inner image

Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έως δύο μήνες

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 210/2022 σε ορθή επανάληψη  (ΑΔΑ: 6ΛΨ9ΟΚ6Ξ-29Ο), με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022-2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου της ΔΗΚΕΗ

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α` 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α` 65), (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdap@dikeh.gr, είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκονται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 716 01 (τηλ. 2813409820) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (06) ημερολογιακών ημερών, που ξεκινούν από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι από την Τετάρτη 28.12.2022 και μέχρι τη Δευτέρα 2.01.2023 και ώρα 14.00

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ζητούμενων θέσεων, θα διενεργείται υπηρεσιακά κλήρωση από την ΔΗΚΕΗ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ζητούμενος από την παρούσα ανακοίνωση αριθμός υποψηφίων για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα καθώς προέχει η άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε προσωπικό , θα γίνουν δεκτές αιτήσεις από πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων:

1)   Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση: Νηπιαγωγού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής καθώς επίσης και  καθώς προέχει η άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε προσωπικό.

2)   Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης ή β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και Τεύχος A’ 232/17.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7571 ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE