inner image

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 'Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου "Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας" με προϋπολογισμό 2.060.000,00 με ΦΠΑ

Προμήθεια πλαστικών σάκων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια πλαστικών σάκων, του Δ. Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Αναβολή αποσφράγισης προσφορών για την παροχή τερματικών συσκευών POS στα σημεία είσπραξης εσόδων του Δήμου

Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τερματικών συσκευών POS στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου θα αποσφραγιστούν σε νέο χρόνο που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, τις επόμενες ημέρες.

Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται  η προμήθεια 32.000,00 ton  θραυστού υλικού λατομείου 3Α με μεταφορά,  3.250,00 ton σκύρου οδοστρωσίας με μεταφορά, 200,00 ton ψηφίδας Νο 8 με μεταφορά, καθώς και υλικά περίφραξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 620.000,00€

Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων

Η μελέτη περιλαμβάνει τις προμήθειες για την διάστρωση αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα ή την επισκευή φθαρμένου σκυροδέματος σε αγροτικούς δρόμους καθώς και για την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (μικρά τοιχία, αντιστηρίξεις πρανών, αντιπλημμυρικά έργα). Οι προμήθειες αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ηρακλείου.

Η προμήθεια των υλικών χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες: Σκυροδέματα, Δομικά υλικά , Τσιμεντοσωλήνες, Μικροϋλικά.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 620.000,00€

Προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις δρόμων

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04  με μεταφορά 7.000 ton, την προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α10 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04  με μεταφορά 1.000 ton, την προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά 11.000 kg, την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά 11.000 kg, καθώς υλικό επούλωσης και υλικά σήμανσης & μικροϋλικά. Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4412/2016.

Καταληκτική ημερμηνία κατάθεσης προσφορών : 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 620.000,00€

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) και Υποστηρικτικού Εξοπλισμού για τη Λειτουργία τους (Κάδοι, Κοστοποιήσιμοι Σάκοι) στα πλαίσια του: «A2UFOOD»'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) και Υποστηρικτικού Εξοπλισμού για τη Λειτουργία τους (Κάδοι, Κοστοποιήσιμοι Σάκοι) στα πλαίσια υλοποίησης  του συγχρηματοδοτούμενου έργου με ακρωνύμιο: «A2UFOOD»

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Επίσκεψη Ενεργών Πολιτών στο μνημόσυνο για τα 100 χρονια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου


                          Με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 19 Μαΐου  οι  Ενεργοί Πολίτες και ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης  Ηλίας Λυγερός, θα παρευρεθούν  στη δοξολογία στις 11 π.μ  στο μητροπολιτικό  ναό του Αγίου Μηνά και στην κατάθεση στεφάνου  στο μνημείο των Ποντίων στην περιοχή της Όασης.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE