inner image

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών βάσει του ΠΔ 28/80, με τίτλο  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ  (10.765,00 €) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο προϋπολογισμός της  εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει τον  ΚΑ: 70-7341.001  «Αμοιβή Συμβούλου για <Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου ΕΣΠΑ 2007-2013>

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή, που συστάθηκε σύμφωνα με την αρ.  436/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.Ο φάκελλος της προσφοράς εξωτερικά θα έχει την ακόλουθη μορφή:

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 373875), με τη συγχρηματοδότηση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 364.633,50 € με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-01-2015 και ώρα 17:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-02-2015 και ώρα 17:00

Διαγωνισμός για Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία των παιδικών σταθμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία των  παιδικών σταθμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την 23/12/2014 και ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, και με την ένδειξη «Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία ».

Δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής έργων

1. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης που αφορά στην κλήρωση των  αιρετών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκεκριμένα των 2 (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος), για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου», με κωδικό MIS 372889 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013 &

2. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης που αφορά στην κλήρωση των  αιρετών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκεκριμένα των 2 (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος), για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΣΑΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με κωδικό MIS 441271 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α όρ., γρ. 11.

Προμήθεια ταμπλό, στεφανιών & διχτυών μπάσκετ για τις ανάγκες των δημοτικών αθλητικών κέντρων

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια ταμπλό, στεφανιών και διχτυών μπάσκετ για τις ανάγκες των περιφερειακών δημοτικών αθλητικών κέντρων» όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την 22/12/14 και ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, και με την ένδειξη «Προμήθεια ταμπλό, στεφανιών και διχτυών μπάσκετ για τις ανάγκες των περιφερειακών δημοτικών αθλητικών κέντρων».

Συντήρηση των πυροσβεστήρων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της συντήρησης των πυροσβεστήρων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 15:00.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-222135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της συντήρησης των ανελκυστήρων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 15:00.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-222135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες.

Συντήρηση των πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της  συντήρησης των πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη
σχετική μελέτη.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 15:00.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-300271 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου» όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την 17/12/2014 και ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, και με την ένδειξη «Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου».
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.
Σε άλλο φάκελο επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ,α) υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης και β)ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω εξοπλισμού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εργοθεραπείας

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «στην προμήθεια ειδών εργοθεραπείας »  με την διαδικασία της  συλλογής Προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων των σχολείων Π/θμιας Εκπ/σης

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της  συντήρησης των πυροσβεστήρων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 15:00. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-222135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια εξαρτημάτων κουφωμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια εξαρτημάτων κουφωμάτων» για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης (έπειτα από συλλογή προσφορών) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Κτηνιάτρου

Ο  Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό   διαγωνισμό  με σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή  σύμφωνα με τις Διατάξεις του ΠΔ 28/80 για  την επιλογή Κτηνιάτρου για το κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου

Εκδήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 'προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων'

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε «προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών για το γραφείο Δημάρχου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας  και τοποθέτησης κουρτινών για το γραφείο του Δημάρχου μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές

Προμήθεια φυσικοθεραπευτικών οργάνων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «προμήθεια φυσικοθεραπευτικών οργάνων για τα τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης »  με την διαδικασία της  συλλογής Προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με διεύθυνση Αγ.Τίτου 1 τηλ. 2813.49000-2 fax 2810.229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 4281/14, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη των αιρετών μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου

Γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των αιρετών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος), για την συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων στις Νέες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου» την Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α όρ., γρ. 11.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια πλακιδίων δαπέδων για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια πλακιδίων δαπέδων, διαστάσεων 40Χ40 cm» για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης (έπειτα από συλλογή προσφορών)

Προμήθεια Υλικών Δομημένης Καλωδίωσης Τηλεπικοινωνιακού Υλικού και Επέκτασης WiFi

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4281/14, προϋπολογισμού δαπάνης 9.912,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Υλικών Δομημένης Καλωδίωσης Τηλεπικοινωνιακού Υλικού και Επέκτασης WiFi του Δήμου Ηρακλείου

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» που αφορούν το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με αυτεπιστασία)» με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή
προσφορών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης .
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια υλικών ύδρευσης » για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων », με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών αποχέτευσης για Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια υλικών αποχέτευσης » για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων », με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο 'Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων'

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού  » για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων », με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές σύμφωνα με:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μονωτικών υλικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »  με την διαδικασία της ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Κλήρωση για τη συγκρότηση παραλαβής του έργου σύνδεσης της οδού Σεφέρη με την παραλιακή

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 18-11-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των αιρετών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος), για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Σύνδεση της οδού Σεφέρη με την παραλιακή οδό» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α όρ., γρ. 11.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέας δεξαμενής πετρελαίου κίνησης στο αμαξοστάσιο του Δήμου

     Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93, ΦΕΚ 185Β), του Ν.4281/14, Ν.4250/14 για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας δεξαμενής πετρελαίου κίνησης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού εσωτερικών χώρων για Σχολικά κτίρια της Β/θμιας εκπ/σης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου 13 Α (πρώην δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού) τηλ. 2813409861 fax 2810-244747 Τ.Κ. 71601 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη << Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας εκπ/σης -προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού εσωτερικών χώρων >> με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993)

Επαναληπτική πρόσκληση για συντήρηση κλιματιστικών Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης

H Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας  συλλογής προσφορών για τις εργασίες συντήρησης κλιματιστικών των Σχολικών Μονάδων της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη),  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης –Λ. Ικάρου 121 (έναντι ΣΕΑΠ)-Νέα Αλικαρνασσός απ΄ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα 15:00.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται.

Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο  2810-300271 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με διεύθυνση Αγ.Τίτου 1 τηλ. 2813.49000-2 fax 2810.229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 4281/14, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές με τους όρους της Διακήρυξης.  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Διαμονή - Διατροφή εισηγητών σεμιναρίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΤΡΟΦΗ  12 - ΔΩΔΕΚΑ -  ατόμων  (εισηγητών σεμιναρίου ), σε ξενοδοχείο 3* και πάνω ,εντός πόλεως Ηρακλείου για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΣΕ   ΘΕΜΑΤΑ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  που θα γίνει στο Ηράκλειο, 15-16 Νοεμβρίου   2014 και  διοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά το αργότερο μέχρι την  ΠΕΜΠΤΗ   13/11/2014  και ώρα 13.00 με την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου:  για  ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ   για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ    ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ   ΘΕΜΑΤΑ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Παρακαλούμε να αποστείλετε τις οικονομικές προσφορές,  στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος και υπόψη  κας . ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗΣ   τηλ 2810300100

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 'Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων'

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε «προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/11/2014 ημέρα Δευτέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής-Γραφείο διαχείρισης εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας  που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό των 975  χωρίς   Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου από Ορκωτό Λογιστή

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 σε ελεγκτή  ορκωτό λογιστή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Εργασίες συντήρησης Καυστήρων, Ανελκυστήρων, Κλιματιστικών και Απολύμανσης-Απεντόμωσης

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών των παρακάτω εργασιών:

1. Συντήρησης καυστήρων-λεβήτων,

2. Ανελκυστήρων

3. Κλιματιστικών

4. Εργασιών απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας

των Σχολικών Μονάδων της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους εδιαφερόμενους  να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη για κάθε εργασία),  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης –Λ. Ικάρου 121 (έναντι ΣΕΑΠ)-Νέα Αλικαρνασσός απ΄ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τις σχετικές μελέτες. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 3/11/2014 και ώρα 15:00.

 

Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της  συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 15:00.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-222135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αγορά ξύλινων σπιτιών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

ΑΓΟΡΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση εισηγητών σεμιναρίου Καλαθοσφαίρισης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την Μετακίνηση με αεροπλάνο 2 - ΔΥΟ - ατόμων (εισηγητών σεμιναρίου ) για τις ανάγκες του 6ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
που θα γίνει στο Ηράκλειο, 3 Νοεμβρίου 2014 , και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον
ΣΥ.Δ.ΚΑ.Κ, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα, το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30/10/2014 και ώρα 13,00.

Προμήθεια κυπέλλων μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση 2014 από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα  της παρούσας  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την        31/10 /2014   και ώρα  12:00  στα γραφεία του     Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.   Διεύθυνση  Μ. Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο)  και με την  ένδειξη   "Προμήθεια κυπέλλων μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση 2014 .¨

Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ένδειξη   "Προμήθεια κυπέλλων μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση.¨  για τον  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.¨, και το όνομα του προμηθευτή. 

Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση μετά από συλλογή προσφορών, αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής και κατακύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων» κατόπιν δύο άγονων πρόχειρων διαγωνισμών στις 19-04-2012 (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 43714/16-03-2012) και στις 25/07/2013 (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 115866 /05-07-2013).

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 115866 /05-07-2013 Διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25/07/2013

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 42.294,78 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τετάρτη 22/10/2014 έως και την Τετάρτη  5/11/2014 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην « Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Συντήρηση καυστήρων-λεβήτων των Σχολικών Μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση της συντήρησης καυστήρων-λεβήτων των Σχολικών Μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τη μελέτη), στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης-Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (έναντι ΣΕΑΠ) απ’ όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τη σχετική μελέτη.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 22/10/2014 και ώρα 15:00.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-222135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια Στατικών καθιστών ποδηλάτων & Κυλιόμενων Δαπέδων για το γυμναστήριο ΔΑΠΚΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  Προμήθεια Στατικών  καθιστών ποδηλάτων & Κυλιόμενων Δαπέδων  για το γυμναστήριο  ΔΑΠΚΗ. ευθύνη της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  23-10-2014  και  ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη Προμήθεια  Στατικών  καθιστών ποδηλάτων &   Κυλιόμενων Δαπέδων  για το γυμναστήριο  ΔΑΠΚΗ. της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ¨. http://aahaeota.gr/node/506

Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού σταδίου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ 4-5¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  23-10-2014 και ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ 4-5¨. http://aahaeota.gr/node/505

Ετήσια συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντα χώρου και βοηθητικού σταδίου ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ   όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  27-10-2014 και  ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 264568)  και με την ένδειξη  Θέμα: ¨ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. http://aahaeota.gr/node/504

Διαγωνισμός για την καθαριότητα των ΔΑΚΗ

Η αντιπρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  73/2014  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει   ανοικτό διαγωνισμό με τους ίδιους όρους και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του  οι υπηρεσίες  καθαριότητας των δημοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την καθαριότητα των δημοτικών αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου  στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασμένοι χώροι (αθλητικοί και μη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης (συμπεριλαμβανομένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό οριοθετείται από τις υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη   είναι  31.365,00 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.568,25,0 € (5% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

http://aahaeota.gr/node/503

Απολύμανση - Μυοκτονία και Απεντόμωση ΔΑΚΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για   Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση  και προμήθεια  Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ  όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την 23-10-2014 & ώρα 13:00  στο Παγκρήτιο Στάδιο – Γραφείο Διοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο  τηλ: 2810 566 /2810 264568, και με την ένδειξη  ¨ Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση  και προμήθεια  Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ. http://aahaeota.gr/node/502

Προμήθεια τηλεοράσεων και οθονών για τα ΔΑΚΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ¨ ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι ΣΤΙΣ 23-10-2014 και ώρα 13:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ¨. http://aahaeota.gr/node/501

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη της παρέλασης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για να αναθέσει τη ηχητική κάλυψη  της παρέλασης  της 28ης Οκτωβρίου 2014  που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα της Νέας  Αλικαρνασσού , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Ηρακλείου, με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 17/10/2014 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγ.Τίτου 1, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 243361 (κα. Μαγουλάκη Ειρήνη).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 793,14 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια υλικών θέρμανσης για το έργο αυτεπιστασίας : Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια υλικών θέρμανσης » για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση Δημοτικών », με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης.
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Προμήθεια εξοπλισμού ΙΒ Βρεφονηπιακού Σταθμού

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την : «Προμήθεια εξοπλισμού IB Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ηρακλείου»

Προσφορές για τη μίσθωση χημικών τουαλετών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «σε Μίσθωση Χημικών Τουαλετών» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ανάθεση της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για να αναθέσει την ηχητική κάλυψη  της παρέλασης  της 28ης Οκτωβρίου 2014  που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα της Nέας  Αλικαρνασσού , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει  επαναληπτικό Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2014  »

Προμήθεια Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας - Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής

Ο Δήμος Ηρακλείου με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 6 «Προμήθεια Εξοπλισμού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών  και ψυχοκινητικής αγωγής-Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 3» της Πράξης  «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου  Ηρακλείου»,  σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ  64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

 

Διευκρίνιση:
Εκ παραδρομής, στην περιληπτική διακήρυξη δεν φαίνεται ο ακριβής τίτλος τoυ Υποέργου,
 όπως αυτή αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη Τίτλος Υποέργου:
«Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
 -Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειµένου Υποέργου 3» (υποέργο 6)

Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας», στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται των σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (49.186,99€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (60.500€).

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, θα είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. (πληροφορίες Νικολιδάκη Κάλλια, τηλ. 2813409847) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 10η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202 επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης «Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου Ηρακλείου», η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (Κωδικός ΣΑ: 082/8, κωδικός έργου 2010ΣΕ08280000) και κατά 25% από ίδιους πόρους το Δήμου Ηρακλείου.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξη χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 16.980,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδονταπέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€20.885,40) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι έξη (6) μήνες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 , ώρα 10:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Οδός Αγ. Τίτου 1, 71202. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σύμφωνα με το Ν.4281/2014 δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος.

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δενδροστοιχιών»

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/2006 του Ν. 3852/2010, του Ν.3731/2008, του Ν.2362/1995, την Υ.Α 35130/739/9-8-2010 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δενδροστοιχιών». 

Διαγωνισμός για δράσεις δημοσιότητας του κοινόχρηστου χώρου του Προμαχώνα Σαμπιονάρα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 3 « Δράσεις Δημοσιότητας: Πύλες της ιστορίας, Πύλες Πολιτισμού», της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (ΟΔΟΣ Δ. ΜΠΟΦΩΡ)», με κωδ. MIS 375897, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Προμήθεια αδρανών υλικών - τσιμέντων για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας σχολικών κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »  με την διαδικασία της  ανάθεσης μετά από  συλλογή προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση - διαμονή εκδηλώσεων ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

1. ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 - ΔΥΟ - ατόμων (εισηγητών σεμιναρίου ), σε ξενοδοχείο 3* και πάνω ,εντός πόλεως Ηρακλείου για τις ανάγκες της εκδήλωσης, 4ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που θα γίνει στο Ηράκλειο, 8 Οκτωβρίου 2014 , και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον ΣΥ.Κ.ΚΑ.Κ

2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΑΘΗΝΑ 2 - ΔΥΟ - ατόμων (εισηγητών σεμιναρίου )
για τις ανάγκες της εκδήλωσης, 4ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που θα γίνει στο Ηράκλειο, 8 Οκτωβρίου 2014 , και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον ΣΥ.Κ.ΚΑ.Κ

3. ΔΙΑΜΟΝΗ (μετά πρωινού) 2 - ΔΥΟ - ατόμων (εισηγητών σεμιναρίου ) σε ξενοδοχείο 3* της πόλης Ηρακλείου, ή όμορου Δήμου σε κοντινή απόσταση από το χώρο τέλεσης του σεμιναρίου (Παγκρήτιο Στάδιο) για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΙ που θα γίνει στο Ηράκλειο, 5 Οκτωβρίου 2014 , και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον ΣΥ.Δ.ΠΕ.Κ

4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΑΘΗΝΑ 2 - ΔΥΟ - ατόμων (εισηγητών σεμιναρίου )
για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΙ που θα γίνει στο Ηράκλειο, 5 Οκτωβρίου 2014 , και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον ΣΥ.Δ.ΠΕ.Κ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της «Παροχής Υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ηρακλείου», για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου με τίτλο : «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με την διαδικασία της  συλλογής προσφορών. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα» για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (έπειτα από συλλογή προσφορών) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές 

Διαγωνισμός για προμήθεια ασφαλτομίγματος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου 13Α – Νέα Αλικαρνασσός τηλ. 2813-409805 fax 2813-409870 Τ.Κ. 71601, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265 με μεταφορά, την προμήθεια ασφάλτου 50/70 με μεταφορά, την προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής ΚΕ-1 με μεταφορά, και ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 & ΜΕ-0 με μεταφορά, για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Π 11389/1993) και σύμφωνα με το Ν. 3463/06, για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση με νέο ασφαλτόμιγμα των δρόμων του Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία)».

Μελέτη Εφαρμογής Ενεργειακής βελτίωσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. ο Δήμος Ηρακλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης  με τίτλο « Μελέτη Εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου», με προεκτιμόμενη αμοιβή 58.193,18   € (με ΦΠΑ)

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

  • Κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελετών (κατ. 06) τάξεις Β’ και άνω (προεκτιμόμενη αμοιβή 50.901,37 € με Φ.Π.Α)
  • Κατηγορία Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές ,Ηλεκτρονικές (κατ. 09) τάξεις Α’  και άνω (προεκτιμόμενη αμοιβή 7.291,81  € με Φ.Π.Α)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμος Ηρακλείου/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) , μέχρι τις 7-10-2014

Ανακοίνωση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών αξιοποίησης ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ «Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του  Παγκρητίου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο Δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου»
Σας ενημερώνουμε ότι με την 56/2014 απόφαση της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ επικυρώθηκαν τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εξέταση υποβληθεισών ενστάσεων, και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Σχέδιο

Προμήθεια γωνιακών λειαντήρων για τις ανάγκες Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για να αναθέσει την «Προμήθεια γωνιακών λειαντήρων για τις ανάγκες Δημοτικών Κοιμητηρίων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Η Προμήθεια αφορά την αγορά γωνιακών λειαντήρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων. Σφραγισμένες Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 12/09/2014 ημέρα  Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου Αγ.Τίτου 1.

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, επαναπροκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο της Δράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Δεκατεσσάρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα είναι  στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (http://www.heraklion.gr/), καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Διατίθενται δωρέαν από το Δ. Ηρακλείου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ), Διονυσίου 13Α, πληροφορίες Κάλια Νικολιδάκη, τηλ. 2813409847) μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εργασιών για τον τερματισμό οπτικών ινών στο κτίριο Αχτάρικα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εργασιών για τον τερματισμό οπτικών ινών και καλωδίων ρεύματος στο νέο κτίριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 2/9/2014 ημέρα Τρίτη στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409229, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00 με Φ.Π.Α.

Προσκλήσεις για προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής φωτοτυπικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε

1. προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων

2. ανάθεση εργασιών επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων και συστημάτων προτεραιότητας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.


Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 1/9/2014 ημέρα Δευτέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής- Γραφείο διαχείρισης εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Αξιοποίηση Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου

Παρακάτω ακολουθούν τα  links στα οποία μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις και τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με θέμα: «Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Αξιοποίησης  Περιβάλλοντα χώρου  Παγκρητίου  Σταδίου»..

http://aahaeota.gr/node/489

http://aahaeota.gr/node/487

http://aahaeota.gr/node/486

Σας Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια αντλιών και λοιπών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Ανακοίνωση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό αξιοποίησης ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου

Ανακοίνωση της Επιτροπής αξιολόγησης του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα «Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου»  και της  επικύρωσης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης

Προμήθεια και Τοποθέτηση Υαλοστασίων Αλουμινίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί « ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »  με την διαδικασία της ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Προμήθεια και Τοποθέτηση διπλών Υαλοπινάκων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί « ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »  με την διαδικασία της ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα προβεί στην «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη λειτουργία  του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Ηρακλείου,  με την διαδικασία της  συλλογής προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Δημοπρασία επιλογής αναδόχου για το έργο «Διαμόρφωση χώρου αίθουσας Γ.1.1 στο Π.Σ.Κ.Η»

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ.1.1 ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Η (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ) » Προϋπολογισμού 282.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του  παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 23-09-2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια « Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου », σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414.

Προμήθεια σιδηρικών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση τάφρου οδού Εφόδου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια σιδηρικών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση τάφρου οδού Εφόδου» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές

Προμήθεια Σιδηρού οπλισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων» (με αυτεπιστασία)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια Σιδηρού οπλισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων» (με αυτεπιστασία)» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές

Προμήθεια Σιδηρού Οπλισμού για το έργο «Συντήρηση Ενετικών Τειχών (έργα αυτεπιστασίας)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια Σιδηρού Οπλισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ)» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων με αυτεπιστασία)»

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων με αυτεπιστασία)» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Ανακοίνωση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα 28/7/2014 έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής οι ακόλουθες συμμετοχές για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό:

Ανακοίνωση της 22/7/2014 για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Παγκρητίου Σταδίου.

Ανακοίνωση της 22/7/2014 για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό "Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου"

Διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ του

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, για χρονική διάρκεια ενός έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την προσφερόμενη έκπτωση για ορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός χρόνου ) και σύμφωνα με το άρθρο 41.2 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)» στη διαμορφούμενη, για πετρέλαιο θέρμανσης , μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 4257/2014 )

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτύπωσης του βιβλίου «Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτύπωση του βιβλίου με τίτλο: «Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα», στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών του Τμήματος Πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην « Προμήθεια ανταλλακτικών » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για την συντήρηση & επισκευή οχημάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409-000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για την συντήρηση & επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Ηρακλείου για τα έτη 2014-2015» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) .

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 450.000,00 με το ΦΠΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διαμονή & Διατροφή για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 2   ατόμων  (αθλητών) σε ξενοδοχείο   3  αστέρων  (  Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και όμορους προς αυτόν Δήμους για τις ανάγκες της εκδήλωσης:  10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ   που θα γίνουν  στο Ηράκλειο,  την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου 2014 , και  συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & την Ε.Σ.Σ.Κ.Η. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά, στον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού 2Ος όροφος και υπόψη κ. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ τηλ 2810-300100 για την Διαμονή – Διατροφή σε ξενοδοχείο , 3 αστέρων ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω , σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και όμορους προς αυτόν Δήμους, για τις ανάγκες της εκδήλωσης όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-7-2014 και ώρα 11:00

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου:
To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση με την τιμή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου και την πολυτεκνική ιδιότητα, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, οδός Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός, στις 7-08-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των  προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αρχεία

Παράταση Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού Αξιοποίησης Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τον  «Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό Αξιοποίησης  Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου» ότι ο διαγωνισμός θα παραταθεί μέχρι την Πέμπτη 24/7/2014 στις 15:00.

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής ∆ιαγωνισμού Αξιοποίησης Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου

Συγκρότηση πενταμελούς Κριτικής  Επιτροπής διαγωνισμού για τον  «Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό Αξιοποίησης  Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου»

Κλήρωση για τον ορισμό υπηρεσιακών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των υπηρεσιακών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκεκριμένα των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών του έργου «Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας / ενημέρωσης», υποέργο 7 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Υποέργο 7 της πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών με διεύθυνση Διονυσίου 13Α τηλ. 2810.247509 fax 2810.244747 Τ.Κ. 71601 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές στα εξής ομοειδή είδη: ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ), ΟΜΑΔΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών του Δ. Ηρακλείου» στα πλαίσια του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ του Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών)

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , για
την «Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργού
εξοπλισμού και της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ. Απόφαση 11389/93)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, προκηρύσσει πρόχειροδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , γιατην «Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργούεξοπλισμού και της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ. Απόφαση 11389/93).

Επαναπροκήρυξη πλειοδοτικών διαγωνισμών τεσσάρων σχολικών κυλικείων του Ηρακλείου

Επαναπροκήρυξη πλειοδοτικών διαγωνισμών τεσσάρων σχολικών κυλικείων του Δήμου Ηρακλείου:

Διαγωνισμός για την κατασκευή του Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού Συλλάμου

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΑΜΟΥ , με προϋπολογισμό 285.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 170.403,31 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 60.690,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις 17/07/2014.

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού IB Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών με διεύθυνση Διονυσίου 13Α τηλ. 2810.247509 fax 2810.244747 Τ.Κ. 71601 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές στα εξής ομοειδή είδη: ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ), ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την «Προμήθεια εξοπλισμού IB Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ηρακλείου» στα πλαίσια του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΒ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθειες & εργασίες των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2014»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2014» θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής Προσφορών, στις παρακάτω εργασίες και προμήθειες, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές .

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Τετάρτη  25/06/2014 και  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την προμήθεια (αναγράψτε το είδος της προμήθειας για το οποίο υποβάλετε προσφορά) ή της εργασίας (αναγράψτε το είδος της εργασίας για την οποία υποβάλετε προσφορά), Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος, Τ.Κ. 71202.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409180 κ. Καρδάκη Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση βιβλίου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτύπωση του βιβλίου με τίτλο: «Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα», στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια και τοποθέτηση Μετ.Στεγάστρου στο 2ο Γυμνάσιο

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικού Στεγάστρου στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 04/07/2014 ημέρα Παρασκευή στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στην ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ, οδός : Διονυσίου 13Α -Τ.Κ. 71601, τηλ. επικοινωνίας : 2810 247523, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια : κ. Γαροφαλάκη Λουϊζα.

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εργασίες απογραφής και μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών συλλογής στοιχείων, απογραφής και μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων στις γειτονιές Αγίου Μηνά και Αγίου Τίτου (Μουσείο) στην Παλιά Πόλη του Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους –επιστήμονες συγκοινωνιολόγους να καταθέσουν κλειστές προσφορές . Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου και πληροφορίες δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών κ. Ελευθερία Ζωάκη τηλ. 2813409828 , mail zoaki-el@heraklion.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Επανάληψη της Προμήθειας Σφραγίδων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της «προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου»  με την διαδικασία της  συλλογής Προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού της Βικελαίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, επαναπροκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ», του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παράταση Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού Αξιοποίησης Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΑΕ

16-06-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισμός Αξιοποίησης Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τον  «Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό Αξιοποίησης  Περιβάλλοντα χώρου Παγκρητίου Σταδίου» ότι ο διαγωνισμός θα παραταθεί τουλάχιστον είκοσι ημέρες από τη μέρα που θα κοινοποιηθεί η σύνθεση της κριτικής Επιτροπής, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η επιτροπή δεν έχει συσταθεί ακόμα για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του αγωνοθέτη.

Επομένως η παράταση θα είναι διάρκειας τουλάχιστον  είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία (Τετάρτη 18-06-2014), και η νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης θα οριστικοποιηθεί μετά την σύσταση της

Το παρόν αναρτάται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και έχει σταλεί με μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την βιβλιοδεσία 450 τόμων εφημερίδων και περιοδικών της Βικελαίας

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην βιβλιοδεσία 450 τόμων εφημερίδων της «Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δεντροστοιχιών»

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/2006 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δενδροστοιχιών».

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2014

 

    O Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2014  » για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου,   σύμφωνα  με  τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93)       με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414

 Ο   προϋπολογισμός    της    προμήθειας    είναι   10.000,00€ με τον Φ.Π.Α. 23%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση συμμετεχόντων σε Αθλητική Εκδήλωση

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις ανάγκες της εκδήλωσης ΚΝΩΣΕΙΑ 2014 που συνδιοργανώνει  ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η με την  Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ την 21-6-2014, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα .το αργότερο μέχρι την   ΤΕΤΑΡΤΗ  18/06/14  και  ώρα  12.00 .

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά, για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο  Ηράκλειο», στο πλαίσιο της Δράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης   (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επαναπροκήρυξη Προμήθειας αναλωσίμων για τον Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση : Αγ. Τίτου 1 – Τ.Κ. 71202 μετά και τη διενέργεια άγονου διαγωνισμού (στις 06/05/2014), επαναπροκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 430/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη συνέχιση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, συλλογή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για τις ομάδες του διαγωνισμού που δεν κατατέθηκαν προσφορές για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» της δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την  καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ομάδες της προμήθειας του εξοπλισμού που δεν έχουν κατατεθεί προσφορές, ανέρχεται στο ποσό των 6.189,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.και αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 1Α

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

2.079,20

ΟΜΑΔΑ 1Β

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ

2.644,77

ΟΜΑΔΑ 6

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1.465,72

 

ΣΥΝΟΛΟ

6.189,69

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων (Οπορολαχανικών) του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409-000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   επαναπροκηρύσσει  Ανοικτό   δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Τροφίμων ( Οπορολαχανικών ) του  Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ)  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό  έκπτωσης στα εκατό ( % )  επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση  τιμής  λιανικής   πώλησης του είδους ,την ημέρα παράδοσηςτου . Για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του π.δ/τος 173/1990, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ήδη των Περιφερειών ( άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ περ.16 του ν. 3852/2010

Προμήθεια Σκυροδέματος για συντήρηση Σχολείων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »  με την διαδικασία της ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εργασία απομαγνητοφώνησης και πολυγράφησης πρακτικών

Επαναληπτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την υπηρεσία: «Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»

Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «στην προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου»  με την διαδικασία της  συλλογής Προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διαμονή & Διατροφή για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την Διαμονή – Διατροφή σε ξενοδοχείο , 4 αστέρων και πάνω ,σε περιοχή εντός πόλης Ηρακλείου για τις ανάγκες της εκδήλωσης ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ , όπως παρουσιάζεται στα  επισυναπτόμενα έντυπα (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 10/06/2014 και ώρα 13.00.

Ματαίωση Διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας

Ματαίωση διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, που αφορά  την  προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» προκειμένου να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αλουμινίων» για τη συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια αλουμινίων» για το έργο αυτεπιστασίας : «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (έπειτα από συλλογή προσφορών) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την έκδοση του βιβλίου «Ιεροδικείο Ηρακλείου - 2ος Κώδικας»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο: «Ιεροδικείο Ηρακλείου - 2ος Κώδικας», στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο.

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για καθαρισμό και φύλαξη μοκετών όλων των ΚΕΠΑ του Δ.Ηρακλείου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για τον καθαρισμό και την φύλαξη των μοκετών & των χαλιών του Οργανισμού, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 02/06/2014 και ωρα 12.00

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου στη Χρυσοπηγή

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στην οδό Πέλλης στη Χρυσοπηγή, από Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Παρασκευή 23/05/2014 έως και την Τετάρτη 28/05/2014 και ώρα 11:30 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου στα Καμίνια

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στην περιοχή Καμίνια, από Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Παρασκευή 23/05/2014 έως και την Τετάρτη 28/05/2014 και ώρα 11:30 π.μ.

Επανάληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης πρακτικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για: «Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 21/05/2014 έως και την Δευτέρα 26/05/2014 και ώρα 13:30 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Δήμου Ηρακλείου,  κτίριο Loggia, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, τηλέφωνα για πληροφορίες Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 2813-409411 και 2813 409119, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση 195 Συνδέσεων GPRS

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανανέωση 195 Συνδέσεων GPRS (έως 1GB ανά μήνα) για την Εφαρμογή Στόλου Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους  ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διαμονή & Διατροφή για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά,  στον  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού  2ος όροφος και υπόψη  κ. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ  τηλ 2810-300100 για την Διαμονή – Διατροφή σε ξενοδοχείο ,  3  αστέρων  ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω , σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και όμορους προς αυτόν Δήμους,  για τις ανάγκες της εκδήλωσης  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα το αργότερο μέχρι την   ΤΕΤΑΡΤΗ  28-5-2014   και  ώρα  11:00  με την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου:  για  Διαμονή – Διατροφή για ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ .

Προμήθεια ωφέλιμων εντόμων & μικροοργανισμών για βιολογική φυτοπροστασία

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια ωφέλιμων εντόμων & μικροοργανισμών για βιολογική φυτοπροστασία» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια « Μελάνια / Τόνερ & Drum για τους εκτυπωτές/ φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα»

1.  Ο    Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει την επανάληψη του  Πρόχειρου  διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές για την προμήθεια « Μελάνια / Τόνερ & Drum για τους εκτυπωτές/ φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα » για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου,   σύμφωνα  με  τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93)       με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414

Διαγωνισμός για την Κατασκευή ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου οικισμού Συλλάμου

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΑΜΟΥ   , με προϋπολογισμό 285.000,00  ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 170.403,31   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 60.690,20  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις  05/06/2014

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-247522, FAX επικοινωνίας 2810-244747, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Σπυριδάκης Ιωάννης .

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα σκυλιά του Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρμακα κλπ υλικά) για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την Κατασκευή Παιδικής Χαράς της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ,
με προϋπολογισμό 70.000,00 € (μαζί ΦΠΑ 23%).Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 56.753,88 € (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις 29-05-2014
ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-247522, FAX επικοινωνίας 2810-244747,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Σπυριδάκης Ιωάννης .

Προσφορές για την έκδοση του περιοδικού «Παλίμψηστον» έτους 2014 τεύχη 32, 33.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί: «Αντικείμενο της προμήθειας είναι η έκδοση του περιοδικού «Παλίμψηστον» έτους 2014 τεύχη 32, 33, στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές ανά τυπογραφικό
δεκαεξασέλιδο.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Διαμόρφωσης Πλατείας Ρουκανίου

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ , με προϋπολογισμό 26.000,00 € (μαζί ΦΠΑ 23%).Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 20.674,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις 29-05-2014 ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813-409822, FAX επικοινωνίας 2810-244747, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Σπυριδάκης Ιωάννης .

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή μικρογευμάτων την ημέρα των Εκλογών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Παροχή μικρογευμάτων την ημέρα των Δημοτικών, Περιφερειακών και Ευρωεκλογών που θα γίνουν στις 18/05/2014 και 25/05/2014» τα οποία θα παραδοθούν στα Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Ηρακλείου, με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δεντροστοιχιών»

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/2006 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δεντροστοιχιών».

Προμήθεια εξοπλισμού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

Ο Δήμος Ηρακλείου με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 6 «Προμήθεια Εξοπλισμού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής-Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 3» της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

Προμήθεια Ανταλλακτικών για Φωτοτυπικά

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε «προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.
Η προμήθεια αφορά : προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 15/5/2014 ημέρα Πέμπτη στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής- Γραφείο διαχείρισης εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου,  Aνδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό των 1216,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φαρμάκων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια Φαρμάκων του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του προσώπων οικ. Έτους 2014» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414, και και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Προσφορές για την ασφάλιση του πίνακα ‘’ Η Βάπτιση του Χριστού’’ του Δομ.Θεοτοκόπουλου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση του πίνακα ‘’ Η Βάπτιση του Χριστού’’ του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου  με την διαδικασία της  συλλογής Προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Διαγωνισμός για Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις νέες Δημοτικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου

ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις νέες Δημοτικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου», με το σύστημα προσφοράς «Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών», σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέπτων δαπανών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.
Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων που βρίσκονται τόσο μέσα στα διοικητικά όρια τόσο του παλιού Δήμου Ηρακλείου όσο και στις δημοτικές ενότητες και στα κοινοτικά διαμερίσματα που συνενώθηκαν με τον παλιό Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η : 27/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός.

Διαγωνισμός για την Ψηφιοποίηση υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας».

Το υποέργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας» αφορά την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές μορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) και έτσι, τη δημιουργία, για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας), όντας αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής
κληρονομιάς της χώρας μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 306.579,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

__________________________________________________________________________________

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΜΕΡΟΣ Β των τευχών δημοπράτησης του Έργου, στη σελίδα 60 και στο Πίνακα με τίτλο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στη στήλη «Σχετικές παρ. Α μέρους & Πινάκων Συμμόρφωσης» αναφορικά με το κριτήριο «Παρεχόμενες υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές», αναφέρεται εκ παραδρομής η Α1.2.5. Παρακαλώ να αγνοηθεί η συγκεκριμένη παράγραφος ως μη υφιστάμενη.

Διαγωνισμός για την κατασκευή του Ικάριου Γηπέδου

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΑΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ, με προϋπολογισμό 375.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 300983,07 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 22 Μαίου, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, Οδός Διονυσίου 13 Α, Πληροφορίες Eλευθερία Ζωάκη τηλ.: 2813409828. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 5,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα , σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Μαϊου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6) του ΚΔΕ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ωφέλιμων εντόμων & μικροοργανισμών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια ωφέλιμων εντόμων & μικροοργανισμών για βιολογική φυτοπροστασία» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για τη Στήριξη των εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202 επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης «Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου Ηρακλείου», η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (Κωδικός ΣΑ: 082/8, κωδικός έργου 2010ΣΕ08280000).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εποχιακών ανθόφυτων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην « Προμήθεια εποχιακών ανθόφυτων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκτύπωση πληροφοριακού εντύπου με βιογραφικά στοιχεία του ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου

Ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια των Εορταστικών Εκδηλώσεων αφιερωμένες στο Ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο πρόκειται να προβεί στην Εκτύπωση πληροφοριακού εντύπου με βιογραφικά στοιχεία του ζωγράφου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την Τοποθέτηση Καλωδίων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε εκτέλεση των αποφάσεων 12 και 13 του Πρακτικού 91/04-04-2014 του ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, για την «Τοποθέτηση καλωδίων σε υφιστάμενες και νέες εσχάρες και σύνδεση τους με τους πίνακες αναχώρησης, άφιξης και μηχανήματα κλιματισμού στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου». Ο προϋπολογισμός έργου  είναι 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%  13.570,00€, σύνολο 72.570,00€.

Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού (χαρτί Α4- Α3)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί « στην προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού (χαρτί Α4- Α3) των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2014  με την διαδικασία της  συλλογής προσφορών   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός αλεξικέραυνου

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών, της προμήθειας και τοποθέτησης ενός αλεξικέραυνου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης – Λ. Ικάρου 121- Ν. Αλικαρνασσός (απέναντι από τη ΣΕΑΠ) το αργότερο έως την Παρασκευή 02/05/2014.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια & Τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS) στα υπηρεσιακά οχήματα

 Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με διεύθυνση Αγ.Τίτου 1 Τ.Κ. 71202
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση Συστήματος
Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS) στα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, επίσης λαμβάνοντας υπ΄όψη την υπ΄ αριθμό 97/29-1-2014 Απόφ. Του Δημ. Συμβ.
την υπ΄ αριθμό 52/3-2-2014 Απόφ. Της Οικον. Επιτροπής που εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων, την Π.Α.Υ. Α-
238/3-2-2014 και την Π.Α.Υ. Α-249/3-2-2014, η προμήθεια και τοποθέτηση (28) είκοσι οκτώ Συστημάτων
Αντιμπλοκαρίσματος Πέδησης ABS επί αντίστοιχο αριθμό οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, με
κριτήριο την φθηνότερη προσφορά.
 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 42.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δεντροστοιχιών»

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 60/2007 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων, δεντροστοιχιών».

Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση : Αγ. Τίτου 1 – Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της : «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου με τίτλο : «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).

Ο προϋπολογισμός μελέτης της προμήθειας είναι 43.201,84 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δήμο Ηρακλείου, οδός Αγίου Τίτου 1, αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου, 1ος όροφος την 06/05/ 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την ημέρα και
ώρα του διαγωνισμού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Φύτευση πρανών Ενετικών Τειχών»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της εργασίας «Φύτευση πρανών Ενετικών Τειχών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014 των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   Πρόχειρο   διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την προμήθεια  γραφικής ύλης  έτους 2014 των Υπηρεσιών του Δήμου Προϋπολογισμού 15155,32  €  με  το  Φ.Π.Α. και με κριτήριο την  χαμηλότερη προσφορά , εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρμακα κλπ υλικά) για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Συλλογή Προσφορών για τις εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά Εορταστικών Εκδηλώσεων αφιερωμένες στο Ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια συστήματος ασφαλείας για την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην « Προμήθεια συστήματος ασφαλείας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για συνδυαστικές κατασκευές (κιόσκια πέργκολες) δυτικού παραλιακού μετώπου

Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει Aνοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΙΟΣΚΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ   , με προϋπολογισμό 378.000,00  ΕΥΡΩ (μαζί με το ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 305.596,40   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις  24/04/2014 (ημέρα Πέμπτη)

Προμήθεια Λαμπτήρων Διαφόρων Τύπων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   Πρόχειρο   διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές Προϋπολογισμού 73.500,00 με  το  Φ.Π.Α.   για την  «Προμήθεια Λαμπτήρων Διαφόρων Τύπων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  προσφορά , εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές.     

 

Ημερομηνία διαγωνισμού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης  θα  γίνει  στο  Δήμο  Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1  την  23/ 04 / 2014  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα.   10:00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία  μπορούν να κατατεθούν στο Δήμο, την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού  ενώπιον της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  «Προμήθεια Λαμπτήρων Διαφόρων Τύπων»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  30/04/2014  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Προκήρυξη Αγώνων 2ου Τουρνουά Εργαζομένων Βόλλευ 2014 από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με την 94-26/2/2014 απόφαση του Δ.Σ. , διοργανώνει, το  2o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΛΛΕΥ  2014 . Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση,  στην  ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 31-12-1986.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και δύο ανά ομάδα, μικρότεροι σε ηλικία, εργαζόμενοι, γεννημένοι μέχρι 31-12-1994. Μία ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από εργαζόμενους μέχρι δύο διαφορετικών φορέων. Οι ομάδες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους διαφορετικού φύλου.

Διαγωνισμός για τη βελτiωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ, με προϋπολογισμό 165.435,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 133.789,71€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις 24/04/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Επισκευής Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση εργασιών επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές σύμφωνα με:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων:

-    Γραφείο 1-5 συνενόμενα. Έκτασης 36,75 m2 και με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 927,94 €

-    Γραφείο 2 έκτασης 18,25 mκαι με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 471,56 €

-    Γραφείο 6 έκτασης 12,50 m2   και με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 121,00 € .

Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΠΑΦΜΑΗ)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409-000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Τροφίμων του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμής λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους ,την ημέρα παράδοσης του . Για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του π.δ/τος 173/1990, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ήδη των Περιφερειών ( άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ περ.16 του ν. 3852/2010

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μετακινήσεις συμμετεχόντων στην εκδήλωση Run Greece 2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ -ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ για τις ανάγκες της εκδήλωσης: RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 που συνδιοργανώνει  ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η με την  Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ την   27-4-2014   

Διαγωνισμός για την προμήθεια κρεάτων που θα διατεθούν στο Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές Προϋπολογισμού 59.998,52 € με το Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια κρεάτων που θα διατεθούν στο Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου Ηρακλείου (συσσίτιο) και σε άπορους δημότες-ωφελούμενους της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου , με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χοντρικής τιμής πώλησης των κρεάτων ,την ημέρα παράδοσης τους.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ Κρατών - Μελών της Ε.Ε, με το σύστημα «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των δημοτικών αθλητικών κέντρων του ΝΠΙΔ Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε ΟΤΑ» με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Η Προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου Σταδίου

Η Προκήρυξη και τα Τεύχη του Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του Παγκρητίου Σταδίου:

Συλλογή Προσφορών για τις Εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά Εορταστικών Εκδηλώσεων αφιερωμένες στο Ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διαμονή - Διατροφή ατόμων του Τουρνουά Μίνι Παίδων Water Polo

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, για 50 άτομα σε ξενοδοχείο 3 αστέρων ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και όμορους προς αυτόν Δήμους, για τις ανάγκες της εκδήλωσης: 1ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ WATER POLO 2014 που διοργανώνει ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η . στις 14 & 15 /04/2014.

Προκήρυξη Αγώνων 1ου Παγκρήτιου Τουρνουά Μίνι Παίδων Water Polo 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Α Γ Ω Ν Ω Ν
1ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ WATER POLO 2014


O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , με την Νο 93 της
26/02/2014 απόφασης του του Δ.Σ., διοργανώνει, το 1ο Παγκρήτιο τουρνουά μίνι παίδων water polo 2014.
Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση, στην ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων .

Επαναληπτική προκήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Διενέργεια επαναληπτικου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης  «Προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συλλογή προσφορών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων προτομής Στρ.Αλεξάκη

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στρατηγού Αλεξάκη στην πλατεία Αγ. Αικατερίνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Δυτικου Παραλιακου Μετωπου Ηρακλειου

 

O Aντιδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια : «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Δυτικου Παραλιακου Μετωπου Ηρακλειου » (σύμφωνα με την σχετικη μελετη της Δ/νσης Τεχνικων Εργων του Δημου Ηρακλειου  και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία).

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.751,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από τα εσοδα του Προυπολογισμου του Δήμου Ηρακλειου   σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 30-7135.072 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Προμήθεια πλακών ασφαλείας δαπέδων παιδικών χαρών Δήμου Ηρακλείου

O Αντιδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσει  διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά για  την προμήθεια:  «Προμήθεια πλακών ασφαλείας δαπέδων παιδικών χαρών Δήμου Ηρακλείου» (σύμφωνα με την Μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία).

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  73.800,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από ΕΣΟΔΑ του Δήμου Ηρακλείου   σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 30-7135.073 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με τίτλο:

Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο» στο πλαίσιο της Δράσης L 313-1: «ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείων στα παρακάτω σχολεία του Ηρακλείου:

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή εκδηλώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

1. ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΔΙΑΤΡΟΦΗ  140-εκατό σαράντα  ατόμων αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης σε ξενοδοχείο   3 αστέρων    ( Β΄ κατηγορίας)  και άνω,  σε περιοχή  εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και των όμορων προς αυτόν δήμους ,( όχι πάνω από 10 km) ,από κέντρο πόλεως Ηρακλείου  , για τις ανάγκες της εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  που θα γίνει στο Ηράκλειο, 4/Απριλίου   και  συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ   και τον ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ

2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΜΕ  ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  , ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ/  ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΑΘΗΝΑ 1 ενός  ατόμου (ομιλητή σεμιναρίου ) για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΡΠΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ, που θα γίνει στο Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2014 , και  συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ & τον ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ  ΑΠΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Bασιλειών

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ[1], προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [2], με προϋπολογισμό 256.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 185.728,70 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)[3], β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 19.872,00€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 17.869,33€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Προμήθεια μέσων προστασίας για 'Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου'

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» που αφορούν το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με αυτεπιστασία)» με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή
προσφορών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης .
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται .

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου Ηρακλείου (μοτοποδήλατα, επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και συρμούς) για το έτος 2014.

Προμήθεια ηλεκτρικών καλωδίων για τις ανάγκες Πολιτιστικού & Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρικών καλωδίων για τις ανάγκες Πολιτιστικού & Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου συνολικού προϋπολογισμού 59,997,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27-03- 2014 και ώρα 10:30 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης, τον προϋπολογισμό και το φύλλο της οικονομικής προσφοράς καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ πληροφορίες: κα Ειρήνη Κανατέλια τηλ. 2810 228203, φαξ 2810 288912.

Προμήθεια εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων βιβλίων και εντύπων έτους 2014 των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά , εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαγωνισμός  αφορά την Προμήθεια εκτυπώσεων  και βιβλιοδετήσεων  βιβλίων και εντύπων έτους 2014 των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Προμήθεια Μελανιών / Τόνερ & Drum για τους εκτυπωτές / φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα

ΟΔήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει   Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την προμήθεια « Μελάνια / Τόνερ & Drum για τους εκτυπωτές/ φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα » για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου,   σύμφωνα  με  τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93)με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25414

Επαναπροκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, μετά και τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών (18/11/2013, 30/12/2013),  επαναπροκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 64/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη συνέχιση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, συλλογή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου μόνο για τις ομάδες του διαγωνισμού για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία  του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» της δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ομάδες της προμήθειας του εξοπλισμού που δεν έχουν κατατεθεί προσφορές, ανέρχεται στο ποσό των 2.515,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, Επικαιρότητα, Διακηρύξεις- Δημοπρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα τηλ. 2810 243361 κα Μαγουλάκη Ειρήνη και τηλ 2813 409213 κος Μιχελάκης Νίκος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 04/04/2014 ημέρα Παρασκευή (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (οδός Αγ. Τίτου 1, Τμ. Πρωτοκόλλου) υπ’ οψιν κας Μαρτιμιανάκης Ευαγγελίας (Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης προμηθειών κεφαλαιακού εξοπλισμού).

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μικροϋλικών για Τσιμεντοστρώσεις δρόμων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» που αφορούν το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (μεαυτεπιστασία)» με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή προσφορών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης .
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται .

Διαγωνισμός για τη Στήριξη και τον Εμπλουτισμό Εκδηλώσεων Προβολής Τοπικών Προϊόντων

Ο Δήμος Ηρακλείου, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης «Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου Ηρακλείου», η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER του προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (Κωδικός ΣΑ: 082/8, κωδικός έργου 2010ΣΕ08280000). Ο προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξη χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 16.980,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδονταπέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€20.885,40) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι έξη (6) μήνες.

Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την 'Κατασκευή Κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο'

Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ¨ ΣΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , με προϋπολογισμό 1.567.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 951.619,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 319.810,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Πρόχειρος διαγωνισμός για Εργασία με αντικείμενο την «Συντήρηση Η/Υ του Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού δαπάνης 48.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με τεχνοοικονομικά κριτήρια και αντικείμενο εργασίας την «Συντήρηση Η/Υ του Δήμου Ηρακλείου»

Πρόχειρου διαγωνισμού για Εργασία με αντικείμενο την «Συντήρηση των ασύρματων δικτύων του Δήμου Ηρακλείου».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού δαπάνης 19.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με τεχνοοικονομικά κριτήρια και αντικείμενο εργασίας την «Συντήρηση των ασύρματων δικτύων του Δήμου Ηρακλείου»

Προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια οκτακοσίων (800) υαλοπινάκων για μαρμάρινες καντηλοθήκες τάφων 3ετούς χρήσεως, για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου (Ν.Αλικαρνασσού)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ενοικίαση εξοπλισμού προκειμένου να αναθέσει την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2014 που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα της νέας Αλικαρνασσού , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά , εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαγωνισμός  αφορά την Προμήθεια πλαστικών σάκων διαφόρων διαστάσεων  .

Προμήθεια μεταλλικών σταυρών & μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου για τα Δημ.Κοιμητήρια

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει   πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο την χαμηλότερη  προσφορά , εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαγωνισμός  αφορά την Προμήθεια μεταλλικών σταυρών & μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου μονά – διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως   των Δημοτικών Κοιμητηρίων .

Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών για την μεταφορά επιστολών και δεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό   διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή  για  επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών για την μεταφορά επιστολών και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2014 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

Επαναπροκήρυξη της προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, μετά και τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών (18/11/2013, 31/12/2013),  επαναπροκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 64/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη συνέχιση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, συλλογή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για τις ομάδες του διαγωνισμού που δεν κατατέθηκαν προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία  του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» της δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ :

Διαγωνισμός για την Αποκατάσταση και Διαμόρφωση κτιρίου σε Κέντρο Επιμόρφωσης

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του Υποέργου 1: «Αποκατάσταση και Διαμόρφωση κτιρίου σε Πολυδύναμο κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης», της πράξης «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑμεΑ (ΚΔΑΠΜΕΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», MIS
424670, με προϋπολογισμό 1.186.916,07 € (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη  συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Προμήθειες γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Προμήθειες 1. γραφικής ύλης για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και 2. ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ για το 2014. Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομικές προσφορές στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4 όπισθεν Καλοκαιρινού 2ος όροφος και υπόψη κας Βρέντζου Ελένη τηλ 2810300100 όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/02/2014.

Οι παραγγελίες των ειδών θα γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των παιδικών σταθμών και του Οργανισμού, η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως εξαντλήσεως του ποσού.

Προμήθεια Εργαλείων & Μικρουλικών για τις εργασίες στα σχολικά κτίρια Β/θμιας εκπαίδευσης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με την διαδικασία της ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών ,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Μίσθωση γηπέδων ποδοσφαίρου για τις ανάγκες του Εργασιακού Τουρνουά του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Παρακαλούμε να αποστείλετε  οικονομική προσφορά,  ΣΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4 όπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος και υπόψη  κας .  Βρέντζου Ελένη    τηλ: 2810-300100  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 24-2-2014   και με την ένδειξη: 3Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά  κλειστή σε  φάκελο με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς σας.

Μίσθωση κλειστού γυμναστηρίου για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ το 2014

Παρακαλούμε να αποστείλετε  οικονομική προσφορά,  ΣΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4 όπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος και υπόψη  κας .  Βρέντζου Ελένη    τηλ 2810300100 όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη  20/02/2014   και με την ένδειξη: Μίσθωση κλειστού γυμναστηρίου.   Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά  κλειστή σε  φάκελο με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς σας.

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη Συντήρηση - Επισκευή Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου 13 Α (Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού) τηλ. 2810-247505 fax 2810-244747 Τ.Κ. 71601 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την <<Συντήρηση -Επισκευή Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων >> σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 11 του  Π.Δ.28/1980

Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών (Επανάληψη)

Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ[2], προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [3], με προϋπολογισμό 256.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 185.728,70 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)[4], β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 19.872,00€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 17.869,33€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός[5], μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Προμήθεια σκυροδεμάτων για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια  σκυροδεμάτων» για το έργο αυτεπιστασίας : « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της  ανάθεσης  μετά από συλλογή προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκμίσθωση καταστήματος στην Νέα Λαχαναγορά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ηράκλειο,    10-02-2014

ΘΕΜΑ : Εκμίσθωση  καταστήματος Δ-6.

 

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι κύριος του καταστήματος Δ-6 που βρίσκεται στην Νέα Λαχαναγορά Ηρακλείου στην θέση «Μαύρος Σπήλιος». Το κατάστημα είναι ισόγειο συνολικού εμβαδού 70τ.μ. με  υπόγειο 70τ.μ. Με την 783/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΒΛ1ΤΩ0Ο-2ΘΔ) καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του καταστήματος.

Έπειτα από τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 10/12/2013 και τον επαναληπτικό της 23/12/2013 και οι οποίοι ήταν άγονοι δύναται να εκμισθωθεί το ακίνητο απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν.3463/2006. Για το λόγω αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου για το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας έως τις 21/02/2014 . Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2813 409470, 2813 409257.

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκη

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, επαναπροκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ», με κωδικό MIS 373894, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συλλογή κλειστών προσφορών για τη διοργάνωση του Καστρινού Καρναβαλιού 2014

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Καστρινό Καρναβάλι 2014» θα προβεί στη διαδικασία συλλογής Προσφορών

Επανάληψη της Δημοπρασίας για την ανέγερση του 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει  την 1η επανάληψη Δημοπρασίας με, ανοικτό διαγωνισμό (παρ. 2α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004 και του Ν. 3669/08) για την ανάθεση του έργου : « ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΟΔΟΥ  ΜΕΛΙΔΩΝΙΟΥ » με προϋπολογισμό  913.597,29 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 584.839,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών εργασιών), β) κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 131.527,24 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οσοι έχουν λάβει τεύχη μπορούν να ενημερωθούν για τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, σχέδια κλπ.) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.heraklion.gr και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα δίνεται μέχρι και τις 28/02/2014 (2 εργάσιμες ημέρες) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.

Πληροφορίες στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-244747, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Γαροφαλάκη Λουίζα τηλ. 2810-247523.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείο Νέας  Αλικαρνασσού) που βρίσκεται στην οδό Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, την 04/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 4 του Ν.3669/08

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE