Προσωρινά αποτελέσματα Ιατρού ΚΗΦΗ Αγ.Τριάδας

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων Ιατρού στο ΚΗΦΗ Αγ.Τριάδας

Αρχεία

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 ενός (1) Κοινωνικού Φροντιστή στο ΚΗΦΗ Τεμένους

Προκήρυξη  ΣΟΧ1/2017 ενός (1) Κοινωνικού Φροντιστή  στο ΚΗΦΗ Τεμένους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/9/2017 έως 25/9/2017

Αποτελέσματα ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την ΣΟΧ 1/2017

Παρακάτω παραθέτονται οι σχετικοί πίνακες επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ) της με  αριθμ. Πρωτ. 1849/26-05-2017 ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, διάρκειας έντεκα (11) μηνών.

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης και Απορριπτέων των ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2 2017 του Δήμου Ηρακλείου

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα των γραφείων μας(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 17/7/2017) . Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Προσλήψεις προσωπικού στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Προσωρινά αποτελέσματα προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.