inner image

Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι έπειτα από την υπ’ αριθμ. 60008/30-6-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» στην οποία δεν ανταποκρίθηκε κανένας οικονομικός φορέας, θα προβεί εκ νέου στη συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του N.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 3. Την με αρ. πρωτ. 85250/03-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου
 4. Την με αρ. πρωτ 86247/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία ορίζεται ως διατάκτης  η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Καναβάκη.
 5. Την με αρ. πρωτ 17810/26-02-2021 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με θητεία από 01/03/2021 έως 28/02/2022
 6. Τη με αρ.430/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2021 για αλλαγής τίτλου στους Κ.Α 15-6635.006 και Κ.Α 15-6635.006(ΑΔΑ: Ψ22ΩΩ0Ο-ΠΑΣ)
 7.   Την υπ’ αριθμ. 155/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε η τροποποίηση του τίτλου.
 8. Το υπ’ αριθμ. 4798/04-6-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητάς της παραπάνω απόφασης.
 9. Το υπ’ αριθμ. 53847/14-06-2021 Πρωτογενές αίτημα (21REQ008761004) και το υπ’ αριθμ. 54406/5-06-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα για την εν λόγω προμήθεια του της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης
 10. Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της υπ’ αριθμ. A-1182 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A-1182) με ΑΔΑ: Ψ022Ω0Ο-Τ3Ω, συνολικού ποσού 2.346,08 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6635.006  εξόδων έτους 2021.
 11. Την υπ’ αριθμ. 57120/2306-2021 (ΑΔΑ: 9Τ7ΒΩ0Ο-ΛΒΜ) απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας και β) οι τεχνικές προδιαγραφές αυτής.
 12. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6635.006 εξόδων.
 13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα Τιμολόγια Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.519,92 € και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΧ/ΕΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €/τμχ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΠΗ ΣΕ €

1

Ψύκτες νερού CPV: 31141000-6  έτος 2021

2

451,00 €

          902,00 €

        216,48 €

      1.118,48 €

2

Φίλτρα καθαρισμού νερού και συντήρησ η αυτών CPV: 42996500-9 έτος 2021

15

           66,00 €

          990,00 €

        237,60 €

      1.227,60 €


Υποσύνολο έτους 2021

 

         517,00 €

      1.892,00 €

        454,08 €

      2.346,08 €

3

Φίλτρα καθαρισμού νερού και συντήρηση αυτών CPV: 42996500-9 έτος 2022

34

           66,00 €

      2.244,00 €

        538,56 €

      2.782,56 €


Υποσύνολο έτους 2022

 

           66,00 €

      2.244,00 €

        538,56 €

      2.782,56 €

4

Φίλτρα καθαρισμού νερού και συντήρηση αυτών CPV: 42996500-9 έτος 2023

17

           66,00 €

1.122,00 €

        269,28 €

      1.391,28 €


Υποσύνολο έτους 2023

 

           66,00 €

1.122,00 €

        269,28 €

      1.391,28 €

 

Γενικό Σύνολο

 

 

     5.258,00 €

    1.261,92 €

      6.519,92 €

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 04η/08/2021, ημέρα Τετάρτη, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -244 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

1)      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

• Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.

 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

•  Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του  ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

2)             Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

3)             Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

4)             Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

5)             Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης φάκελο της τεχνικής Προσφοράς.

6)             Να  έχουν  εγγύηση λειτουργίας σε όλα τα μέρη του συστήματος για διάστημα ένα (1) έτους. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση

7)             Να υπάρχει εγγύηση πέντε (5) ετών για εύρεση ανταλλακτικών στην αγορά. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

8)             Πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότητα του φίλτρου. Τα υλικά κατασκευής του φίλτρου (α’ ύλη) πρέπει να είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τους ψύκτες που υπάρχουν ήδη στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  τα φίλτρα που θα τοποθετηθούν θα είναι συμβατά με τον τύπο ψυκτών και θα διαθέτουν πιστοποιήσεις . Ο Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

9)             Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, με απόφαση Δημάρχου.

 

Η Αντιδήμαρχος

 

 

Μαρία Γ. Καναβάκη

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE