inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ηράκλειο, 07/04/2021

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                    Aρ. Πρωτ.:  30180

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 49 & Ρωμανού

Τ.Κ.71201

Υπεύθυνος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185,186,189

E-mail: prom@heraklion.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109Α και 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 6. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη.
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 17810/26-2-2021 απόφαση Δημάρχου σε ορθή επανάληψη περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ: 6Β9ΡΩ0Ο-Ν47).
 8. Το υπ’ αριθμ. 20767/08.03.2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008254686) και το υπ’ αριθμ. 21209/09.03.2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης για την εν λόγω υπηρεσία.
 9. Την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α. 60-7341.001 του έτους 2021 (Αρ. Α.Α.Υ.: Α-731 ποσό 61.000,00 €) και του έτους 2022 (ποσό 13.400,00 €) για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δ. Ηρακλείου (ΑΔΑΜ: 21REQ008267350).
 10. Την υπ’ αριθμ. 29679/06.04.2021 απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασιών για απευθείας ανάθεση της παροχής φύλαξης και ασφάλειας για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δ. Ηρακλείου και β) η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΩΣΚ1Ω0Ο-Α93).
 11. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-7341.001 εξόδων με τίτλο δαπάνης «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δ. Ηρακλείου».
 12. Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δ. Ηρακλείου ανέρχεται στο ποσό των 74.700,00 € και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ  ΩΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

 

 

1

Φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου σε 24ωρη βάση για τα έτη 2021-2022

CPV: 79713000-5

8.000

7,50

60.000,00

14.400,00

74.400,00

ΣΥΝΟΛΑ

8.000

 

60.000,00

14.400,00

74.400,00

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 22/04/2021 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403-244 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν, όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

1)      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ότι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές.

2)      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

3)      Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα και το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4704/20.

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Η Αντιδήμαρχος

 

 

Μαρία Γ. Καναβάκη

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE