inner image

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης έτους 2022 του ένστολου προσωπικού της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης έτους 2022 του ένστολου προσωπικού της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου»

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενοικίαση μικρού λεωφορείου δεκαεπτά (17) θέσεων, με επιπλέον μια (1) θέση αμαξιδίου ΑμεΑ και μια (1) θέση συνοδηγού με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου από την κατοικία τους ως τη δομή (που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7, Ηράκλειο Κρήτης) και αντιστρόφως  και για τις δυο βάρδιες λειτουργίας της δομής, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Διακήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου

Εκτίθεται προς εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία το με αριθ. Γ1 κατάστημα αποκλειστικής κυριότητας και νομής του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου στη θέση Μαύρος Σπήλιος. Το κατάστημα έχει εμβαδόν επιφάνειας ισογείου 66,96 τ.μ., υπογείου 66,96 τ .μ. και πατάρι 27,95 τ.

Η μίσθωση η οποία ρητά εξαιρείται της προστασίας του Νόμου περί εμπορικών μισθώσεων θα είναι για 12 χρόνια και θα αρχίζει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορ ίζεται το ποσό των 400,00 € για το κατάστημα Γ1. Το μηνιαίο μίσθωμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας θα αναπροσαρμόζεται μετά το δεύτερο έτος της μισθώσεως κατά 2 % ετησίως.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων  απαραίτητα για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου στα πλαίσια της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την εκπόνηση του Υποέργου 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της υπηρεσίας για την εκπόνηση του Υποέργου 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό 176578 για το Τμήμα Α, 176580 για το Τμήμα Β και 176582 για το Τμήμα Γ, με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 265.905,60 Ευρώ με ΦΠΑ. 24%.

Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα. Το πρώτο τμήμα με τίτλο: «Αξιολόγηση και επεξεργασία υλικού τεκμηρίωσης, δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και σχεδιασμός - παραγωγή έντυπου υλικού προβολής», έχει προϋπολογισμό 80.029,60 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο: «Δημιουργία πακέτου ηλεκτρονικής προβολής: Ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών για την ανάδειξη των Ενετικών τειχών του Ηρακλείου», έχει προϋπολογισμό 168.020,00 € με ΦΠΑ 24%. Το τρίτο τμήμα με τίτλο: «Χάραξη ενετικού χάρτη στην Πύλη Ιησού», έχει προϋπολογισμό 17.856,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1311/19.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΧ7ΛΚ-0Ε0) της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5050964. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 176578 για το Τμήμα Α, 176580 για το Τμήμα Β και 176582 για το Τμήμα Γ, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

 

 

Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με τίτλο: «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της υπηρεσίας για την εκπόνηση του Υποέργου 1: «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό 176464 για το Τμήμα Α, 176465 για το Τμήμα Β και 176468 για το Τμήμα Γ, με τίτλο «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 586.248,59 Ευρώ με ΦΠΑ. 24%.

Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα. Το πρώτο τμήμα με τίτλο: «Αξιολόγηση και επεξεργασία υλικού τεκμηρίωσης, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού προβολής, ντοκιμαντέρ & πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία εικαστικών συνθέσεων», έχει προϋπολογισμό 354.765,39 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο: «Σχεδιασμός - ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 196.763,20 € με ΦΠΑ 24%. Το τρίτο τμήμα με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 34.720,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3458/10.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΖ07ΛΚ-ΟΙΔ) της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5120199. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 176464 για το Τμήμα Α, 176465 για το Τμήμα Β και 176468 για το Τμήμα Γ, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με τον μηχανισμό NET METERING και νέων φωτιστικών LED σε 8 κτίρια του Δήμου Ηρακλείου

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με τον μηχανισμό NET METERING και νέων φωτιστικών LED σε 8 κτίρια του Δήμου Ηρακλείου»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής, στο σύνολο των ειδών.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 394.779,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 318.370,67 €  ,  ΦΠΑ : 76.408,96 €). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών..

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τα Υποέργα 4,5,6,7,8 της χρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5035058: Ανοικτό Κέντρό Εμπορίου Δημου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας & έξυπνης πόλης Υποέργο 4,5,6,7,8 της πράξης: “ Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου”, πράξη κωδ. ΟΠΣ: 5035058.

Προμήθεια ανά είδος αναλυτικά : Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και σταθμών, στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας, της περιοχής "Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" Ηρακλείου (Υποέργο 4), Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi για επισκέπτες) (Υποέργο 5), Τμήμα 3: Προμήθεια Διαδραστικού Συστήματος Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Ηρακλείου (info kiosk) (Υποέργο 6). Τμήμα 4: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης ( Υποέργο 7). Τμήμα 5: Προμήθεια & τοποθέτηση ηλιακών "έξυπνων" παγκακιών (Υποέργο 8).  

Προϋπολογισμός υπηρεσίας:  Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας με ΦΠΑ 24%: 346.411,36 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12η /12/2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών –διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 16η/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη  Διακήρυξη.  10. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ορίζεται σε ποσοστό 2% του Π/Υ ανά τμήμα χωρίς ΦΠΑ και τα ποσά φαίνονται  αναλυτικά στο άρθρο  2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.   11. Χρόνος ισχύος προσφορών:  δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τους  συστημικο/συστημικούς αριθμούς  173664  Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην  επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.  Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.herakion.gr . Η περίληψη του διαγωνισμού  αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο (Εφημερίδες: ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ), σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.Διαγωνισμός Μελέτης ανέγερσης αποτεφρωτηρίου (εσηδησ 191918)

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 467.056,86€  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1.    122.935,78€ για μελέτη κατηγορίας (6) - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 2.      45.802,93€ για μελέτη κατηγορίας (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 3.      71.656,48€ για μελέτη κατηγορίας (8) - Στατικές μελέτες.
 4.    106.310,03€ για μελέτη κατηγορίας (9) - Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές                                                                                  
 5.      25.770,66€ για μελέτη κατηγορίας (21) – Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες.
 6.        3.685,50€ για μελέτη κατηγορίας (10) – Κυκλοφοριακές μελέτες.
 7.        1.992,00€ για μελέτη κατηγορίας (16) – Τοπογραφικές μελέτες.
 8.        5.670,00€ για μελέτη κατηγορίας (27) – Περιβαλλοντικές μελέτες.
 9.      17.010,00€ για μελέτη κατηγορίας (25) – Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης                                περιβάλλοντος χώρου.

                      5.303,02€ για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. της μελέτης

και 60.920,46€ για απρόβλεπτες δαπάνες.


 

Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Αφορά αφορά την Υπηρεσία:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»   και κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

 1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
 2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE