inner image

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 01 Ιουνίου 2021- 31 Οκτωβρίου 2021»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)      Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016.

2)      Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)      Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη.

4)      Την με αριθ. πρωτ. 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την εξουσιοδότηση για υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη. 

5)      Την 85250/03-09-2019 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους και την με αριθ. πρωτ. 17810/26-02-2021 (σε ορθή επανάληψη) ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού και παράτασης της θητείας των αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις   28-02-2022.

6)      Το Π.Δ71/2020 (Α’166) ΄ 

7)      Την μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία και την αναγκαιότητα για την υπηρεσία Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 01 Ιούνιου 2021- 31 Οκτωβρίου 2021   

8)       Το υπ αριθ. 42129/14-05-2021 Πρωτόγεννές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008607162)

9)       Τον ψηφισμένο   προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021 και τον ΚΑ 70-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ποσού: 24.663,60 €

10)   Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  A-1065 με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008613700

11)   Τη με αριθ. 42915/17-05-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου  β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την: Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου 

12)   Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.663,60 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 70-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.  και αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ένδειξη Υπηρεσίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

ανά ημέρα

Συνολική χρονική διάρκεια

Από 01/06/2021 έως 30/09/2021

(ημέρες)

Δαπάνη

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2021 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)» 

Ναυαγοσώστης με τον περιγραφόμενο ως άνω πλήρη εξοπλισμό

1

130,00 €

122

15.860,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 

15.860,00 €

Φ.Π.Α. (24%) 

3.806,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                   

19.666,40 € 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Από 01/10/2021 έως 31/10/2021

 

Ένδειξη Υπηρεσίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

ανά ημέρα

Συνολική χρονική διάρκεια

Από 01/10/21 έως 31/10/21

(ημέρες)

Δαπάνη

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2021 (01/10/21 – 31/10/21)» 

Ναυαγοσώστης με τον περιγραφόμενο ως άνω πλήρη εξοπλισμό

         1

130,00 €

            31

4.030,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

   4.030,00 €

Φ.Π.Α. (24%)

     967,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                 

    4.997,20 €
 

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων:

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά του τα εξής δικαιολογητικά:

1)      Ασφαλιστική ενημερότητα και Yπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

2)      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά και σε ποιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οφείλετε να καταβάλετε εισφορές
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,                                                                                                                                                                                                              σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
  • Θα κατασκευάσουν ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργο) για τη συγκεκριμένη θέση όπως προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 1.2 της μελέτης
  • Διαθέτουν σκάφος τουλάχιστον 3,30 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης

3)      Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα   

            αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του  

             ν.4704/20

 

4)      Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

5)      Αποδεικτικό έγγραφο, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Κεντρικό Λιμεναρχείο, Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας, για την  Νόμιμη Λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

 

6) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει το όνομα του ναυαγοσώστη που θα εκτελέσει  την υπηρεσία προσκομίζοντας την άδεια ναυαγοσώστη καθώς και τα ιατρικά του έγγραφα.

 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

Καναβάκη  Γ. Μαρία

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE