inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

   Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 6. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ).
 7. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη.
 8. Την υπ’ αριθμ. 17810/26.02.2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους (ΑΔΑ: 6Β9ΡΩ0Ο-Ν47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το υπ΄ αριθμ. 108584/9-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009500330) Πρωτογενές αίτημα και το υπ’ αριθμ. 108890/9-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την εν λόγω προμήθεια.
 10. Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A-1795) με ΑΔΑ: ΩΥΗ6Ω0Ο-ΒΨΨ και ΑΔΑΜ: 21REQ009551807, συνολικού ποσού 3.193,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.014  εξόδων με τίτλο «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός».
 11. Την υπ’ αριθμ. 113054/18-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΒΩ0Ο-5ΦΠ) απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας και β) οι τεχνικές προδιαγραφές αυτής.
 12. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021. Η πίστωση θα βαρύνει τον 20-7135.014  εξόδων.
 13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτεται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 3.193,00 € και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

TEM.

1

980,00

980,00

2

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΕΤΡΥΠΙΜΑΤΟΣ

TEM.

1

250,00

250,00

3

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

TEM.

1

190,00

190,00

4

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ  ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 6-22mm

ΣΕΤ.

1

180,00

180,00

5

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50Μ 3Χ2,5

ΤΕΜ.

1

85,00

85,00

6

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 330mm

TEM.

1

40,00

40,00

7

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160Α

TEM.

1

180,00

180,00

8

 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ

2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Α  ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

TEM.

1

420,00

420,00

9

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

TEM.

1

250,00

250,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.575,00 €

 

 

Φ.Π.Α. 24%:

618,00 €

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

3.193,00

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/11/2021, ημέρα Τρίτη, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -244 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. 1.              Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.
 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
 1. 2.        Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
 2. 3.       Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες  πριν  από την υποβολή τους , εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

4.    Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Η Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                          Μαρία Γ. Καναβάκη

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE