

Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Καπετανάκης Μηνάς

Επαναλητπική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η Αγίου Δημητρίου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Γιαμαλάκη-Αγ. Μηνά – Κύριλλου Λουκάρεως-Πλατεία Κορνάρου –Έβανς- Χαρ. Τρικούπη-Δημοκρατίας-Γερωνυμάκη-Εθν. Αντιστάσεως -Ικάρου – Δ. Μποφωρ –Επιμενίδου-Λ..Βύρωνος- Σοφ. Βενιζέλου- Γιαμαλάκη και να διαθέτει ή να μπορεί να διαμορφωθεί σε: α) Τέσσερα γραφεία (10-14 m2), β) Κουζίνα με χώρο αναμονής-εντευκτήριο 30-40 m2 γ) Δυο W.C και ένα για ΑΜΕΑ δ) Χώρο Φυσιοθεραπείας 30-40 m2
ε) Χώρο Εργοθεραπειας 30-40 m2 στ) Χώρο συναντήσεων- συνεδριάσεων 20 m2 δηλαδή ελάχιστη συνολικής επέκτασης 180m2 και μέγιστη 250m2 εκτεινόμενη σε ισόγειο ή ορόφους (ισόγειο και πρώτος όροφος).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους των στο πρωτόκολλο του Δήμου με την υποσημείωση για την Επιτροπή Δημοπρασιών του Π.Δ.270/81, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι 5 / 08/2019 στο δημαρχιακό κατάστημα Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Λότζια Τ. Κ. 71202 ισόγειο γραφείο πρωτοκόλλου.

Επαναλητπική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών : Εθνική Αντιστάσεως –Λεω.Νεάρχου–Σοφ.Βενιζέλου-Αρχ.Μακαρίου-Λεωφ.Πλαστήρα-Εβανς-ΠλατείαΚύπρου- Λεωφ.Κνωσσού-Εθνικής Αντιστάσεως ή Θερίσου – Μίνωος -62 Μαρτύρων-Κανδάνου -Λεωφ.Σοφοκλή Βενιζέλου-Αρχ. Μακαρίου – Θερίσου

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους των στο πρωτόκολλο του Δήμου με την υποσημείωση για την Επιτροπή Δημοπρασιών του Π.Δ.270/81, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι 5 / 08 /2019 στο δημαρχιακό κατάστημα Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Λότζια Τ. Κ. 71202 ισόγειο γραφείο πρωτοκόλλου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ

Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Λεωφόρου Αντιστάσεως - Βασ. Σμπώκου–ΕΟΚ–Μίνωος–Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου–Λ. Νεάρχου–Εθνικής Αντιστάσεως. Ως εκ τούτου, για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής και των παραρτημάτων αυτής, κρίνεται απαραίτητη η εύρεση νέου χώρου στέγασης της Δομής, συνολικού εμβαδού περίπου 250τ.μ. – 300 τ.μ.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου με την υποσημείωση για την Επιτροπή Δημοπρασιών του Π.Δ.270/81, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι 5/08/2019 στο δημαρχιακό κατάστημα Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Λότζια Τ. Κ. 71202 ισόγειο γραφείο πρωτοκόλλου.

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων Άρδευσης Πρασίνου

   Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Κομποστοποιητών

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΑΠΟΦΕΥΚΤΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές 

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.).

 

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)», όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υποβολή μέχρι την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».
Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Καπετανάκης Μηνάς

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)», όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή μέχρι την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».

Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 

Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Καπετανάκης Μηνάς

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο: «Δημιουργία παιδικής χαράς στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου»

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή παιδικής χαράς στο Παλαιό Δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου" με προϋπολογισμό 47.258,06 € (με ΦΠΑ).

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019  και ώρα 10:00πμ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Πληροφορίες δίδονται στην ΔΤΕ του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες έως τις 15 Ιουλίου 2019, τηλ. επικοινωνίας 2813409884, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Κουτάντου Όλγα.

Σας ενημερώνουμε ότι το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη. Δεν θα δοθεί άλλο έντυπο από την Υπηρεσία.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για αποθήκευση μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Ανακαίνιση αίθουσας Μ. Καρέλλη

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Μ. ΚΑΡΕΛΛΗ, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Γεωτεμαχίων για την Λειτουργία Αντλητικών Γεωτρήσεων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό η « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σ’ αυτόν.

Τα μίσθια πρέπει:

1. Να βρίσκονται στις θέσεις:

- «Γραντάς» και «Λιθίνες» εντός και εκτός ορίων οικισμού των Δαφνών (τρία ακίνητα)

- «Αη-Λιας» εκτός ορίου οικισμού Αγίου Μύρωνος (δύο ακίνητα)

- «Αγία Παρασκευή» εκτός οικισμού Πυργού (ένα ακίνητο)

- «Κρύα Βρύση» εκτός ορίου οικισμού Βασιλειών (ένα ακίνητο)

2. Να έχουν έκταση έως 250 τετραγωνικά μέτρα

3. Να είναι σε κατάλληλη γεωλογικά θέση και να έχουν την αναγκαία μορφολογία, ως αυτή βεβαιώνεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑΗ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται στη με αρ.πρωτ. 6060/26-6- 2019 Διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2019 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2, Ηράκλειο Τ. Κ. 71500 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου»

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561    ΠΡΟΚΥΡΉΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της διακήρυξης 1121/26-06-2019.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: http://www.aahaeota.gr/node/940

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την μίσθωση των κυλικείων του Παγκρητίου Σταδίου

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  7/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό πλειοδοσίας για την μίσθωση των κυλικείων του Παγκρητίου Σταδίου. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία και για την συμμετοχή σε αυτόν  είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.200,00 €.
 
Υποβολή προσφορών  στο πρωτόκολλο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, στο Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 01 (Οδός Σπύρου Μουστακλή 25),  μέχρι την 7  Μαρτίου 2019, και  η  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών. Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου  Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η πλειοδοσία θα γίνει στις  7  Μαρτίου 2019, στις 15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία συμβούλου αξιολόγησης του έργου FIT FOR ALL”

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία συμβούλου αξιολόγησης του έργου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Inclusion of refugees through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL”»

Προϋπολογισμός : πέντε χιλάδες ευρώ (5.000€) συμπ. ΦΠΑ

Λήξη υποβολής προσφορών: 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 μμ

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE