inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και εκτύπωσης έντυπου υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης του φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2024»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για Παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και εκτύπωσης έντυπου υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης του φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2024» CPV 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού & CPV 79821000-5 Υπηρεσίες φινιρίσματος εκτυπώσεων, όπου  υπάρχει σχετική πίστωση σε βάρος του   ΚΑ: 15-6471.002  «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις καλοκαιρινές, Χριστουγέννων, Απόκρεω κλπ.». με  ποσό 11.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ για το έτος 2024.

Ο Δήμος Ηρακλείου, καλεί τους υποψήφιους ανάδοχους όπως καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 13.06.2024, ημέρα Πέμπτη, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου,  Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 71202 - Ηράκλειο, με την ένδειξη:  Κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην τη τη Διοργάνωση φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2024, για τις υπηρεσίες σχεδίασης και εκτύπωσης έντυπου υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης του φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2024»,  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Φωτιάδης Δημήτριος, Κυράτσογλου Μιχαήλ

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Στεργίου Σπανάκη 5- Πόρος, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης): εκατόν εξήντα οκτώ (168). Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 20 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαγωνισμός για την Υπηρεσία Εκτέλεσης Αστικής Συγκοινωνίας για τη Λειτουργία 1ης 2ης και 3ης γραμμής mini bus»

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ΗΣ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ MINI BUS»  Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ανέρχεται στο ποσό 732.249,37€ (Καθαρή Αξία: 648.008,29€ , ΦΠΑ :84.241,08€). καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 20/06/2024 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 349450 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 27/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστήματος αυτοματισμού– τηλελέγχου – τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας& διαχερίση νερού στο αρδευτικό δίκτυο

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό κατά τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 27 του ν. 4412/2016,   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (CPV: 32441100-7, 32441200-8, 43323000-3), , με προϋπολογισμό 1.774.168,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, 425.800,32 €) και συνολικό προϋπολογισμό με ΦΠΑ 24%: 2.199.968,32 €. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ/Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: Α.Α: 349430)  ορίζεται η Παρασκευή,  14/06/2024 και  ώρα  15:00.  Ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20η/06/2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας «Μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑΜΕΑ στο ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ»

Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο της µελέτης αναβάθμιση της προσβασιμότητας και των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε όλες τις κερκίδες και τις παροχές υπηρεσιών της αθλητικής εγκατάστασης του Ε.Σ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του Φακέλου της µελέτης. ΙΙ.4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71240000-2  “ Υπηρεσίες αρχιτέκτονα μηχανικού και τεχνικού γραφείου”

ΙΙ.5. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 71.516,58€ χωρίς ΦΠΑ

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 205769

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4  των Υπηρεσιών του Δήμου   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 'Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου»

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την "Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού έργου, Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου

Ο τίτλος του έργου είναι: «Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.585.646,77 Ε χωρίς ΦΠΑ.

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω μείγματος παθητικών και ενεργητικών παρεμβάσεων
που συμπεριλαμβάνει:
α. αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
β. κατασκευή κεντρικού συστήματος γεωθερμικών αντλιών προς αξιοποίηση της θαλάσσιας γεωθερμίας για
την ικανοποίηση αναγκών κλιματισμού του κτηρίου
γ. εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και καυστήρα βιομάζας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των
κολυμβητικών δεξαμενών και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
δ. επιπλέοντα θερμομονωτικά καλύμματα στις κολυμβητικές δεξαμενές
ε. εκσυγχρονισμό του φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών αγωνιστικών και βοηθητικών χώρων
στ. κεντρικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης των ενεργειακών συστημάτων.
Πέραν της εξοικονόμησης, θα γίνεται και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 300kWp.

 

Διαγωνισμός Μελέτης ανέγερσης αποτεφρωτηρίου (εσηδησ 191918)

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 467.056,86€  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1.    122.935,78€ για μελέτη κατηγορίας (6) - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 2.      45.802,93€ για μελέτη κατηγορίας (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 3.      71.656,48€ για μελέτη κατηγορίας (8) - Στατικές μελέτες.
 4.    106.310,03€ για μελέτη κατηγορίας (9) - Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές                                                                                  
 5.      25.770,66€ για μελέτη κατηγορίας (21) – Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες.
 6.        3.685,50€ για μελέτη κατηγορίας (10) – Κυκλοφοριακές μελέτες.
 7.        1.992,00€ για μελέτη κατηγορίας (16) – Τοπογραφικές μελέτες.
 8.        5.670,00€ για μελέτη κατηγορίας (27) – Περιβαλλοντικές μελέτες.
 9.      17.010,00€ για μελέτη κατηγορίας (25) – Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης                                περιβάλλοντος χώρου.

                      5.303,02€ για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. της μελέτης

και 60.920,46€ για απρόβλεπτες δαπάνες.


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

 1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
 2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE