inner image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου (ΟΠΣ 5050840).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου»

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Αγίου Τίτου 1 (έδρα) , Τ.Κ. 71202

Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468

E-mail: prom@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr

Κωδικός NUTS: EL 431

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ):  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 194.680,00€

3. Πηγή χρηματοδότησης: Από πόρους του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020, ΕΣΠΑ.

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.heraklion.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας. (Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες)

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου  στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 49 (Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου) , Ηράκλειο Κρήτης , Τ.Κ. 71201,  τηλ.2813 409185-186-189-403-428-468, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και οι οικονομικοί φορείς/ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV: CPV: 72262000-9 & 92500000-6. 6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL431

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης είναι: Η υπηρεσία «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου» αποτελεί το υποέργο 1 της αντίστοιχης πράξης η οποία εντάχθηκε, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, με κωδ. ΟΠΣ 5050840 , στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3686/2019 πρόσκλησης: Για την υποβολή προτάσεων στη δράση: 2.c.1:”Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων RIS3Crete) ΕΤΠΑ-44/ΟΠΣ 3862. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το  Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της ενταγμένης με την υπ’αριθμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ-ΤΦΞ) Απόφασης Ένταξης με ενάριθμο Π.Δ.Ε.: Κ.Α.2020EΠ00210049.

9. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:  Δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία Παραλαβής της Σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και Παραρτήματα. 11. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλ. 3.140,00  Ευρώ (157.000X0,02).

11.Κριτήριο ανάθεσης:  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο τεύχος του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξης και Παραρτήματα αυτής) . Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α της αναλυτικής διακήρυξης.

 12. Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η    03η/02/2022   ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 09η /02 /2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 13.Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Στάδια Διενέργειας: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: Α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά την προαναφερθείσα μέρα και ώρα ανοίγματος προσφορών και Β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, στις 24/12/2021   όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 146337 Προκήρυξη στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.E.Ε προς δημοσίευση με αριθμό αναφοράς 2021-175410  στις 16/12/2021  Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S 247-653660). Η προκήρυξη και η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες ) στις 24/12/2021 και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

18.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE