inner image

Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολυδύναμου κέντρου επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

  1. 1.              Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό  για  την Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολυδύναμου κέντρου επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία δεν θα ξεπερνά ούτε το σύνολο της ομάδας, ούτε την ενδεικτική τιμή κάθε είδους της ομάδας. Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39100000-3 (Έπιπλα), 31000000-6 (Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα φωτισμός), 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών), 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής), 33100000-1 (Ιατρικές συσκευές), 33192130-2 (Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων), 37420000-8 (Εξοπλισμός γυμναστηρίου)

 

  1. 2.              Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 83.387,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 67.247,96 €.  ΦΠΑ : 16.139,51 €).

 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης :

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης – Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0021. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7135.001 και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α.Α.Υ. : Α-1119  με αρ. Πρωτ.: 50158/24-06-20 ποσού 88.637,04 € με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00210005)

Νο 2 της Πράξης : «Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3173/16-06-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5007313. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδ. ΟΠΣ 5007313 και  Κωδικό Απόφασης 3120 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ,  σύμφωνα με το ν. 4314/2014.

4.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 132981

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 28/06/2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/1610-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 02/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

5.         Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι:   ποσό για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 402,88 ευρώ (τετρακόσια δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) 

για την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 140,48 ευρώ (εκατόν σαράντα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά).

για την ΟΜΑΔΑ 3 είναι 263,71 ευρώ (διακόσια εξήντα τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά).

για την ΟΜΑΔΑ 4 είναι 306,24 ευρώ (τριακόσια έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά).

για την ΟΜΑΔΑ 5 είναι 231,65 ευρώ (διακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 90  ημέρες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

7.         Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr

 

8.         Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες  1.ΠΑΤΡΙΣ & 2.ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ και στη εβδομαδιαία νομαρχιακή: ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.  Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE