inner image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας & Μαζική Αθλήσεως Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 6. Την υπ’ αριθμ. 943/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
 7. Την υπ’αρ.πρωτ.17810/2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων.
 8. Το υπ αριθ. 363/21-2-2021 Πρωτόγεννές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008170357) και το υπ’ αριθμ. 243/9-2-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
 9. Την υπ’ αριθμ. 369/22-2-2021 Α.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: 21REQ008173927).
 10. Τη Μελέτη της προμήθειας  που επισυνάπτεται.

 

Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία  ανέρχεται έως το ποσό των 24.799,65 € ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-6634, με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»,  Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22η/03/2021, ημέρα  Δευτέρα, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-186 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν, όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος και για όλη την ποσότητα του κάθε είδους της προμήθειας όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1)      Ασφαλιστική ενημερότητα και Yπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

2)      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

 • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά και σε ποιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οφείλετε να καταβάλετε εισφορές
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,                                                                                                                                                                                                              σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

 

3)      Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20

4)      Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Επιπλέον: 

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE