inner image

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Πετροκεφάλου»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια φυτών (δέντρων, θάμνων και ποωδών) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE GRIN

Ο Δήμος Ηρακλείουπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια φυτών (δέντρων, θάμνων και ποωδών)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN, ΔΡΑΣΗ C3: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ)».

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υπηρεσία: Εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας για τη λειτουργία 1ης, 2ης και 3ης γραμμής mini bus

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που εμπεριέχεται ως παράρτημα του τεύχους διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου (και για τις τρεις γραμμές mini bus). O προϋπολογισμός της υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ανέρχεται στο ποσό των 1.116.402,39 € (Καθαρή Αξία 987.966,72€ , ΦΠΑ : 128.435,67 € Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του αντικειμένου . Οι απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης που αποτελεί παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 21/ 02/2022 και ώρα 15 : 00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 149334 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/ 02 / 2022 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  Αναλυτικά στοιχεία για την υποβολή προσφορά και τις τεχνικές απαιτήσεις δίδονται στο με αρ. πρωτ. 128465/2021 τεύχος διαγωνισμού που ακολουθεί το παρόν. 

Περίληψη Διακήρυξης «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης »

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗς ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 40.015,56 € (35.412,00 € πλέον ΦΠΑ 24%: 4.603,56 €)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου (ΟΠΣ 5050840).

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου  συνολικού Π/Υ με ΦΠΑ: 194.680,00€. Η υπηρεσία αποτελεί το υποέργο 1 της αντίστοιχης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ 5050840. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος (Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 146337). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η    03η/02/2022   ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 09η /02 /2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο τεύχος του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξης και Παραρτήματα αυτής) . Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α της αναλυτικής με Α.Π. 125757/2021 διακήρυξης

Διαγωνισμός για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών»

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών» για την κάλυψη των αναγκών των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Καφέ (ελληνικού, στιγμιαίου, φίλτρου) και ροφήματος σοκολάτας για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Καφέ (ελληνικού, στιγμιαίου, φίλτρου) και ροφήματος σοκολάτας για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 30.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 04.01.2022 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη καθαριότητας και απολύμανσης για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη καθαριότητας και απολύμανσης για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 30.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 04.01.2022 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Πετροκεφάλου»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Πετροκεφάλου».

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης με συστημικό αριθμό 185728, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για της Ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Δικτυακού Εξοπλισμού για της Ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021, εκτιμώμενης αξίας 14.747,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 18.286,28 € με τον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.747,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 18.286,28 € με τον ΦΠΑ 24%,
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Περίληψη Διακήρυξης «Προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση 16 παιδικών χαρών »

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  Υλικών και εξοπλισμού  για την αναβάθμιση 16 παιδικών χαρών »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των συστημάτων αισθητήρων «έξυπνης πόλης» του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των συστημάτων αισθητήρων «έξυπνης πόλης» του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών για τα αναφερόμενα μηχανήματα, ανέρχεται στο ποσό των 4.032,26 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (5.000,00€ με Φ.Π.Α)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθεια UPS, καλωδίων και μόνιτορ για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου- Οθόνες απεικόνισης»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια UPS, καλωδίων και μόνιτορ για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου- Οθόνες απεικόνισης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπλετών (tablet)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπλετών (tablet) στο πλαίσιο υλοποίησης των ΚΔΑΠ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 151/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΤ55ΟΚ6Ξ-Χ3Ρ).

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ για τις ανάγκες των τεχνικών, κατασκευαστικών και έργων συντήρησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία  ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την « Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ   για τις ανάγκες των τεχνικών, κατασκευαστικών και έργων συντήρησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. », ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.400,00€  (πλέον του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς φυσικά πρόσωπα, να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 14 :00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094258926 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117235827000), που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου της Κρήτης στην οδό Ιωάννη Προκοπίδη και γραφεία επί της λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα 49, ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ» ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), Ηράκλειο Κρήτης , ΤΚ71201.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια: Κρεατικά – αυγά για τα καταστήματα εστίασης της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια: Κρεατικά – αυγά για τα καταστήματα εστίασης της «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 30.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη για υγιεινή και ασφάλεια χώρων WC των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη για υγιεινή και ασφάλεια χώρων WC των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των  15.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Αφορά αφορά την Υπηρεσία:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»   και κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συντήρηση καυστήρων και λεβητων Δημοτικών Σχολικών Κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ,
προϋπολογισμού 12.323,12 και προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς, που δραστηριοποιούνται
στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαπραγμάτευσης για την Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων άρδευσης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων άρδευσης».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την περίθαλψη των αστέγων του Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού  για την περίθαλψη των αστέγων  του    Δήμου Ηρακλείου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης οδός Ι.Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσό και ΑΦΜ 094258926 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της κα Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη του Χρήστου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα οχήματα που έχει στην κατοχή της και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια οχήματος Βαν - Ψυγείο

Προμήθεια ενός (1) οχήματος, καινούριου, εντελώς αμεταχείριστου, κλειστού φορτηγού (τύπου van) οχήματος διαμορφωμένου ως ψυγείου, μαζί με τα παρελκόμενά του, που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τροφίμων, για τις ανάγκες των Δομών του Προγράμματος A2UFOOD στο Δήμο Ηρακλείου.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορων για την Προμήθεια Υλικών Σήμανσης (Ανοικτός Διαγωνισμός)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 157.122,88 € (126.712,00 € πλέον ΦΠΑ 24%: 30.410,88 €). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της ομάδας  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό που εμπεριέχονται στο παρόν τεύχος. Προσφορές μπορούν να δοθούν για μια ή περισσότερες ή το σύνολο των ομάδων που ακολουθούν για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων  ανά υλικό/είδος ομάδας. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών/υλικών της ομάδας.:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Tετάρτη,  01 /12 /2021 και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 7/12/2021 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ορίζεται σε ποσοστό 2% του Π/Υ του συνόλου των ειδών της ομάδας ή των ομάδων που θα υποβληθεί προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Ο Χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας GPRS για την λειτουργία της Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει την ανάγκη της παροχής υπηρεσίας GPRS για την λειτουργία της Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων του, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετική προσφορά.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 13.935,48 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (17.280,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223.002 με τίτλο «Συνδέσεις GPRS για την εφαρμογή του στόλου οχημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρακλείου

Προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη Γιάννη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός, σε κλειστό φάκελο.

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον περιορισμό του COVID-19 για τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3) για τον περιορισμό του COVID-19 για τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί  η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 139/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΔ9ΧΟΚ6Ξ-ΕΗΗ).

«Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές, A2UFOOD»

 Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργου «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  με συστημικό αριθμό 184340

Υπηρεσίες φύλαξης στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τις υπηρεσίες φύλαξης στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» που υλοποίει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 138/2021 (ΑΔΑ:6ΡΘΔΟΚ6Ξ-Ν02) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχ. συγκροτήματος των 2ου & 5ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Αλικαρνασσού (Μαυσώλου 105, Τ.Κ. 71601, Ν. Αλικαρνασσός).Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 07 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. της 2ης Κοινότητας (Περιοχή Πόρου) του Δήμου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των  υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. της 2ης Κοινότητας (Περιοχή Πόρου) του Δήμου Ηρακλείου. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την περίθαλψη των αστέγων του Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού  για την περίθαλψη των αστέγων  του    Δήμου Ηρακλείου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το άγονο τμήμα του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 20637/08.03.2021 Προκήρυξης Διακήρυξης, για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των κατασκευαστών CANON, RICOH, και TOSHIBA και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης για την εγκατάσταση και λειτουργία μέσων ψυχαγωγίας για το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2021-22

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. διακηρύττει Δημόσια, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια της πολιτιστικής διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2021», που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανικών και λοιπών μέσων ψυχαγωγίας, για το χρονικό διάστημα από την 3η Δεκεμβρίου 2021 έως και την 6η Ιανουαρίου 2022. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα της επιλογής του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2021

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, της υπ’ αριθμόν ΑΔΣ130/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΞΝΟΚ6Ξ-ΟΓ7) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ όπως αυτή ενδεχομένως τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δ.Σ. και του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, που εγκρίθηκε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ με ΑΔΣ 128/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4ΡΟΚ6Ξ-ΞΨΥ)

Κλήρωση για την σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

Ανακοίνωση κλήρωσης για την Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ". Την Δευτέρα  25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ηχητική Κάλυψη της Παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Ηχητική Κάλυψη της Παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Είναι η  υπηρεσία: Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού αποτελούμενη από τα κάτωθι τμήματα: Α. Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου, Β. Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Γ. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ, Δ. Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων, Ε. Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων και τηλεφωνικών αιτημάτων, ΣΤ. Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου Ηρακλείου, Ζ. Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας, Η. Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων, Θ. Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021» για τις ανάγκες των εργαζομένων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κατασκευών & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.375,60€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Κλήρωση για την σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

Ανακοίνωση κλήρωσης Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤOΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ". Την Πέμπτη  14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΒΞΟΚ6Ξ-Ξ6Ο).

Προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 189/2021 (ΑΔΑ: Ψ369ΟΚ6Ξ-ΩΜΗ) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ". Την Τετάρτη  13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή Ιατρού Εργασίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής  

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην ΔΕΥΑΗ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ) ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ως απόφαση 378/2021 με ΑΔΑ: 6Σ7ΓΟΡΙΗ-Ρ4Θ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, ως έγγραφο αρ. πρωτ. 8688/10-09-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ009282801 2021-9-29.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οχτώ (6.128,00) ευρώ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  της ΔΕΥΑΗ του έτους 2021.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ μέχρι τις 08/10/2021, ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανοιτκός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. πρασίνου»

Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια φυτών (δέντρων, θάμνων και ποωδών) απαραίτητα για συμπληρωματικές φυτεύσεις των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου μας ή για νέες φυτεύσεις των παραπάνω χώρων.              

Προμήθεια δώδεκα (12) δίκυκλων μοτοποδήλατων μέχρι 200cm³, που θα χρησιμοποιηθούν από διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

Αντικείμενο της αφορούν  την μελέτη για την προμήθεια δώδεκα (12) δίκυκλων μοτοποδήλατων  μέχρι 200cm³, που θα χρησιμοποιηθούν από διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Όλα θα είναι τύπου scooter, προκειμένου να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες, του προσωπικού των Δ/νσεων και Τμημάτων, για τα διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και όλων των περιοχών του Δήμου Ηρακλείου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34421000-7

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.548,36 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 10.451,61  % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 53.899,97 )  ΦΠΑ .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  τρεις ( 3 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ .   

Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διακόσμου και υλικών συντήρησης αυτών

Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για 'Προμήθεια εορταστικού φωτισμού
και διακόσμου και υλικών συντήρησης αυτών
'.
Ο Τρόπος της προμήθειας γίνεται με πρόσκληση για απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από
οικονομικής άποψης βάση τιμής κατ' άρθρο
με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
των υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τους Ν. 4412/2016,
Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων άρδευσης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η συντήρηση και επισκευή των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Ηρακλείου. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων με την αντιμετώπιση βλαβών τοπικά (σημειακή επέμβαση αποκατάσταση βλάβης ) σε όλη την έκταση του Δήμου Ηρακλείου

Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

α. Τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης.

β. Την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45330000-9 Υδραυλικές Εργασίες .

 

Πρόσκληση για υπηρεσία υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων μέχρι το 2030

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές σύμφωνα με την πρόσκληση και τη Μελέτη της υπηρεσίας, για Υπηρεσία υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων μέχρι το 2030, όπως επισυνάπτονται.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 278.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο (2) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια δύο (2) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Υποστήριξη στην ωρίμανση προτάσεων έργων για την ολιστική αντιμετώπιση του μετασχηματισμού του Ηρακλείου σε “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για : «Υποστήριξη στην ωρίμανση προτάσεων έργων για την ολιστική αντιμετώπιση του μετασχηματισμού του Ηρακλείου σε “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ 24%.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η εξειδίκευση των δράσεων/παρεμβάσεων μετασχηματισμού έξυπνης πόλης, η εκπόνηση των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών των τεχνολογικών παρεμβάσεων, η εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων, και η υποστήριξη εκπόνησης σχεδίων τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τις εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις και έργα που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (Εκπόνηση Προγράμματος / Σχεδίου/Εγχειριδίου υλοποίησης των παρεμβάσεων).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης

 

Προμήθεια λιπαντικών ετών 2021-2022, τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου

.Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια λιπαντικών ετών 2021-2022, τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου 11Χ11 αθλητικής εγκατάστασης ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11×11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ".  Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (Καθαρή Αξία 161.290,32€  πλέον ΦΠΑ 24%:38.709,68€). Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που εμπεριέχεται ως παράρτημα του τεύχους διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις  06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού εμπεριέχονται στο με αρ. πρωτ. 85510/2021 Τεύχος Διαγωνισμού που ακολοηθεί στο παρόν.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Οδός 1878, αρ. 2,  Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

 

Προμήθεια σκιάστρου με βραχίονες στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια σκιάστρου με βραχίονες στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 91/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ8ΑΕΟΚ6Ξ-92Μ).

Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306, Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την  «Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία  των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων»  CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  – με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  (απόφαση 29/2021).

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι165.540,00 €  με ΦΠΑ (24%) (ήτοι: 133.500,00 €, +   32.040,00 € ( ΦΠΑ 24%) =   165.540,00 €.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/09/2021 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4/10/2021 και ώρα 15:00

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: https://aahaeota.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF/

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Υπηρεσία: «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου» Υποέργο 1 ΟΠΣ 5050844

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  άνω των ορίων, με υποβολή  σφραγισμένων προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 138441)  προσφορών για την Υπηρεσία: «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου»  - Υποέργο 1 πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050844 ενταγμένης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω Π.Δ.Ε 2020ΕΠ00210051 και σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχονται στο με αρ. πρωτ. 81874/2021 Τεύχος Διαγωνισμού που ακολουθεί.  Ο  σύνολικός προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 269.700,00 €. (Π/Υ: 217.500,00 € και πλέον Φ.Π.Α. (24%) 52.200,00 €).Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 14η /10/2021  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 20η /10/2021  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 29.225,81 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (36.240,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/9/2021 ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη Γιάννη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός.

Διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης»

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058), με προϋπολογισμό 113.477,67 € με ΦΠΑ (24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/09/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (58.800,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία, μπουφέ, καθαριστή και εργάτη μερεμετά για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία, μπουφέ, καθαριστή και εργάτη μερεμετά για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (58.650,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (57.343,48 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης (Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

«Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές, A2UFOOD»

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση, ανακαίνιση και μετατροπή κτιρίου επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού 258, σε κοινωνικό εστιατόριο.  Πρόκειται περί διώροφου καταστήματος που αποτελείται από Ισόγειο όροφο εμβαδού 60,48 τ.μ. με πατάρι εμβαδού 42,82 τ.μ. και Α’ όροφο εμβαδού 58,84 τ.μ.

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, ΗΜ εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του ως κοινωνικό εστιατόριο. Περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία του εστιατορίου για διάστημα τριών (3) μηνών.

 

Στοιχεία του διαγωνισμού βρίσκονται στα παρακάτω link*: 

Tευχη Δημοπράτησης: https://cloud.heraklion.gr/index.php/s/AkRdB0BbSZIWIm8 

Σχέδια: https://cloud.heraklion.gr/index.php/s/TPJkDFUf6NMxHrZ 

Παραρτήματα: https://cloud.heraklion.gr/index.php/s/N8ZpyjKPwe2gvGq 

Αντιγράψτε το σύνδεσμο σε πρόγραμμα περιήγησης

Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των αντλητικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων άρδευσης

O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των αντλητικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων άρδευσης» .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπργμάτευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ:

 «Προμήθεια - τοποθέτηση πλεξιγκλάς  με αφορμή των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη κατά της διασποράς του COVID-19 σε χώρους εργασίας όπου λειτουργούν Υπηρεσίες του Δήμου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαπραγματευσης

«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ».

Διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΝ.4412/2016 

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής», με προεκτιμώμενη αμοιβή 72.222,35 € (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του  Δήμου Ηρακλείου (ΚΑ: 30-7412.260).

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται σε 58.243,83 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24% )

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Οικονομολόγο-Λογιστή κάτοχο Ά τάξης Αδείας για την οργάνωση και επίβλεψη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σε Οικονομολόγο-Λογιστή κάτοχο Ά τάξης Αδείας για την οργάνωση και επίβλεψη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 14.400,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει το αίτημα αποδοχής του ή μη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική αποδοχή σας μέχρι και τη Τρίτη 24/8/2021, και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων χωρητικοτήτων

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων χωρητικοτήτων».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός NUTS: GR 431. Οδός Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202,  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468,-244, E-mail: prom@heraklion.gr & Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr. 2. Υποδιαίρεση σε Ομάδες: ΟΜΑΔΑ 1 «Μικρό φορτηγό ελαφριού τύπου (4Χ4) με ηλεκτρικό βαρούλκο». ΟΜΑΔΑ 2: «Μικρό φορτηγό 1tn». ΟΜΑΔΑ 3: «Ανατρεπόμενο φορτηγό 10Tn». ΟΜΑΔΑ 4: «Τριαξονικό υδροφόρο φορτηγό 14tn». ΟΜΑΔΑ 5: «Μικρό γερανοφόρο  φορτηγό 2,5tn – 3tn μικτού φορτίου». ΟΜΑΔΑ 6: «Μικρό κλειστό φορτηγό ΒΑΝ (τύπου κλούβας)». ΟΜΑΔΑ 7: «Βυτίο μεταφοράς νερού για την Πολιτική Προστασία».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (59.300,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.09.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο café ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο cafe ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εννενήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (58.190,55 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.09.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προκήρυξη για την προμήθεια πέντε (5) επιβατικών υβριδικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου».

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών υβριδικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυθρόνας για γυναικολογική – ουρολογική χρήση για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια πολυθρόνας για γυναικολογική – ουρολογική χρήση» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για τα υποέργα 1&2 της πράξης: Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ (ΟΠΣ 5050780)

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσει Ανοικτό  Διεθνή  (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Ηλεκτρινικό διαγωνισμό σε δύο τμήματ για τη σύναψη δηνόσια σύμβασης - υλοποίηση  των υποέργων 1 & 2 της πράξης «Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)», με Κωδ. ΟΠΣ 5050780.  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 209.600.00 €. Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι:   ΤΜΗΜΑ 1 (Υποέργο 1): «Άδειες χρήσης λογισμικού, παραγωγή και τεκμηρίωση περιεχομένου, ειδικές κατασκευές», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 129.032,26 €  ΦΠΑ : 30.967,74)  & ΤΜΗΜΑ 2 (Υποέργο 2): «Προμήθεια Εξοπλισμού “Εξοπλισμός μικτής, επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας», εκτιμώμενης αξίας 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 ΦΠΑ : 9.600,00). Με CPV 72262000-9 Τμήμα 1 και 32322000-6 Τμήμα 2.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 22η/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 28η/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις- Δημπορασίες   και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr,  όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 136041  (Τμήμα 1)  και Συστημικό Αριθμό: 136044 (Τμήμα 2).

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υπηρεσία Ψηφιοποίηση και Προβολη του Έντυπου Αρχείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΟΠΣ 5050823)

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». υνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 175.238,04€. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η  15η/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 21η /09/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο τεύχος του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξης και Παραρτήματα αυτής) . Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α κ Β  της αναλυτικής διακήρυξης.

Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου», όπου θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, προκειμένου να διοργανώσει την Εβδομάδα Αειφόρου Κινητικότητας στις 16-22 Σεπτεμβρίου 2021.

Προμήθεια ενός απορριμματοκιβώτιου (Press Container) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός απορριμματοκιβώτιου (Press Container) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι) για την λειτουργία των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (A2UFOOD)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι)  για την λειτουργία των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές ”: “A2UFOOD”. και καλεί τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 68893/22-07-2021 πρόσκληση που ακολουθεί και ενσωματώνει τη σχετική μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα ζητούμενα είδη.

Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οχημάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οχημάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με :

Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι έπειτα από την υπ’ αριθμ. 60008/30-6-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» στην οποία δεν ανταποκρίθηκε κανένας οικονομικός φορέας, θα προβεί εκ νέου στη συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια τριών (3) εμπορευματοκιβωτίων containers

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια τριών (3) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  1.        Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για 'Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων    συναγερμού Πολιτικής Άμυνας'. Ο Τρόπος της προμήθειας γίνεται με πρόσκληση για απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής στο σύνολο της προσφοράς  με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τους Ν. 4412/2016, Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

  2.        Ο προυπολογισμός της προμήθειας είναι  28.718,40 € ολογράφως  "είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα  λεπτά ' με τον ΦΠΑ και θα γίνει σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού με την περιγραφή και το ποσό πίστωσης...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2021

Aφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  2021 ΕΣΠΑ

για τους  Παιδικούς σταθμούς  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ αφού τα ήδη υπάρχοντα ψυγεία είναι

παλαιάς τεχνολογίας ή παρουσιάζουν συχνά βλάβες και  χρήζουν  αντικατάστασης.

  Η οποία  Δαπάνη  έχει ενταχθεί  στο Πράξη: «Επιχορήγηση των Δήμων και των

Νομικών Προσώπων αυτών για  προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών

 και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης

 σύμφωνα  με τις διατάξεις τουπ.δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το NΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός

Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου Κρήτης

 (ΑΔΑ ΩΑΞΡ465ΧΘ7-ΚΔΨ),

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια για  την συντήρηση των παιδικών σταθμών

 και είναι απαραίτητη η προμήθεια λόγω παλαιότητας και φθοράς που παρουσιάζονται.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Οδός 1878, αρ. 2,  Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 10 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

«Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την διαμόρφωση  υπαίθριου Δημοτικού χώρου  εντός ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί των οδών Σταδίου και Μικράς Ασίας, στο Δ.Δ. Νέας Αλικαρνασσού

Προμήθεια: ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ για τους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ που απαιτούνται για την

εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΑ , καθώς για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης κόστους παραγωγής ζεστού νερού.

Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΝΑ ΣΚΑΚΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2021»

Αφορά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΝΑ ΣΚΑΚΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2021»Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση του ανωτέρω  τουρνουά  το οποίο προάγει τον αθλητισμό,  την προβολή της πόλης μέσω  αυτού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Προμήθεια και τοποθέτηση Σκιάστρων στα κτίρια του συγκροτήματος του ΠΣΚΗ και του Δημοσκόπειου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια  και τοποθέτηση Σκιάστρων  στα κτίρια του συγκροτήματος του ΠΣΚΗ και  του Δημοσκόπειου » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Περίληψη Διακήρυξης- Εκποίηση και Περοσυλλογή Εγκαταλελειμένων Οχημάτων

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ για τους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά τον καθαρισμό και απολύμανση των μοκετών και των στρωμάτων στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Υπηρεσία : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η δαπάνη  «Υπηρεσία :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τα έτη 2021-2022  »κρίνεται απαραίτητη, διότι αφορά την Συντήρηση  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Διόρθωση εγγυητικής συμμετοχής του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει την διόρθωση του ποσού της εγγυητικής συμμετοχής του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και τον υπολογισμό του ποσού εγγυητικής συμμετοχής κάθε ομάδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών για τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών για τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια προμήθεια και αντικατάσταση των μοτέρ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση των μοτέρ με τα παρελκόμενα για τις συρόμενες πόρτες ελέγχου εισόδου - εξόδου του Δημοτικού στόλου οχημάτων στον χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των ΚΗΦΗ της ΔΗ.Κ.Ε.Η. 2021

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού– Περιβάλλοντος –Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 2021. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 62/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒΜΒΟΚ6Ξ-ΘΤΓ).

Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 58/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 99ΠΧΟΚ6Ξ-99Ξ).

Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο 'Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: "Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης", με ύψος βραβείων εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (101.572,06) με ΦΠΑ 24%.

Διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει την διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος Κατασκευής Ικριωμάτων και Λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού» και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενη από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.

Αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφράσεις κειμένων (αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα, γαλλικά) στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφράσεις κειμένων (αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα, γαλλικά) στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Δήμου Ηρακλείου», που θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6117.004, με CPV: 79530000-8 (υπηρεσίες μετάφρασης), συνολικού κόστους 10.564,80 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και καλεί οικονομικούς φορείς, σχετικούς με το αντικείμενο, να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες  διατάξεις – Αποφάσεις – Εγκυκλίους:

Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της Πόλης

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση του έργου:" ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Αντιδήμαρχος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Ανακοίνωση κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

Ανακοίνωση κλήρωσης  για τη Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων».

Την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών για την προβολή και δημοσιότητα της Κοινωνικής δομής του Κέντρου Κοινότητας

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών για την προβολή και δημοσιότητα της Κοινωνικής δομής του Κέντρου Κοινότητας» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τη «Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου σε διάφορα κτήρια του Δήμου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριιότητας των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στηνπροκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου για Υπηρεσίες Καθαριότητας των ΔΑΚΗ, διάρκειας δύο μηνών (CPV 90910000-9) για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου, του Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου και του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου  με  προϋπολογισθέν ποσό 21.335,44€ (ήτοι:  17.206,00 € + 4.129,44,00  € = 21.335,44 €).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 8.06.2021  ημέρα Τρίτη (ώρα 12:00)  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

https://aahaeota.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7/

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός φύλαξης Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306, Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την  «Φύλαξη των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου για δύο έτη» – CPV με κωδικό 79713000-5 / Υπηρεσίες Ασφαλείας και Φύλαξης) – με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  (απόφαση 16/2021).

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 264.343,00 € με ΦΠΑ (24%) (ήτοι: 213.180,00 €  + 51.163,00 € Φ.Π.Α. ( 24% = 264.343,00 € ).
  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/07/2021 και ώρα 15:00

https://aahaeota.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%8d/

Προμήθεια Οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου

2. Προμήθεια ανά είδος αναλυτικά : 1. Ελκυστήρας-τράκτορας (όχημα έλξης ρυμουλκούμενου), 2. Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό  pick-up 4x4, 3.Μονοκάμπινο ημιφορτηγό  pick-up 4x2, 4. Κλειστό φορτηγό μεσαίο (βαν) με πρόσθετο εξοπλισμό για το 1ο συνεργείο ηλεκτρολόγων, 5. Κλειστό φορτηγό μικρό (βαν) με πρόσθετο εξοπλισμό για το 2ο συνεργείο ηλεκτρολόγων, 6. Κλειστό φορτηγό μικρό (βαν) με πρόσθετο εξοπλισμό για το 1ο συνεργείο υδραυλικών, 7. Κλειστό φορτηγό μικρό (βαν) με πρόσθετο εξοπλισμό για το 2ο συνεργείο υδραυλικών, 8. Κλειστό φορτηγό μεσαίο (βαν) με πρόσθετο εξοπλισμό για το  συνεργείο σιδηρουργών. 9. Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού φορτίου 6,5 τον, 10. Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού φορτίου 33 τον.11. Φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη μικτού φορτίου 6,5 τ., 12. Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού φορτίου 12 τον 3. Προϋπολογισμός υπηρεσίας:  Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας με ΦΠΑ 965.680,05  ευρώ. 4. Κωδικός CPV:  1: CPV 34138000-3,  2: CPV 34144200-0, 3: CPV 34136100-0, 4: CPV:34130000-7, 5: CPV 34134200-7, 6: CPV 34142300-7 5. Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι». 6.Κριτήριο ανάθεσης: Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά μηχάνημα ξεχωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο των μηχανημάτων ή σε οποιοδήποτε μηχάνημα επιθυμούν ξεχωριστά.

Προμηθεια Τάπητα για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ( και τοποθέτηση) στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προκηρύξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια Συστήματος Βάθρων, Συστήματος κατασκευής Ικριωμάτων και λοιπού Θεατρολογικού Εξοπλισμού»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΡΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 144.390,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Πληροφορίες στο τηλ. 2814 408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008680937 2021-05-28 και ΑΔΑΜ: 21PROC008682648.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την ΤΡΙΤΗ 15/06/2021 και ώρα 14:30.

Διεθνής διαγωνισμός για την «Υποστήριξη Τ.Υ. ΔΕΥΑΗ για υλοποίηση έργων ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας  με σφραγισμένες προσφορές για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Υ. ΔΕΥΑΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ  χιλιάδων  (378.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV:71330000-0.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24/06/2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 15:00 μ.μ

Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολυδύναμου κέντρου επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό  για  την Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολυδύναμου κέντρου επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία δεν θα ξεπερνά ούτε το σύνολο της ομάδας, ούτε την ενδεικτική τιμή κάθε είδους της ομάδας.

Προσκληση υποβολής προσφορών για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας: Διοργάνωση του HERAKLION GASTRONOMY FESTIVAL

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης ποιότητας- τιμής για την Οργάνωση εκδηλώσεων  με τίτλο   «HERAKLION GASTRONOMY FEST 2021», ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6471.013, (CPV: 79952000-2). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 70.000,00 € ( συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

Περίληψη Διακήρυξης «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών(μεταφορά μικροδεμάτων) από και προς το Δήμο που θα αφορά τα έτη 2021-2022».

   Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.633,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η  «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών(μεταφορά μικροδεμάτων) από και προς το Δήμο που θα αφορά τα έτη 2021-2022».

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Τμήματος Τουρισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Τμήματος Τουρισμού, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-7135.014  , (CPV: 79811000-2). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 29.915,00 € ( συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

Προμήθεια – έκδοση λευκώματος και εκτυπώσεις της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Δήμου Ηρακλείου

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 61.355,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ στην περιοχή Κατσαμπά της 2ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Εργασία συντήρησης αρδευτικών δικτύων Κ.Χ πρασίνου»

O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία συντήρησης αρδευτικών δικτύων Κοινόχρηστων Χώρων πρασίνου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία ««Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης των φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (λακκούβες, τομές) που γίνονται είτε από φυσικά αίτια είτε λόγω εξαναγκασμού και κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια , για αποφυγή ατυχημάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου, εντός των διοικητικών ορίων του

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 999.000,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο έλεγχο διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση αντλιών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών του Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων, καθώς και την αντικατάσταση (Πομποδέκτης  ακροσωληνίου) tag reader του Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια την συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού αεροσυμπιεστή (κλειστού τύπου)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού αεροσυμπιεστή  (κλειστού τύπου) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων κίνησης οχημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».

Προμήθεια :ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την Προμήθειες αθλητικών ειδών  για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, για τα τουρνουά που ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι συνδιοργανωτής. Η προμήθεια θα διανεμηθεί σε συμμετέχοντες καθώς και σε προσωπικό που βοηθούν στην εκτέλεση της κάθε διοργάνωσης

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt

προμήθεια χιλίων διακοσίων εννέα ( 1209 τεμ. ) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΩΟΚ6Ξ-ΣΗΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώσεις κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

 

1.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ». Την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.  

και

2.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ».

Την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ετήσια συντήρηση – αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, αλλά και  τυχόν απρόβλεπτων ανταλλακτικών που κρίνονται απαραίτητα να αντικατασταθούν όπου η διάρκεια τους έχει λήξει, του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και των Αποθηκών Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια μηχ/κου υλικού (χαρτιά,Α4-Α3 )

Aφορά την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για  τις ανάγκες των Γραφείων και των ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 41.682,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 01 Ιουνίου 2021- 31 Οκτωβρίου 2021»και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 70/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΠΓΟΚ6Ξ-ΑΔ8).

Προμήθεια ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ

Αφορά την Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών που θα χρησιμοποιηθούν στις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.339,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ταπήτων και παρελκόμενων υλικών»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ταπήτων και παρελκόμενων υλικών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.690,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων» Προϋπολογισμού 22.940,00€ και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλουν κλειστές προσφορές

Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών συστημάτων Η/Υ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων των Η/Υ, για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους και βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.962,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.009, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Υλικά ανταλλακτικά συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 17/5/2021 ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Προμήθεια γνήσιων μελανιών στη Διοίκηση και στα προγράμματα της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια γνήσιων μελανιών στη Διοίκηση και στα προγράμματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 50/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚ0ΚΟΚ6Ξ-23Σ).

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 49/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας διαγωινσμού για την Προμήθεια Μηνανημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας».  Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά μηχάνημα ξεχωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο των μηχανημάτων ή σε οποιοδήποτε μηχάνημα επιθυμούν ξεχωριστά. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος/μηχάνημα. Το κάθε μηχάνημα αναλύεται στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης που αποτελεί παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης. Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας με ΦΠΑ 404.572,00 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  10η/06/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών –διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την  16η/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ανακοινώσεις κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)»Την Τετάρτη  05 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

και

2.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση & διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης». Την Τετάρτη  05 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» συνολικού προϋπολογισμού 52.061,40€ (Καθαρή αξία 41.985,00 €, Φ.Π.Α. 10.076,40 €) με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού »

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 40.817,08 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης αφορά την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, έτους 2021.

Προμήθεια: ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των

ΚΕΠΑ τα οποία πρέπει να προμηθευτούν για τις εργασίες που γίνονται κατά την

Εκπαίδευση των παιδιών.

Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια «Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ».

Προμήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ τα οποία πρέπει να προμηθευτούν για τις εργασίες που γίνονται κατά την

Εκπαίδευση των παιδιών καθώς και για τα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξαγωγή-τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για Εξαγωγή-τοποθέτηση αντλητικών  συγκροτημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (Ανοικτός Διαγωνισμός)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 194.920,56 € (157.194,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 37.726,56€). 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κρανών δικυκλιστών Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κρανών δικυκλιστών Δημοτικών Αστυνομικών  του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 39/2021 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΩΓΕ8ΟΚ6Ξ-691.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο του Πάσχα 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο του Πάσχα 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια καλυμμάτων κεφαλής μιας χρήσης για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια καλυμμάτων κεφαλής μιας χρήσης για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 38/2021, ΤΜΗΜΑ 2 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω5Λ6ΟΚ6Ξ-ΖΓ0).

Προμήθεια ανταλλακτικών πάγιου εξοπλισμού για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ανταλλακτικών πάγιου εξοπλισμού για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 38/2021, ΤΜΗΜΑ 1 : ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω5Λ6ΟΚ6Ξ-ΖΓ0).

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» που υλοποιεί η ΔHKEH

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 37/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΡΕΙ7ΟΚ6Ξ-ΣΦΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων και υπηρεσιών στόλου οχημάτων - μηχανημάτων

Ο Αντιδήμαρχος της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει την διενέργεια Απευθείας Αναθέσεων Συμβάσεων (όσων απαιτηθούν με άνω συνολικό όριο δαπάνης απορρόφησης δαπανών 2021 όλων των Συμβάσεων 500.000,00 ανεξαρτήτως αθροιστική τους αξίας ) κατά τα άρθρα 6 και 118 του 4412/2016, όπως ισχύουν που να αφορούν ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  για την κάλυψη Έκτακτων πάσης φύσεως βλαβών των Οχημάτων και Μηχανημάτων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, απαραίτητων για την αντιμετώπιση εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα περιλαμβάνει την Προμήθεια Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων υλικών και Υπηρεσιών Επισκευής των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου, απαραίτητων για την μη ακινητοποίηση του στόλου και καλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα), να προσέλθουν για την υπογραφή Συμβάσεων με απευθείας ανάθεσης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού του 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  59.902,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α: 48.308,10 €, Φ.Π.Α 24%: 11.593,94 €).

Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Διαμόρφωσης Ισόπεδων Κόμβων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 82.217,74 € + ΦΠA 24% =101.950,00€ με ΦΠΑ.

Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Προμήθειας φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος.  για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Προμήθειας φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΗρακλείουΗ προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 69.316,992 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη 'Χορήγηση πρωϊνού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου'

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Χορήγηση πρωϊνού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου» συνολικού προϋπολογισμού 185.008,00€ (Καθαρή αξία 149.200,00 €, Φ.Π.Α. 35.808,00 €) με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Προμήθεια Ειδών Έντυπων, Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Έντυπων, Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα

Προμήθεια: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές   στις  Υπηρεσίες-δομές  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Διαγωνισμοί εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει τέσσερις δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευση των παρακάτω σχολικών κυλικείων:

3ου Γυμνασίου Ηρακλείου (Φιλελλήνων & Σκεπετζή - Τ.Κ. 71 307 - Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο- Ηράκλειο, έως και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. 

4ου Γυμνασίου-4ου Λυκείου Ηρακλείου (Φιλιππουπόλεως 45-Τ.Κ. 71 305 - Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο-Ηράκλειο έως και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

3ου Λυκείου Ηρακλείου (Δημοκρατίας 12-Τ.Κ. 71 306- Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή- Περιοχή Λίντο-Ηράκλειο έως και την Τρίττη 11-Μαΐου 2021 και ώρα 09:30 π.μ.

Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού (Νέα Αλικαρνασσόας-Τ.Κ. 71-408). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14- Οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο-Ηράκλειο έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 11:30 π.μ.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση κυλικείων σε Δημοτικά Σχολεία

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει  τέσσερις Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του :

1. 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών (Πανεπιστημίου 70,Τ.Κ.71500, Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 17 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

2. 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Λ. Κνωσού 1, Τ.Κ.71306, Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 17 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:30 π.μ.

3. 47ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Κρασαδάκη 19,  Τ.Κ.71409, Ηράκλειο ). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 18 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού (Μαυσώλου 75 Ν. Αλικαρνασσός,Τ.Κ.71601, Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 18 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Προμήθεια: ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 Προμήθεια:   ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες των αναβάθμισης των κτιρίων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 καθώς και για τη δημιουργία νέων τμημάτων στα ΚΕΠΑ.

Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηρακλείου

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95396)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τηνΠρομήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανακοίνωση κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 6ου, 9ου και 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ανακοίνωση κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 6ου, 9ου ΚΑΙ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος) την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την αγορά βιβλίων για το έτος 2021

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της, για το έτος 2021 με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 07.04.2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1.

Πληροφορίες δίνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΒΔΒ, Πλατεία Ελ.Βενιζέλου Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813409704 και 2813409711 όλες τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09:00 – 14:00, email : fragkaki-k@heraklion.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 19556,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6%.

Ανάπλαση οδού Σταδίου από Ικάρου έως οδό Διονυσίου

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων,διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.515,38€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρων στους υπαίθριους και κλειστούς χώρους στάθμευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Παρκαδόρων στους υπαίθριους και κλειστούς χώρους στάθμευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.918,08€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Μηχανικών, τεχνιτών, εργατών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Μηχανικών, τεχνιτών, εργατών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», προϋπολογισμού πενήντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (59.800,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο Αναψυκτήριο του Πάρκου Γεωργιάδη»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο Αναψυκτήριο του Πάρκου Γεωργιάδη». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 58.284,30€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου »

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα:  

Α) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, οθονών, πληκτρολογίων, κλπ. για όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Β) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών:   εκτυπωτών, plotter, σαρωτών, κλπ. για όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου συμπεριλαμβανομένου των υλικών - ανταλλακτικών που απαιτούνται να τοποθετηθούν για την καλή λειτουργία τους.  

Γ)  Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Δ)  Υπηρεσίες συντήρησης υποδομής τηλεπικοινωνιών.

Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση τοιχοποιίας κτιρίων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ που θα απαιτηθούν για τη

συντήρηση  των τοίχων των παιδικών σταθμών λόγω φθοράς , ανάγκης μόνωσης και

καλαισθησίας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας & Μαζική Αθλήσεως Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην οδό Γιαννίκου & Πλαστήρα αρ.49.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφεροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 36ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφεροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 36ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Απαραίτητων για την Αντιμετώπιση Εφαρμογής Κατεπειγουσών και Απρόβλεπτων Αναγκών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Απαραίτητων για την Αντιμετώπιση Εφαρμογής Κατεπειγουσών και Απρόβλεπτων Αναγκών για  για τη Λήψη Μέτρων Αποφυγής της Διάδοσης του Κορωνοϊού C0VID – 19

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα και ώρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης   24/03/2021  ημέρα Τετάρτη . και ώρα  11:00 π.μ.  ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου,  στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και ώρα 15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών

Το έργο γενικά περιλαμβάνει

  • την κατασκευή αρδευτικών δικτύων με αγωγούς  πολυαιθυλενίου διαφόρων διατομών. Περιλαμβάνονται επίσης οι εκσκαφές , καθαρισμοί, επιχώσεις χαντακιών ,κατασκευές φρεατίων από σκυρόδεμα κλπ.
  • την εγκατάσταση  υδραυλικών στοιχείων και εξαρτημάτων , όπως χυτοσιδηρές δικλίδες , υδροληψίες,  υδραυλικές βαλβίδες, δικλείδες ασφαλείας κ.τ.λ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: 'Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου'

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ  234/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου στις 29-3-2021

 

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: 'Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου'

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ  233/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου στις 06-04-2021

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: 'Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου'

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ  232/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου στις 02-04-2021

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: 'Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου'

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ  231/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου στις 31-3-2021

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο: 'Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασού του Δήμου Ηρακλείου'

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ  230/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου στις 29-3-2021

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τη 'Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής'

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για την "Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής" στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικού για βιολογική φυτοπροστασία»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια υλικού για βιολογική φυτοπροστασία» για το τμήμα Πρασίνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου»

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου» στις 23/4/2021  λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών-Τμήμα 2»

1η  Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών,  της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών-Τμήμα 2», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού

Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης(επαναληπτικός διαγωνισμός) για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου.

Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης(επαναληπτικός διαγωνισμός) για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου.

Νέα μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου 'Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής'

Νέα μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου "Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής"

«Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών-Τμήμα 2»

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων ΚΧ 1736, ΚΧ 1741, ΚΧ 1890 στην περιοχή των Μεσαμπελιών του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης του Ηρακλείου οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των οδών Μιχαήλ Ηλιάκη και Νικ. Καμπιτάκη

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό συντήρησης χλοοτάπητα

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό συντήρησης χλοοτάπητα αρ. πρωτ. : 094/20.01.2021

https://aahaeota.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3/

 

Ορθή Επανάληψη – Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.460,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), συν 0,15€/μ2 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανά εφαρμογή απολύμανσης κατά covid-19, όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, διάρκειας 12 μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ»

Υποέργο 1 'Διαμόρφωση - Αποκατάσταση Διαδρομής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου'

Το Υποέργο 1 αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς επίσης και σε εργασίες πρασίνου, με σκοπό την ενοποίηση και αποκατάσταση της ομαλής πορείας της περιπατητικής διαδρομής πάνω στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου (από τον προμαχώνα του Αγ. Ανδρέα έως τον προμαχώνα Βιτούρι).

Πρόκειται για μία γραμμική πορεία, που θα αναδεικνύεται με σημειακές παρεμβάσεις κατά μήκος ενός ανοικτού και μη διακοπτόμενου οπτικού πεδίου. Η διαδρομή των τειχών θα λειτουργήσει σαν ένας γραμμικός συμβολικός κήπος “σπαρμένος” με γεγονότα, σύμβολα και αντικείμενα που ανακαλούν αισθήσεις και μνήμες από την ιστορία της πόλης  και την φύση του κρητικού τοπίου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υγειονομικής κάλυψης, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.505,20€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), συν 0,25€/m2 για απολύμανση κατά covid-19, διάρκειας 12 μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

2η Ανακοίνωση για το έργο 'Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη'

2η Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη"

Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού, βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα κεντρικού, βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών» συνολικού προυπολογισμού 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.). Υποβολή προσφορών μέχρι και την 5/2/2021 και ώρα 12:30μμ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης, μεσω ΕΣΗΔΗΣ, του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας/πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης, μεσω ΕΣΗΔΗΣ, για τo τεύχος διαγωνισμού διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για της υπηρεσίας με τίτλο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», Υποέργο 1 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5050823, ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών (σίδερα – πλαστικό) από το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών  (σίδερα-πλαστικό-ηλεκτρολογικά υλικά - μπαταρίες ) που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/1/2021 το αργότερο μέχρι τις 12:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 'Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής'

O Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής", προεκτιμώμενης αμοιβής 806.451,61€ (χωρίς ΦΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1, & Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4,Α1,&Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.125,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 57.944,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29-01-2021 και ώρα 12.οο μ.μ.

«Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου»

Αντικείμενο του έργου είναι η αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα , επιχρίσματα και χρωματισμοί ,επιστρώσεις δαπέδων, υαλοστάσια και υαλόθυρες, μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.    

1η Ανακοίνωση για την μελέτη με τίτλο «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοιμητηρίου Βασιλειών»

Διευκρινίσεις για την μελέτη με τίτλο "Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοινητηρίου Βασιλειών"

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE