inner image

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους» που υλοποιεί η ΔHKEH

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 37/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΑΔΑ: ΡΕΙ7ΟΚ6Ξ-ΣΦΥ

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α)  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με ΑΑΥ Α-110/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΠΟΚ6Ξ-Μ1Ε, ΑΔΑΜ: 21REQ008407281)

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στην με αριθμό 37/2021 ΑΔΑ: ΡΕΙ7ΟΚ6Ξ-ΣΦΥ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα, ήτοι ανά πίνακα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για μέρος αυτής, ήτοι ανά πίνακα (Πίνακας περιγραφής ηλεκτρικών ειδών, πίνακας περιγραφής επίπλων)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προς προμήθεια είδη στους χώρους στέγασης των ωφελουμένων του προγράμματος τους οποίους θα τους υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά (Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, Γραφείο 7 ισόγειο) για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και οι δηλώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

ε. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται ψηφιακά από την ιστοσελίδα  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE