inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών για τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.764,08 € και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔ CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

24440000-0 

Ενεργοποιημένος  χαλκός, χηλικοποιημένος 14% Cu  (συσκευασία 1 kg)

kg

55

48

2.640,00

2

24457000-2

Όξινο ανθρακικό νάτριο NaHCO3 (μαγειρική σόδα)

kg

50

2,5

125,00

3

09211700-8

paraffin oil 97,6% EC (κάνιστρο 20lt)

lt

9

72

648,00

4

09211700-8

paraffin oil 97,6% EC (κάνιστρο 5lt)

lt

1

19

19,00

5

24452000-7

imidacloprid 20% (συσκευασία 1 lt)

lt

10

38

380,00

6

24454000-1

ορμόνη ριζοβολίας- indolobutyric acid 1%  (συσκευασία το 1/2kg)

kg

2

79,7

159,40

7

24454000-1

βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών (φυσικό οργανικό προϊόν που περιέχει φυτοδιεγερτικά συστατικά σε υψηλή συγκέντρωση και ωφέλιμη μικροπανίδα, Μυκόριζες (Glomus spp.), Metarhizium spp., Bauveria spp., 109 /γρ. προϊόντος σε ζυμωμένα οργανικά υπολείμματα και 60% φυσικά συνεργά στοιχεία. (συσκευασία 1 lt)

lt

20

140

2.800,00
 

 

          ΣΥΝΟΛΟ

6.771,40

 

 

 

 

                                    Φ.Π.Α. 13%

880,28

 

 

 

 

 

        ΣΥΝΟΛΟ Ι

7.651,68

8

09112200-9

εμπλουτισμένη λεπτόκοκη τύρφη  με βαθμό αποσύνθεσης H3-H7  με πρόσθετα συστατικά σκόνη ασβεστόλιθου, περιεκτικότητας σε οργανική ουσία > 90%, PH 5,5-6,5  με λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης περίπου 1g/lt, ιχνοστοιχεία και ηλεκτρική αγωγιμότητα 0,5-0,9mS/cm

λίτρο

25.000

0,085

2.125,00

9

14212200-2

Περλίτης

λίτρο

3.500

0,11

385,00

 

 

 

 

 

         ΣΥΝΟΛΟ

2.510,00

 

 

 

 

 

       Φ.Π.Α. 24%

602,40

 

 

 

 

 

        ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

3.112,40

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.764,08

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06η/07/2021, ημέρα Τρίτη, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -244 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

  1. 1.              Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.   
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.   
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς, τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη.
  • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  

2.       Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  1. 3.    Άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον η προσφορά αφορά σε φυτοπαθολογικό υλικό).

4.    Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 

  • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, με απόφαση Δημάρχου.

 

Η Αντιδήμαρχος

 

 

Μαρία Γ. Καναβάκη

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE