inner image

Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων Ο.Α.Ε.Δ. Κοινωφελούς Εργασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων  δικαιολογητικών   είναι να σας έχει αποσταλεί το συστατικό σημείωμα από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη θέση προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

Ο Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη θέση του/της προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.)

Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (ΕΕΠΕΤ) για κτίριο στην οδό Λασιθίου

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 3η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ"), την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 στην έδρα της προέδρου , στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (Πλ. Κουντουριώτη – νεώρια, Ηράκλειο ) με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, για τα ακόλουθα κτίρια : 1. Κτίριο στην οδό Λασιθίου 33, Ηράκλειο 2. Κτίριο στην οδό Φλωράνς 8-10 , Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην ΔΕΥΑΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996 ύστερα από την 72/2022  Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΦ07ΟΡΙΗ-8Γ5 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2314/18-03-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ010307551 2022-04-0, προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ (7.359,00) πλέον Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης έως την 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη.

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω κατ΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου μας, έτους 2021.


1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, δύο (2) άτομα

2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, δύο (2) άτομα

3. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, είκοσι ένα (21) άτομα

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 28 Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr .

Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΚΕΠ

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης  διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE