inner image

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για τα υποέργα 1&2 της πράξης: Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ (ΟΠΣ 5050780)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

για την υλοποίηση/δημοπράτηση  των υποέργων 1 & 2 της πράξης

«Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)»,

με Κωδ. ΟΠΣ 5050780

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Αγίου Τίτου  1 (Έδρας) , Τ.Κ. 71202

Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207

E-mail: prom@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr

Κωδικός NUTS: GR 431

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ):  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 209.600.00 €

3. Τμήματα διακήρυξης:  ΤΜΗΜΑ 1 (Υποέργο 1): «Άδειες χρήσης λογισμικού, παραγωγή και τεκμηρίωση περιεχομένου, ειδικές κατασκευές», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 129.032,26 €  ΦΠΑ : 30.967,74)  & ΤΜΗΜΑ 2 (Υποέργο 2): «Προμήθεια Εξοπλισμού “Εξοπλισμός μικτής, επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας», εκτιμώμενης αξίας 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 ΦΠΑ : 9.600,00). Με CPV 72262000-9 Τμήμα 1 και 32322000-6 Τμήμα 2.

4. Πηγή χρηματοδότησης: Από πόρους του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020, ΕΣΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το E.Π. Κρήτη 2014-2020 , Κωδ. ΣΑ 2020ΕΠ00210036 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :  61-6142.003 για το Υποέργο 1 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 61-7135.002 Υποέργο 2 της Πράξης   του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου:2020ΕΠ00210036. Η σύμβαση αφορά τη δημοπράτηση του υποέργου 1 και 2  της Πράξης : «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ με κωδικό ΟΠΣ 5050780 στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.3220/16-07-2020 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης . Η παρούσα σύμβαση/διακήρυξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Είναι η  υπηρεσία: «Αντικείμενο της σύμβασης (διακήρυξης) είναι η δημοπράτηση της υπηρεσίας (πράξης): «Διαδραστικό Ηράκλειο,  (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)» (στο εξής Π.Π.Β.Α.Α.)  που αφορά στη δημιουργία μίας  υποδομής επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) που: , θα παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με την Π.Π.Β.Α.Α. με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους: (α) επιτόπου (on-site), κατά τη διάρκεια της περιήγησης Π.Π.Β.Α.Α., (β) απομακρυσμένα (remotely), σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, (γ) μέσω του διαδικτύου (via the web), με τη χρήση σταθερών και φορητών συσκευών και (δ) μέσω της υπάρχουσας υποδομής ενημέρωσης και τουριστικής προβολής της Π.Π.Β.Α.Α. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη ανά τμήμα.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και Παραρτήματα.

9. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ποσού για το ΤΜΗΜΑ 1: 2.580,65  Ευρώ και ποσού: 800.00 Ευρώ για ΤΜΗΜΑ 2.

10.Κριτήριο ανάθεσης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών για ένα ή για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Υπηρεσίας  - (Συγχρηματοδοτούμενου) Έργου, ενώ Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ του έργου.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών/ παραδοτέων που εμπεριέχονται στο κάθε τμήμα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,   λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών ανά τμήμα σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στην ενότητα «2.3.2 Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών»  της αναλυτικής διακήρυξης παρόντος τεύχους. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).

11. Υποβολή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 22η/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 28η/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

12.Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας διαγωνισμού.  13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

15. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.heraklion.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας. (Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες).

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου  στη διεύθυνση Ν.Πλαστήρα  49 , Ηράκλειο Κρήτης , Τ.Κ. 71201,  τηλ.2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και οι οικονομικοί φορείς/ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

16. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις- Δημοπρασίες  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, στις 03/08/2021 όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 136041  (Τμήμα 1)  και Συστημικό Αριθμό: 136044 (Τμήμα 2).

Προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕΕΚ) και έλαβε εσωτερικό αριθμό δημοσίευσης 2021/S 147-391613 στις 28/07/2021 και δημοσιεύτηκε στις 02/08/2021. Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες) στις  03/08/2021  και περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

17.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και το τμήμα τουρισμού του Δ.Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE