inner image

Διαγωνισμός για την προσθήκη κατ’ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ προσθήκης κατ’ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ.

Αντικείμενο της µελέτης είναι η προσθήκη κατ’ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του Φακέλου της µελέτης. ΙΙ.4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71240000-2 “Υπηρεσίες αρχιτέκτονα μηχανικού και τεχνικού γραφείου”

Εκτιµώµενη αξία: 808.150,91€ χωρίς ΦΠΑ

Ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών: 19/02/2024 ημέρα Δευτέρα,  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών: 14:00

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δ. Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δ. Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , η οποία θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του Παιδικού-Δανειστικού Τμήματος και του Αναγνωστηρίου έτους 2023

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια  βιβλίων για τις ανάγκες του Παιδικού-Δανειστικού Τμήματος και του Αναγνωστηρίου έτους  2023, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προσφοράς ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δ. Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ειδών ιματισμού  για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  του Δ. Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής που θα δοθεί υπολογιζόμενη με τιμή μονάδας ανά  ομάδα ς, η οποία θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Aφορά/εξυπηρετεί  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ

ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Συγκεκριμένα για το  : ΙΖ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΠΑ ,  ΚΕΠΑ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ , το  Ζ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕ ΔΑΦΝΕΣ ΚΕΠΑ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνική υποστήριξη από επίσημο  τοπικό αντιπρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού, (εντός Δήμου Ηράκλειο και όμορων δήμων)  για την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και παράδοση αναλωσίμων και ανταλλακτικών.

Δωρεάν Service για τρία (3) χρόνια (περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά όπως γραφίτης ,

τύμπανο κλπ εκτός του χαρτί και όλες οι επισκευές που θα χρειαστούν σύμφωνα με τον

κατασκευαστή και δεν θα είναι από υπαιτιότητα εξωτερικού παράγοντα πχ χειριστή , πτώση τάσης κλπ)

Την υποστήριξη του συστήματος αναλαμβάνει η ανάδοχος  εταιρία  καθώς  και οποιαδήποτε  έξοδα μεταφοράς της μηχανής, όπως και την βασική εγκατάσταση – εκπαίδευση,   το service για τρία (3) χρόνια το οποίο παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός του χαρτιού, των συρραπτικών (εάν έχει finisher) και βλαβών υπαιτιότητας χειριστού, ή εξωγενών παραγόντων που δεν έχουν σχέση με την καλή λειτουργία και είναι εκτός προδιαγραφών της μηχανής.(εξαιρεί και μετακομίσεις μηχανής)

(πχ χρήση υλικών που δεν προβλέπει ο κατασκευαστής)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 50 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την εκδήλωση FIT FOR ALL II

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙΗλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την εκδήλωση FIT FOR ALL II: ΦΑΣΗ Β», με κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε τμήμα της προμήθειας, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από τηνπροσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφήςκαι τους όρους της διακήρυξης 1858/15.11.2023.2. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 44.106,80 € με το Φ.Π.

https://aahaeota.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την λειτουργία αυτονόμων μηχανικών κομποστοποιητών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την λειτουργία αυτονόμων μηχανικών κομποστοποιητών» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια των άγονων τμημάτων, από 2 έως 27, της υπ’ αριθμ. 01/2023 (αρ. πρωτ. 3780/26.09.2023 και ΑΔΑΜ: 23PROC013476456) διακήρυξης για την προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης της νεολαίας για τη φιλοζωία και το περιβάλλον(διαδίκτυο, διασύνδεση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, εκδηλώσεις κλπ) καθώς και των υιοθεσιών του κυνοκομείου

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης της νεολαίας για τη φιλοζωία και το περιβάλλον(διαδίκτυο, διασύνδεση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, εκδηλώσεις κλπ) καθώς και των υιοθεσιών του κυνοκομείου

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 174/2023 ΑΔΑ:9ΑΘ2ΟΚ6Ξ-ΧΥ8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικών σήμανσης και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  προμήθεια υλικών σήμανσης  και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, η οποία θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κρανών δικυκλιστών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  προμήθεια κρανών δικυκλιστών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής που θα δοθεί υπολογιζόμενη με τιμή μονάδας ανά είδος, η οποία θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων» του οικονομικού έτους 2023

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων» του οικονομικού έτους  2023, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προσφοράς ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Άρδευσης Αυτοματισμού Τηλελέγχου- Τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείρισης Νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κωδικός ΝUTS: EL431, Έδρα: Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης, ΑΦΜ:997579296, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.Ε87101.0001,  e-mail: www.heraklion.gr, τηλ. +302813409468  προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό κατά τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 27 του ν. 4412/2016,   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (CPV: 32441100-7, 32441200-8, 43323000-3), , με προϋπολογισμό 1.774.168,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, 425.800,32 €) και συνολικό προϋπολογισμό με ΦΠΑ 24%: 2.199.968,32 €.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  ορίζεται η Τετάρτη 13/12/2023 και  ώρα  15:00.  Ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19/12/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τεύχος του διαγωνισμού (αναλυτική διακήρυξη και παραρτήματα) .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, διαγωνισμός με Α.Α. ΕΣΗΣΗΣ: 255125,

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Διαγωνισμός για την Παροχή μερίδων ετοίμου φαγητού με τη μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή μερίδων ετοίμου φαγητού με τη μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου».

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τηνΣυντήρηση και Επισκευή Ψυκτικών Θαλάμων και Ηλεκτρικών Συσκευών των τμημάτων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «Συντήρηση και Επισκευή Ψυκτικών Θαλάμων και Ηλεκτρικών Συσκευών των τμημάτων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν της τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ««παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων” σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΔΑ: 6ΦΤΟ46ΜΤΛ6-77Β)’’ με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπηρεσία : Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2023-2024

Αφορά την Υπηρεσία : Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων η οποία κρίνεται απαραίτητη για την

 εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΑ αφού βλάβες παρουσιάζονται λόγω παλαιότητας ή φθοράς όπως

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ (ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΧΡΙ 2  ή 3 ή 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ      

και άλλες υπηρεσίες 

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον πράξης με κωδ.ΟΠΣ: 5198269

Ο Δήμος Ηρακλείου   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια και Εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 07/12/2023 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  α/α 216154 , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, 13/12/2023, και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την«Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προκήρυξη για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου: «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ελληνικές έξυπνες πόλεις - Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου: «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ελληνικές έξυπνες πόλεις - Επενδύσεις σε  υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»,

Η Εργασία Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή  καυστήρων    θα περιλαμβάνει: 

 1. Αποσυναρμολόγηση λέβητα και καυστήρα
 2. Εξαγωγή-καθαρισμός ελατηρίων-λέβητα
 3. Καθαρισμός λέβητα-καυστήρα
 4. Καθαρισμός μπεκ πετρελαίου ή αντικατάσταση
 5. Καθαρισμός φίλτρου αντλίας και φίλτρου πετρελαίου
 6. Έλεγχος σωληνώσεων στο χώρο του λεβητοστασίου
 7. Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων
 8. Στεγάνωση καπναγωγού
 9. Μετρήσεις και ρύθμιση καυσαερίων
 10. Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος κεντρικής θέρμανσης
 11. Έκδοση φύλλου έλεγχου-θεωρημένο από σωματείο

(Οι μετρήσεις θα γίνονται με πιστοποιημένο αναλυτή καυσαερίων)

 Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντήρηση Η/Υ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η ανωτέρω δαπάνη  κρίνεται απαραίτητη, διότι αφορά την : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά από τις 7.30 π.μ έως 16.30 μ.μ  και να έχει  ανταπόκριση το αργότερο μία (1) ώρα από την αναγγελία  της εντολής επισκευής - συντήρησης.

Χώρος εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης είναι τα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  αλλά και όλα τα δημοτικά κτήρια του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που λειτουργούν Η/Υ .   Ειδικά για τα δημοτικά κτίρια στο  : Κυπαρίσσι- Ασίτες-Παλλιανή-Δαφνές, ο Η/Υ, ο οποίος χρήζει συντήρησης, θα προσκομίζεται στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σε οποιαδήποτε άλλο  δημοτικό κτίριο και η συντήρηση θα γίνεται εκεί.

                Για την αντιμετώπιση των εργασιών απαιτείται προσωπικό το οποίο θα  πρέπει να έχουν

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού και Μηχανικού  Η/Υ Πολυτεχνικής σχολής ( μέλος ΤΕΕ) ή  πτυχίου ΑΤΕΙ κατεύθυνσης  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή πτυχίου ΑΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής, ή απόφοιτο ΙΕΚ  που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής των εξετάσεων  Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης  και να κατέχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην επισκευή συντήρηση Η/Υ το οποίο πτυχίο θα κατατεθεί με τον φάκελο προσφοράς.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής γίνονται με ευθύνη του αναδόχου που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες εργασίες του , κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , χωρίς ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ να δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού.

Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης , σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα με ποσό που θα αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ανά ώρα που του ανατέθηκαν και εκτέλεσε σύμφωνα με την προσφορά του. Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς-μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών του και την πιστοποίηση τους. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες φόροι και βάρη.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  πρώτα όμως  ο ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την επιβεβαίωση και έγκριση της ανάλογης δαπάνης.

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» (CPV 31681200-5 , 43134100-2 )«, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο  της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση και Επισκευή Ψυκτικών Θαλάμων και Ηλεκτρικών Συσκευών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «Συντήρηση και Επισκευή Ψυκτικών Θαλάμων και Ηλεκτρικών Συσκευών των τμημάτων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν της τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία: Εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας για τη Λειτουργία της 1ης 2ης και 3ης Γραμμής Mini Bus

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ΗΣ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ MINI BUS»  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 23/11/2023 και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ:23320. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη,  29/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού για το Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ 24%: 235.600,00 € (Καθαρή Αξία: 190.000,00€ πλέον ΦΠΑ:  45.600,00€ ).    CPV:   30213100-6, 30213300-8, 30213200-7, 30232000-4, 32232000-8 & 48321000-4 72263000-6.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 15η /11/2023  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr,  όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 238166.  Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες) και περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο:  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης Δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ.66 του Ν.4412/2016 (Εφημερίδες:, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ & ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών έτους 2023 της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  προμήθεια αναλώσιμων ειδών έτους 2023 της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής που θα δοθεί υπολογιζόμενη με τιμή μονάδας ανά είδος, η οποία θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο μοτοποδηλάτων τύπου scooter

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για « Προμήθεια δύο (2) μοτοποδηλάτων τύπου scooter για τις ανάγκες της Διεύθυνσης προγραμματισμού οργάνωσης & Πληροφορικής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 23/10/2022 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2813 409267 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.999,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

 Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την   «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28ΗΣ Οκτωβρίου » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της 504/18.08.2023 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε." ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω οριστικών πινάκων κατάταξης με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία αποδεικνύονται από τα συνημμένα δικαιολογητικά των αιτήσεων, της με αρ. πρωτ. 504/18.08.2023 (ΑΔΑ:Ψ6ΗΣ46Ν4ΒΓ-ΟΒΡ3) ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός (1) κατηγορίας ΠΕ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) μερικής απασχόλησης και ενός (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης «Ενίσχυση της τοπικής τουριστικής οικονομίας», που υλοποιεί η «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια οργάνων για ενόργανο έλεγχο φυτοϋγείας και στατικότητας δέντρων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια οργάνων για ενόργανο έλεγχο φυτοϋγείας και στατικότητας δέντρων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προσφοράς (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής δύο έργων

 

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»    Τη Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια, α' όρ., γρ. 11.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». Τη Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια, α' όρ., γρ. 11.

Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών Η/Υ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων των Η/Υ, για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους και βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 16/10/2023 ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας GPRS για την λειτουργία της Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας GPRS για την λειτουργία της Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων του, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετική προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 16/10/2023 ημέρα Δευτέρα, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Ανδρόγεω 2, 1ος Όροφος Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη Γιάννη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού, για τους δικαιούχους συσσιτίου στο πλαίσιο των υπηρεσιών Βοήθεια στο Σπίτι του Δ. Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού, για τους δικαιούχους συσσιτίου στο πλαίσιο των υπηρεσιών Βοήθεια στο Σπίτι του Δ. Ηρακλείου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ομάδα  στο σύνολο της ομάδας προσφοράς ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» (CPV 31681200-5 , 43134100-2 )«, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο  της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

«Συντήρηση και επισκευή ψυκτών και φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «Συντήρηση και επισκευή ψυκτών και φίλτρων  νερού και των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» 50000000-5 με τίτλο «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ομάδα  στο σύνολο της ομάδας προσφοράς ( οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ούτε στο σύνολο των ομάδων του ούτε και στα επιμέρους είδη ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών απαραίτητων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την δαπάνη  με τίτλο:  «προμήθεια πλαστικών δεξαμενών απαραίτητων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου» (CPV 44611500-1 «, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο  της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια Υλικών και Εργασίες για την Ανακαίνηση των Καταστημάτων ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΕΠ ΔΉΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 : «Καθαιρέσεις/Ξηρά δόμηση/Επενδύσεις», εκτιμώμενης αξίας 36100 € πλέον ΦΠΑ: 8,664 €

ΟΜΑΔΑ 2: «Κουφώματα/Ξυλουργικά /Επιγραφές», εκτιμώμενης αξίας 89.830 € πλέον ΦΠΑ: 21,559.20€

ΟΜΑΔΑ 3: «Φωτισμός/Κλιματισμός», εκτιμώμενης αξίας 13.198 € πλέον ΦΠΑ: 3,167.52 €           

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 172,518.72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.        

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Γραμμογράφηση στίβου του Παγκρητίου Σταδίου και συντήρηση ταρτάν

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ σαςανακοινώνει ότι θα προβεί στις ενέργειες  «Γραμμογράφηση στίβου στο κεντρικό και βοηθητικό γήπεδο Παγκρητίου (cpv: 45212200-8: Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις) και συντήρηση ταρτάν (cpv: 37421000-5: Τάπητες γυμναστηρίων), για τις ανάγκες του  Παγκρητίου Σταδίου με προϋπολογισθέν ποσό   19.840,00 €    (ήτοι:  16.000,00 €  +  3.840,00 € = 19.840,00 €).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 3.10.2023  ημέρα Τρίτη  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ:https://aahaeota.gr

Διαγωνισμός για «Εργασίες αποψίλωσης απομάκρυνσης επιγραφών - Χρωματισμοί, Προμήθεια και Τοποθέτηση επιγραφών και Σήμανση, Προμήθεια και Τοποθέτηση νέων τεντών και Προσαρμογή υφισταμένων» για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall)

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης επιγραφών και Χρωματισμού όψεων, Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών και στοιχείων σήμανσης, Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφιστάμενων». Συγκεκριμένα αφορά σε εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης μη συμβατών επιγραφών, στην προμήθεια και τοποθέτηση συμβατών οριζόντιων επιγραφών, στην απομάκρυνση των μη συμβατών τεντών και στην αντικατάσταση τους με νέες, στην προμήθεια και τοποθέτηση τρέσας σε υφιστάμενες τέντες, στην προμήθεια και τοποθέτηση του λογοτύπου του προγράμματος και το Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 3
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες χρωματισμό των όψεων των καταστημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με στόχο την ανάδειξη της εμπορικής ταυτότητας της περιοχής, τη συμμόρφωση με το Σχέδιο της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου και τη λειτουργική και αισθητική ενοποίηση των
καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα διακήρυξη εντάσσεται στα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης επιγραφών και χρωματισμού όψεων
ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών και στοιχείων σήμανσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 15: Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφιστάμενων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Τετάρτη 4/10/2023 και ώρα 14:00

Προκήρυξη για την «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για το (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου».

Διαγωνισμός εξοπλισμού για την εκδήλωση FIT FOR ALL

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 ΠΡΟΚΥΡΉΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την εκδήλωση FIT FOR ALL II», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε τμήματα της προμήθειας, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της διακήρυξης 1437/12.09.2023.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 61,590.80 € με το Φ.Π.Α. (24% ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 230198)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/09/2023 και ώρα 10:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/10/2023 και ώρα 15:00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: https://aahaeota.gr

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή μερίδων ετοίμου φαγητού με τη μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή μερίδων ετοίμου φαγητού με τη μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών υποστύλωσης φυτών (στύλοι, καλάμια, κ.λ.π»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια υλικών υποστύλωσης φυτών (στύλοι, καλάμια, κ.λ.π» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθειας ενός (1) ανυψωτικού περονοφόρου (κλάρκ)»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθειας ενός (1) ανυψωτικού περονοφόρου (κλάρκ)»  για τις ανάγκες του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ανταλλακτικών Αναλωσίμων και Υπηρεσιών Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Για την επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων Υλικών, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για την κάλυψη εκτάκτων πάσης φύσεως βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων ή την προληπτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων.

Προμήθεια ΖΥΓΑΡΙΩΝ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Επαγγελματική ζυγαριά - Πλάστιγγα για ζύγιση έως 150kgΧαρακτηριστικά:Βαριά και ανθεκτική κατασκευήΟθόνη LCDΔιαβάθμιση ανά 50 grΛειτουργία απόβαρου Χαμηλό ύψος φόρτωσης 20cmΛειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10°C έως 40°C.Λειτουργεί στην πρίζα με μετασχηματιστή στα 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Διαθέτει αναδιπλούμενη κολόνα ειδικού σχεδιασμού για να μεταφέρεται εύκολα.Βάρος πλάστιγγας 7.5 kgΔιαστάσεις πλάστιγγας 40cm x 30cm.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:« ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΔΕ » στις δομές του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ(ΥΔΕ) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ  –

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθειας Εκτυπώσεων προγραμμάτων ψηφοφορίας, καρτελών των εκλογικών τμημάτων για τις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  Προμήθειας Εκτυπώσεων προγραμμάτων  ψηφοφορίας, καρτελών των εκλογικών τμημάτων για τις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 08/10/2023  και τις τυχόν επαναληπτικές της 15/10/2023 (CPV «79821000-5, «Υπηρεσίες φινιρίσματος εκτυπώσεων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

 Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές  εκλογές της 08/10/2023 και τις  τυχόν επαναληπτικές της 15/10/2023» (CPV 55520000-1 «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλώσιμα είδη - εκλογικό υλικό

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  «Αναλώσιμα είδη - εκλογικό υλικό (ταινίες,  λουκέτα, σακούλες κ.λπ.» (CPV 44423000-1 «Διάφορα είδη-εκλογικό υλικό») για τις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές  εκλογές της 08/10/2023  και τις τυχόν επαναληπτικές της 15/10/2023, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διακηρύξεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκμίσθωσης Καταστημάτων

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 1866 ΑΡ. 74.

Εκτίθεται στις 13/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 14:00 μέχρι 14:30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στη Λεωφόρο Πλαστήρα 49, επίπεδο 2, γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/1981, σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση του καταστήματος στην οδό 1866 αρ. 74 το οποίο έχει επιφάνεια Ε=38,59 τ.μ.

 

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 9 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΒΑΝΣ 12 (ΠΥΛΗ ΙΗΣΟΥ)

Εκτίθεται στις 13/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:30 μέχρι 14:00 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στη Λεωφόρο Πλαστήρα 49, επίπεδο 2, γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/1981, σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση του καταστήματος 9 στην οδό Έβανς 12 (Πύλη Ιησού) το οποίο έχει επιφάνεια Ε=33,20 τ.μ.

 

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Θ1 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Εκτίθεται στις 13/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 μέχρι 13:30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στη Λεωφόρο Πλαστήρα 49, επίπεδο 2, γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/1981, σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του καταστήματος Θ1 το οποίο βρίσκεται στη Κεντρική Αγορά Ηρακλείου (περιοχή Μαύρος Σπήλιος) και το οποίο έχει επιφάνεια ισογείου Ε=68,04 τ.μ. και πατάρι Ε=60,80 τ.μ.

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Άρδευσης

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ». Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός NUTS: GR 431. Οδός Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202,  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468,-244, E-mail: prom@heraklion.gr  &  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr. 2.Υποδιαίρεση σε Ομάδες: ΟΧΙ (CPV): 50511000-0, 50532100-4, 42124290-3, 31161000-2, 44165200-6, 31321210-7, 31211100-9, 31210000-1, 31681410-0, 31216100-4.

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας από την ΔΕΥΑΗ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ) ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ως απόφαση 292/2023  με ΑΔΑ:ΨΩΝΒΟΡΙΗ-ΕΩΗ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, ως έγγραφο αρ. πρωτ. 8498/3-08-2023 με ΑΔΑΜ: 23REQ013311079 2023-08-29.

 

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  της ΔΕΥΑΗ, ως κάτωθι:

Κ.Α. 61.00.0005 και τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με ποσό 6.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24», με ποσό 1.440,00 ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 12/09/2023, ημέρα Τετάρτη, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500).

 

 

 


   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Αρ. Πρωτ: 9527/30-08-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣ

                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ        

 

  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ) ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ως απόφαση 292/2023  με ΑΔΑ:ΨΩΝΒΟΡΙΗ-ΕΩΗ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, ως έγγραφο αρ. πρωτ. 8498/3-08-2023 με ΑΔΑΜ: 23REQ013311079 2023-08-29.

 

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ   και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  της ΔΕΥΑΗ, ως κάτωθι:

Κ.Α. 61.00.0005 και τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με ποσό 6.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24», με ποσό 1.440,00 ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 12/09/2023, ημέρα Τετάρτη,  στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500).

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Δικαίωμα  Συμμετοχής 

α.  Ιατροί που έχουν την ειδικότητα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται στην ΚΥΑ Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18-8-2009.

 

   β.   Ιατροί οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, χωρίς να κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας του ιατρού εργασίας αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

 

   γ.   Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.

4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.

5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α). όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β). η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) έτη.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι  προς τους απονεμόμενους  από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι: 

·         Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  

·         Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

·         Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ή της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.

·         Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

Β. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ εκτός από τα δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης νούμερο 8 θα πρέπει να υποβάλουν και όλα τα δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων για το γιατρό εργασίας που  προτείνουν.

2.        Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή του φυσικού προσώπου, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.

3.       Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

4.    Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 -Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

 -Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

 

 

Η Δ/ντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΗ

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Τζαβλάκη

Εμμ.  Κοσμαδάκης

 

                                     

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

 

 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9527/30-08-2023

 

Κ.Α. 61.00.0005

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον Ιατρό Εργασίας καθορίζεται κυρίως με το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α), το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α), το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α), το Ν.3580/2010 και το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11/Α).

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με της Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», των επιχειρήσεων που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και ένα εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες ιατρού εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα για την προστασία των εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου από βιολογικούς παράγοντες στις εργασίες τους στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να διαθέτει για το προσωπικό της ιατρό εργασίας, σύμφωνα τα όσα προβλέπονται  παραπάνω και στα:

1.     Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ /1.3.2012), Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

2.    Π.Δ. 212/2006 ( ΦΕΚ 212/Α’/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.    Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α’ /30.5.1995) Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.

4.    Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α’/19.12.1994),  Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με τη έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.

5.    Π.Δ. 70Α/1998 (ΦΕΚ 31/Α’/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.

6.    Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α’/ 22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.

 

         Χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας.

Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν 3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από την παρ. 1 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου που πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν τις ώρες εργασίας του γιατρού εργασίας.

 Το διοικητικό προσωπικό του ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 , το εργατοτεχνικό προσωπικό της ανήκει στην κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,6 και το προσωπικό που εργάζεται στην εγκατάσταση του Βιολογικού καθαρισμού με συντελεστή 0,8.

 

Ενδεικτικός Χρόνος Απασχόλησης.

Κατηγορία προσωπικού

 

Αριθμός εργαζομένων

 

Συντελεστής

 

Ώρες ετήσιας εργασίας

 

Συνολικές Ώρες εργασίας

 

Διοικητικό προσωπικό

52

0,4

20,80

 

41,60

Εργατοτεχνικό προσωπικό

65

0,6

39,00

 

78,00

Εργατοτεχνικό προσωπικό στο Βιολογικό Καθαρισμό

11

0,8

8,80

 

17,60

ΣΥΝΟΛΟ

128

 

 

68,60

 

 

137,20

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ αρθρ. 21 Ν.3850/2010  ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.

Επομένως ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας στη ΔΕΥΑΗ θα πρέπει να είναι 75,00 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων λόγω διαθεσιμότητας, κινητικότητας κλπ θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του Ιατρού Εργασίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται κατ΄ έτος στο ποσό των 3.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους σε βάρος του Κ.Α. 61.00.0005 «Αμοιβή και έξοδα Ιατρού Εργασίας» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ. Ανάλογη πρόβλεψη θα ληφθεί υπόψη και στον προϋπολογισμό των επομένων ετών έως το πέρας της διετίας.

 

    Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για την σύναψη σύμβασης.

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών του ιατρού εργασίας δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης δηλαδή υπάλληλος ανάλογου ειδικότητας. 

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και του Ν.3463/2006.

    Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑH (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  τόπου παροχής υπηρεσιών του ιατρού). Κατά τις επισκέψεις αυτές ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε εγκατάσταση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ

 

 

Α/Α

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΑΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

Κεντρικό κτίριο

Κ. Χατζηγεωργίου 2

Τζαβλάκη Καλιόπη

Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

2

Κτίριο Αποθήκης

Παπά-Τίτου

Αμανάκη Γεωργία

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

3

Ταμείο

Καρτερού

Παναγιώτα Μπουζάλα Προϊσταμένη Ταμείου

4

Βιολογικός Καθαρισμός

Κ. Χατζηγεωργίου 2

Επαμεινώντας Σκάνδαλος

Προϊστάμενος Τμήματος Βιολογικού

 

          Περιγραφή υπηρεσίας ιατρού εργασίας

            Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, ενώ επίσης ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

 

1. Συνοπτικά, ο γιατρός εργασίας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο υποδείξεων, με άξονες τα παρακάτω:

·      σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

·      λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

·      οργάνωσης φαρμακείου και υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

·      αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. (παρ.1 άρθρο 17 Ν.3850/2010)

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο.  Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.

 

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων γιατρού εργασίας:

Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

·      επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη

·      προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους

·      επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας

·      ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών

·      επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους

·      παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου

·      εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

 

 

3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

 

4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

 

5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

 

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

 

7. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

 

8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

 

9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.

Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

 

10. Ο γιατρός εργασίας συμπληρώνει το Βιβλίο Ασφάλειας και Υγείας που τηρεί η ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τις σχετικές, από τον νόμο, διατάξεις.

 Διάρκεια σύμβασης

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

 

Ηράκλειο Αύγουστος 2023

Εθεωρήθη

 

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης

 

 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)                               

 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9527/30-08-2023

 

 

Κ.Α. 61.00.0005

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΗ και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το κόστος του ιατρού εργασίας για την ΔΕΥΑΗ, για δύο έτη, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.000,00 € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Υπηρεσία

Ώρες / έτος

Ενδεικτική Τιμή ώρας (€)

Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ

 

Ιατρός εργασίας

 

150

(75 Χ 2)

40,00

6.000,00

Σύνολο

 

 

6.000,00

ΦΠΑ (24%) *

 

 

1.440,00

Γενικό σύνολο

 

 

7.440,00

 

Το κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.0005 με τίτλο «Αμοιβή και έξοδα Ιατρού Εργασίας» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για τα οικ. έτη 2023,  2024 και 2025.

 

2. Απαλλαγή από το ΦΠΑ (*)

Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ).

 

Ηράκλειο Αύγουστος 2023

 

Εθεωρήθη

 

 

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης

 

 

 

 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)                               

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9527/30-08-2023

 

Κ.Α. 61.00.0005

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

 

Υπηρεσία

Ώρες / έτος

Ενδεικτική Τιμή ώρας (€)

Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ

 

Ιατρός εργασίας

 

150

(75 Χ 2)

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

ΦΠΑ (24%) *

 

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

Οι ιατροί εργασίας (ως φυσικά πρόσωπα) απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ)

 

 

 ………………/ …… / 2023

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (Αρ.32/Ν.4412/2016 Διαδικασία) για την Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου - Συμφωνία Πλαίσιο

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά μέσω  του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α: 195997   για  μια ή περισσότερες του ενός ή για το σύνολο των  ομάδων 2,3,4,5,6,7,8,9,10 & 11 του με αρ.πρωτ. 124052/2020 διαγωνισμού (Παράρτημα Ι)   έως και την Τετάρτη, 27/09/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά  θα εμπεριέχει  το σύνολο των ζητούμενων στοιχείων που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης που ακολουθεί και θα πρέπει να πληροί τους εγκεκριμένους όρους του  με αρ. πρωτ. 124052/2020 τεύχος  διενέργειας διαγωνισμού που ακολουθεί ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.  

Η παρούσα διαδικασία διενεργείται στο πλαίσιο διαδικασίας  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΚΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ.2 ΠΕΡΙΠΤ.Α΄ ΤΟΥ Ν.4412/2016   ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ   2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.124052/2020 ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ για την  Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση κυλικείων σε Δημοτικά Σχολεία

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων των παρακάτω σχολικών μονάδων: 

 

Πιστοποίηση στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 14 ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 1. Πιστοποίηση στο   ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για: 

*ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ*ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

*ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ*ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιοποίηση «Δημοτικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» Δήμου Ηρακλείου

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιοποίηση «Δημοτικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την«Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικών συντήρησης Μεταφοράς και επισκευών της κεντρική αποθήκη αναλωσίμων και του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υλικών συντήρησης Μεταφοράς και επισκευών της κεντρική αποθήκη αναλωσίμων και του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια- Εγκατάσταση Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων & Προμήθεια Ηλεκτρικού Mini Bus

Η σύμβαση αφορά την «Προμήθεια-εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προμήθεια ηλεκτρικού MINIBUS», εκτιμώμενης αξίας 207.161,29€ πλέον ΦΠΑ 24%. 1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Τηλ: 2813 409185/186/428/468, e-mail: prom@heraklion.gr, Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 2.Προϋπολογισμός (Π/Υ): Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 256.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 207.161,29 € ΦΠΑ : 49.718,71 €. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων, 31681500-8 Συσκευές φόρτισης, 34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα, 34144910-0 Ηλεκτρικά Λεωφορεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση  τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο, για την κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομικής άποψης, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ πρασίνου»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ πρασίνου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προσφοράς (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολυμάνσεων σε δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους καθώς και της υπηρεσίας καταπολέμησης πιτυοκάμπης των πεύκων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες «Μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολυμάνσεων σε δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους  καθώς και της υπηρεσίας καταπολέμησης πιτυοκάμπης των πεύκων στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου», με κριτήριο ανάθεσης της κάθε εργασίας (Ομάδας)  στο σύνολο της προσφοράς ανά Ομάδα χωρίς οι επιμέρους τιμές των άρθρων να υπερβαίνουν τις τιμές μονάδος του προϋπολογισμού, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ότι η προσφορά του πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Εργασίες για την απομάκρυνση υπόγειου τμήματος κομμένων δέντρων»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις «Εργασίες για την απομάκρυνση υπόγειου τμήματος κομμένων δέντρων» που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προσφοράς  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Συνεργείων Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον Προμήθεια  Αναλωσίμων Ειδών Συνεργείων Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλωσίμων ειδών του Δημοτικού Κτηνιατρείου του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον Προμήθεια  αναλωσίμων ειδών του Δημοτικού Κτηνιατρείου του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ Δ.Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Παροχή μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου»

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Πλούτωνος 30,  Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης): ενενήντα οχτώ (98).Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» καθώς και στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και  2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για τη σίτιση ηλικιωμένων στα ΚΗΦH

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για τη σίτιση ηλικιωμένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 129/2023 (ΑΔΑ: 63ΓΩΟΚ6Ξ-ΚΨΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθεια έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-238/2023 ΑΔΑ: 6ΝΥΡΟΚ6Ξ-ΙΣΚ, Α-239/2023 ΑΔΑ: 6Σ5ΡΟΚ6Ξ-7ΤΣ, Α-240/2023 ΑΔΑ: ΨΞΤ6ΟΚ6Ξ-55Τ, Α-241/2023 ΑΔΑ: 6ΒΩΙΟΚ6Ξ-ΥΔΦ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 14.30μ.μ.

Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων

Ο Δήμος Ηρακλείου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ“, Προϋπολογισμού 20.500,00 € και προσκαλεί τον Οικονομικό φορέα, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλει την κλειστή προσφορά του

Προμήθεια κλιματιστικών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ »για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της συνολικής τιμής του προϋπολογισμού) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πλυντηρίου Κάδων 2.000 λίτρων - Υπ.2 πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5107718

Ο  Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΒΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)» για την υλοποίηση/δημοπράτηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2000 lt  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΒΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)»  της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΒΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)» πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5107718  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν το ενιαίο Τεύχος Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 07/08/2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  Η  διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 11η /08/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης

Το έργο αυτό προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων – ανεξάρτητων μεταξύ τους εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών αγωγών από οποιοδήποτε υλικό, που θα εκτελούνται σποραδικά και ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου μετά από εντολή της υπηρεσίας, όταν το συνεργείο του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλειου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Οδός 1878, αρ. 2,Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης) :ενενήντα (90).Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση κυλικείων σε Δημοτικά Σχολεία

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει δύο Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων των παρακάτω σχολικών μονάδων :

1. Του σχ. συγκροτήματος των 25ου & 27ου Δ.Σ. Ηρακλείου (Διονυσίου Φραγκιαδάκη 13, Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχ. συγκροτήματος (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης):διακόσιοι πενήντα πέντε  (255).Το σχολικό συγκρότημα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

2. Του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Ερυθραίας 42, Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης). Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης):διακόσιοι είκοσι πέντε (225). Η σχολική μονάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Παράταση διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2023 του Δήμου Ηρακλείου»

Σας ενημερώνουμε ότι με την 328-2023-99Β5Ω0Ο-ΓΦ6 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου δόθηκε παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Συστημικού διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος 195374 ο οποίος αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2023 του Δήμου Ηρακλείου».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι η 13/07/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών CANON, RICOH, TOSHIBA, KYOCERA, KONICA και PANASONIC, εκτιμώμενης αξίας 29.934,19 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α., και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών για τα αναφερόμενα μηχανήματα, ανέρχεται στο ποσό των 29.934,19 χωρίς το Φ.Π.Α. (37.118,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/07/2023 ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκδηλώσεις - δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy)»

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «Εκδηλώσεις - δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy)»Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η Δευτέρα,  17/07/2023 και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την  Παρασκευή, 21/07/2023  και ώρα 11:00 π.μ. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 197076 .

Η προκήρυξη και η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 96/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΤ0ΟΚ6Ξ-ΑΒΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-220/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΡΘΟΚ6Ξ-9ΙΞ, ΑΔΑΜ :)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 14.30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα ΚΔΑΠ και τα ΚΗΦΗ που λειτουργεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα ΚΔΑΠ και τα ΚΗΦΗ που λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 105/2023 (ΑΔΑ: 62ΨΞΟΚ6Ξ-9ΩΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθεια έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-221/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΧ3ΟΚ6Ξ-27Α, ΑΔΑΜ : 23REQ012960209)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023 και ώρα 14.30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής του Ιστοτόπου του διαδικτυακού Ραδιοφώνου και συντήρησή του

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής του Ιστοτόπου του διαδικτυακού Ραδιοφώνου και συντήρησή του όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 107/2023 (ΑΔΑ: 6ΨΑΒΟΚ6Ξ-7ΘΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-223/2023 (ΑΔΑ: ΨΝΤΥΟΚ6Ξ-5ΔΜ)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την παροχή διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους» όπως αυτές εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 106/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΧΜΟΚ6Ξ-ΛΟ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί α)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ 222/2023 (ΑΔΑ: 905ΕΟΚ6Ξ-ΩΘΧ, ΑΔΑΜ : 23REQ012960485 )

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 14.30 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού Τόνερ-μελανιών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού Τόνερ-μελανιών»  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού)  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για δύο έτη

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Παρασκευή  07.07.2023   και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση σύμφωνα με την απόφαση 41/2023 του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η αρχική οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 

https://aahaeota.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ba%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%cf%84%ce%b7/

Υπηρεσία : Προώθηση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024

Αφορά την Προετοιμασία φακέλων για τη συμμετοχή στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  - Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη έως και την πρώτη εκταμίευση της χρηματοδότησης προκειμένου ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ να καταθέσει πλήρη φάκελο και να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δράσης

Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023

x

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023», με απόφαση του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ(Απόφαση 40/2023) όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την 4.07.2023 και ώρα 12:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023»    ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

https://aahaeota.gr/%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%ba%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82/

Προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την Προμήθεια   ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για τους παιδικούς σταθμούς διότι λόγω παλαιότητας και συνεχής χρήσης τους,   τα υπάρχοντα παρουσιάζουν  βλάβες όπως  ΜΠΛΕΝΤΕΡ-ΠΟΛΥΚΟΦΤΕΣ, ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, CD player, ΣΚΟΥΠΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ , Κουζινομηχανή, ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την « Μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον « Μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης ανέγερσης Νηπιαγωγείου στο ΚΦ 2283:

 

«Προμήθεια ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου Ηρακλείου »

Η παρούσα προμήθεια αφορά/εξυπηρετεί  την προμήθεια ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ των παιδικών σταθμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου

 Ηρακλείου Κρήτης , η οποία Δαπάνη  έχει ενταχθεί  στο Πράξη: «Επιχορήγηση των

 Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για  προσαρμογή λειτουργούντων

δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του

 νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα  με τις διατάξεις τουπ.δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το NΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός

Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου Κρήτης  (ΑΔΑ ΩΑΞΡ465ΧΘ7-ΚΔΨ)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση  τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την « Μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον « Μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξειδικευμένη δαπάνη με τίτλο: «Προμήθειας Εκτυπώσεων προγραμμάτων ψηφοφορίας, των εκλογικών τμημάτων για τις επικείμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  «Προμήθειας Εκτυπώσεων προγραμμάτων ψηφοφορίας, των εκλογικών τμημάτων για τις επικείμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια (εξοπλισμού) Κτηνιατρείου για το Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «προμήθεια (εξοπλισμού) Κτηνιατρείου για το  Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού)  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια τροφών για σκύλους του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον Προμήθεια τροφών για σκύλους του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Υπηρεσία : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τα έτη 2023-2024»,

Αφορά την Συντήρηση  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2023 του Δήμου Ηρακλείου» με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων».

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την  «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων». με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για δύο έτη

Σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Τρίτη  07.06.2023   και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση σύμφωνα με την απόφαση 32/2023 του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη»μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η αρχική οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 76/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  9ΥΓΓΟΚ6Ξ-94).

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Παρασκευή  02.06.2023  και ώρα 12:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο«Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες καλοκαίρι 2023» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 12:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2023» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη»

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Πέμπτη 31.05.2023   και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση σύμφωνα με την απόφαση 32/2023 του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με ένδειξη στο φάκελο  Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη»   ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για δύο έτη» μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η αρχική οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

https://aahaeota.gr/7234-2/

Προμήθεια : ΚΥΠΕΛΛΩΝ

Προμήθεια  : ΚΥΠΕΛΛΩΝ  , τα οποία δίνονται στους Διακριθέντες –Συμμετέχοντες των  αθλητικών διοργανώσεων που ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η ειναι συδιοργανωτής. 

Συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού αεροσυμπιεστή (κλειστού τύπου) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων κίνησης οχημάτων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον για  τη  συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού  αεροσυμπιεστή  (κλειστού τύπου) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων κίνησης οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική  προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων» των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων» των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο έλεγχο Διαρροής υγρών καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον για τον ετήσιο έλεγχο Διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών,  στην αντικατάσταση των READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 καθώς και στην αντικατάσταση στο περιστροφικό ρακόρ αντλίας Νο 1, του Δημοτικού Πρατήριου Τροφοδοσίας Καυσίμων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φακέλων με Προπληρωμένο τέλος

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ» των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια τροφών για σκύλους του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τον Προμήθεια τροφών για σκύλους του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ετήσια συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και των Αποθηκών Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Ετήσια συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και των Αποθηκών Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.470,02 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6265.009, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών.

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 25/05/2023 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -244 όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό 193129 για το Τμήμα Α, 193135 για το Τμήμα Β και 193136 για το Τμήμα Γ, με τίτλο «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 586.248,59 Ευρώ με ΦΠΑ. 24%.

Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα. Το πρώτο τμήμα με τίτλο: «Αξιολόγηση και επεξεργασία υλικού τεκμηρίωσης, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού προβολής, ντοκιμαντέρ & πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία εικαστικών συνθέσεων», έχει προϋπολογισμό 354.765,39 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο: «Σχεδιασμός - ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 196.763,20 € με ΦΠΑ 24%. Το τρίτο τμήμα με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 34.720,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3458/10.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΖ07ΛΚ-ΟΙΔ) της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5120199. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 193129 για το Τμήμα Α, 193135 για το Τμήμα Β και 193136 για το Τμήμα Γ, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης https://www.eprocurement.gov.gr/

 

 

Συλλογή προφορών για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού & λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών, τμημάτων και δομών 2023

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια  Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών -  Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές ε κλειστό σφραγισμένο φάκελο µέχρι και τις 25/05/2023 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202.   Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και  ότι αφορά την «Προσφορά  για την Προμήθεια  Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών -  Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023». Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα  Προµηθειών - Δημοπρασιών του ∆ήμου  Ηρακλείου  στα τηλέφωνα 2813 409185-428-468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για 'Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και RFID TAGS για τη διαχείριση και την καταγραφή δεδομένων'

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 • Η προμήθεια Τηλεματικού εξοπλισμού οχημάτων (Συσκευή GPS)
 • Η προμήθεια συστήματος ζύγισης και ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και κεραία RFID
 • RFID tags που θα τοποθετηθούν σε κάδους 1.100 lt
 • Παροχή Υπηρεσίας για την πρόσβαση σε δεδομένα για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων σε πλήρη λειτουργικότητα. (Για 24 μήνες)
 • Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης των συσκευών GPS και των Ζυγαριών που θα τοποθετηθούν στα Απορριμματοφόρα για 24 μήνες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ’Φλωρίδα’’ του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 01 Ιουνίου 2023- 30 Σεπτεμβρίου 2023 »

Προμήθεια για την εξειδικευμένη δαπάνη με τίτλο: «Αναλώσιμα είδη - εκλογικό υλικό (ταινίες, λουκέτα, σακούλες κ.λπ.» για τις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  «Αναλώσιμα είδη - εκλογικό υλικό (ταινίες,  λουκέτα, σακούλες κ.λπ.» (CPV 44423000-1 «Διάφορα είδη-εκλογικό υλικό») για τις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και τις τυχόν  επαναληπτικές με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.118,10€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 10/05/2023  ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προμήθεια για την εξειδικευμένη δαπάνη με τίτλο: Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου και τις τυχόν επαναληπτικές»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου  και τις τυχόν επαναληπτικές» (CPV 55520000-1 «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)»με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.636,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 10/05/2023  ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Προμήθεια για την εξειδικευμένη δαπάνη με τίτλο: «Εκτυπώσεις προγράμματος ψηφοφορίας, καρτελών κλπ., για τα εκλογικά τμήματα»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου για την εξειδικευμένη δαπάνη  με τίτλο:  «Εκτυπώσεις προγράμματος ψηφοφορίας, καρτελών κλπ., για τα εκλογικά τμήματα» (CPV «79821000-5, «Υπηρεσίες φινιρίσματος εκτυπώσεων») με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.636,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 10/05/2023  ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Προμήθεια εκατό (100) τεμ. έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 • Η προμήθεια και εγκατάσταση εκατό (100) τεμ. έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου.
 • Η προμήθεια & εγκατάσταση εκατό (100) τεμ. ασύρματων αισθητήρων πληρότητας.
 • Συνδρομητική Υπηρεσία Software as a Service (SaaS).

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  μέσω του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» - ID 16873 που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β΄2755).

Προμήθεια Συστήματος τηλεμέτρησης και πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης αστικού πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν το ενιαίο Τεύχος Διαγωνισμού. ):  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ 24%: 1.859.840,45  € (Καθαρή Αξία: 1.499.871,33 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% πλέον ΦΠΑ: 359.969,12 €).Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 08η/06/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 14η/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Προμήθεια-εγκατάσταση Φ/Β συστήματος και σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προμήθεια ηλεκτρικού MINIBUS

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα τμήματα: 1: «Προμήθεια-εγκατάσταση Φ/Β συστήματος», εκτιμώμενης αξίας 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 2: «Προμήθεια-εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προμήθεια ηλεκτρικού MINIBUS», εκτιμώμενης αξίας 207.161,29€ πλέον ΦΠΑ 24%. 1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Τηλ: 2813 409185/186/428/468, e-mail: prom@heraklion.gr, Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 2.Προϋπολογισμός (Π/Υ): Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 279.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 225.161,29, ΦΠΑ : 54.038,71) και υποδιαιρείται στα τμήματα ως εξής: (α) Η εκτιμώμενη αξία για το Τμήμα 1 της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.000,00, ΦΠΑ : 4.320,00 ), (β) Η εκτιμώμενη αξία για το Τμήμα 2 της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 256.880,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 207.161,29, ΦΠΑ : 49.718,71). 3.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία, 09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις, 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, 31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων, 31681500-8 Συσκευές φόρτισης, 34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα, 34144910-0 Ηλεκτρικά Λεωφορεία. 4.Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης – τοποθέτησης της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων (Αμαξοστάσιο), του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης – τοποθέτησης της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων (Αμαξοστάσιο), του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 2023

Το κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( σύνολο 13 )  θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα :

Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Εκδόσεις μόνο Web και κινητών συσκευών των εφαρμογών Microsoft 365, Word, Excel, Outlook, PowerPoint
 • Teams. Συνομιλίες, κλήσεις, συναντήσεις με έως 300 συμμετέχοντες
 • One Drive και SharePoint με 1 TB χώρου αποθήκευσης στο cloud ανά χρήστη.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιχειρησιακού επιπέδου με γραμματοκιβώτιο 50 GB
 • Τυπική ασφάλεια
 • Από την Microsoft τηλεφωνική υποστήριξη και υποστήριξη μέσω web κάθε στιγμή

 Αναλυτικά

https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?&activetab=tab:primaryr2

Οι παραπάνω τιμές αφορούν το ετήσιο κόστος των αδειών για τα mailboxes.

Θα παραδοθούν  στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ οι κωδικοί πρόσβασης και δεν περιλαμβάνουν καμία εργασία ή εκπαίδευση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών ( μεταφορά μικροδεμάτων) από και προς το Δήμο Ηρακλείου έτους 2023-2024

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών ( μεταφορά μικροδεμάτων) από και προς το Δήμο Ηρακλείου  έτους 2023-2024, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών και  των Τεχνικών Προδιαγραφών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθειας μηχανογραφικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

«(α) Προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Β) (Η/Υ & ηλεκτρονικές ταμπλέτες) (β) Προμήθεια φορητών Η/Υ για τις ανάγκες του προγράμματος με ακρωνύμιο MC –VIEW» & γ) Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων για τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου»

συνολικού προϋπολογισμού 67.735,00€ ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν το ενιαίο Τεύχος Διαγωνισμού.

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους». Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 65/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α3ΞΟΚ6Ξ-Α60).

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της ΔΗΚΕΗ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 66/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΟ7ΟΚ6Ξ-Π6Ψ).

Διαγωνισμός για το έργο «Εξωραϊσμός πλατείας Ελευθερίας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας Ελευθερίας», π/υ 4.080.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, (Υποέργο 4 της πράξης: «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών εντός ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου»), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας Ελευθερίας», π/υ 4.080.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών Εντός Ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου» (Υποέργο 4), η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που έχει σαν στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003), σε ποσοστό 64,748% (2.641.732,33 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου σε ποσοστό 35,252% (1.438.267,67 €).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 199069, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

Συνημμένα:

1. Η με αρ. πρωτ. 34605/12-04-2023 (ΑΔΑ: 66ΨΥΩ0Ο-Π1Ξ) Προκήρυξη

 

 

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων – Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων – Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1», π/υ 1.600.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, (Υποέργο 1 της πράξης: «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών εντός ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου»), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων – Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1», π/υ 1.600.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών Εντός Ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου» (Υποέργο 1):, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που έχει σαν στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003), σε ποσοστό 65% (1.040.000,00 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου σε ποσοστό 35% (560.000,00 €).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 198999, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

Συνημμένα:

1. Η με αρ. πρωτ. 34485/12-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΙΝΩ0Ο-ΤΤΚ) Προκήρυξη

 

 

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Άρση Επικινδυνότητας και Αποκατάσταση Νεωτερικού Ανοίγματος στη Χανιόπορτα»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «Άρση Επικινδυνότητας και Αποκατάσταση Νεωτερικού Ανοίγματος στη Χανιόπορτα», π/υ 395.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, (Υποέργο 2 της πράξης: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ηρακλείου»), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Άρση Επικινδυνότητας και Αποκατάσταση Νεωτερικού Ανοίγματος στη Χανιόπορτα», π/υ 395.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ηρακλείου» (Υποέργο 2), η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας – ID 16631», του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ05500000), σε ποσοστό 100%.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 199071, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

Συνημμένα:

1. Η με αρ. πρωτ. 34373/12-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΡΩ0Ο-ΔΨΓ) Προκήρυξη

 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών», π/υ 2.994.467,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, (Υποέργο 1 της πράξης: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ηρακλείου»), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών», π/υ 2.994.467,00 ευρώ, με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ηρακλείου» (Υποέργο 1), η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας – ID 16631», του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ05500000). σε ποσοστό 89,98% (2.694.467,00 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου σε ποσοστό 10,02% (300.000,00 €).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 198930, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.eprocurement.gov.gr

 

Συνημμένα:

1. Η με αρ. πρωτ. 34451/12-04-2023 (ΑΔΑ: 9Π5ΦΩ0Ο-Ν4Η) Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ωφέλιμων εντόμων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ωφέλιμων εντόμων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση του εντόμου ψύλλα της κουτσουπιάς και των αφίδων που προσβάλουν πολλούς καλλωπιστικούς θάμνους που βρίσκονται στους Κ.Χ. πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ» των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εντυπα Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσίες

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ» των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Μύρωνα του Δήμου Ηρακλείου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Μύρωνα του Δήμου Ηρακλείου»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Μύρωνα του Δήμου Ηρακλείου».

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης με συστημικό αριθμό 198582, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο Δράσης 6.c.5: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-2027» για την πράξη «Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη», με Κ.Α. 2021ΕΠ00210100 (ΟΠΣ 5154678) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου με ΚΑ 64-7411.002. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 829.098,01 € με ΦΠΑ (24%).

Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο Δράσης 6.c.5: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-2027» για την πράξη «Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή», με Κ.Α. 2021ΕΠ00210088 (ΟΠΣ 5150501) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022 με ΚΑ 64-7341.043. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.422.516,68 € με ΦΠΑ (24%).

Περίληψη Διακήρυξης Διενέργειας Πρόχειρης Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκποίηση Μηχανημάτων ΄Εργου

 

Πρόχειρη, φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για 

την εκποίηση Μηχανήματων Έργου κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου,

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας & έξυπνης πόλης Υποέργο 5,6,8 - ΟΠΣ: 5035058- Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου'

Ο Δήμος Ηρακλείου   προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας & έξυπνης πόλης Υποέργο 5,6,8 της πράξης: “ Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου”, πράξη κωδ. ΟΠΣ: 5035058. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28η/04/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών –διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 05η /05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλησ και μικροαντικειμένων γραφείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την « Προμήθεια Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου»  των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Ηχητική κάλυψη της 25ης Μαρτίου

 Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την   Ηχητική κάλυψη για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ- Μελάνια) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ- Μελάνια) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Υπηρεσία: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ RUN GREECE 2023»

Αφορά την Υπηρεσία:  «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  RUN GREECE 2023.  Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση του  ανωτέρω  τουρνουά  το οποίο προάγει τον αθλητισμό και  την προβολή της

πόλης.

Αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για Υπηρεσία : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την Συντήρηση  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ .

Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου Ηρακλείου

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την :  Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τον    ΔΟΠΑΦΜΑΗ   του  Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( tablet) 2023»

Αφορά την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ( tablet)  2023»

  που θα χρησιμοποιήσουν  οι παιδικοί σταθμοί του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για υπηρεσιακούς λόγους όπως

ηλεκτρονικό σκανάρισμα παρουσιών κλπ.

Υπηρεσία: «Ταχυμεταφορών για τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την «Υπηρεσία: «Ταχυμεταφορών  » 

απαραίτητη για τη γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά φακέλων-δεμάτων για τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Περίληψη Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5163963 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ:«ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) » Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 432.713,09 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσφορές στα πλαίσια του έργου Zero Drop Heraklion

Ο Οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την αντικατάσταση των φθαρμένων σωληνέωσεων μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων της Δεξαμενής Δ4 στην Κοινότητα του Προφήτη Ηλία και την αποκατάσταση των αντλιοστασίων Μεσαρμού και Ασπροχωμάτων στον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου Zero Drop Heraklion. Χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και την Coca-Cola 3Ε.

Προμήθεια : ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023 για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Η δαπάνη  «Προμήθεια  : ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023 »

 αφορά την Προμήθεια  αθλητικών ειδών - Ιματισμού  που θα χρησιμοποιηθούν

τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Προμήθεια :ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗΣ για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 Η δαπάνη  «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών» κρίνεται απαραίτητη, διότι αφορά την «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η», τα οποία δίνονται στους Διακριθέντες –Συμμετέχοντες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά τις ανάγκες για τη συντήρηση των ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, καθώς και για την

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων για τα Δ.Α.Κ.Η. 2023»

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά  την υπηρεσία  με τίτλο «Έλεγχος Πυροσβεστικών μέσων για τα   Δ.Α.Κ.Η. 2023» (CPV  50413200-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) για τις ανάγκες του χώρου με  προϋπολογισθέν  ποσό  €3,823.79  με ΦΠΑ  (ήτοι:  €3,083.70+ €740.09=           €3,823.79). 

Η Υπηρεσία θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2023.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20.02.2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 (η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, στις 13:00 από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

https://aahaeota.gr/%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023»

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την 13/02/2023  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκησημε ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ για το Final 8 Κύπελλο Ελλάδος 2023» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3 Α4

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 – Α3 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης και Λειτουργίας των Δ.Α.Κ.Η»

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561    ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης και Λειτουργίας των Δ.Α.Κ.Η». (ΑΔΑΜ: 22REQ011860703 2022-12-20, ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ).  

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της διακήρυξης 41/12.01.2023.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 209.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%  50.160,00 €  ήτοι συνολικά 259.160,00 €   (διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ)  για διάρκεια δεκαοκτώ μηνών (18) και θα βαρύνει το ΚΑ των  εξόδων  του προϋπολογισμού έτους 2023 και 2024 με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού πλήρης Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr  & http:// www.aahaeota.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  180844)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18.01.2023 και ώρα 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08.02.2023  και ώρα 15:00

 

https://aahaeota.gr/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B4/

Διαγωνισμός για την «Μελέτη γέφυρας επί του ρέματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195226.

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη γέφυρας επί του ρέματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά» με προεκτιμώμενη αμοιβή 203.593,25 € + ΦΠA 24% =252.455,63 € με ΦΠΑ.

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΗΚΕΗ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ως μέσο ατομικής προστασίας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για το προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΗΚΕΗ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ως μέσο ατομικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11.10.2006) όπως ισχύει και συγκεκριμένα: H προμήθεια γάλακτος αγελαδινού αρίστης ποιότητας, πλήρες, συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη) [ΟΜΑΔΑ 1] για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗΚΕΗ και προμήθεια φρέσκου γάλακτος [ΟΜΑΔΑ 2] για το προσωπικό του  ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Mε τη μελέτη αυτή ο Δήμος Ηρακλείου θα προμηθευτεί υλικά για την τσιμεντόστρωση του αγροτικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Η προμήθεια όλων των υλικών θα γίνει ύστερα από ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17-2-2023

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου.) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο του είδους .

2. Κοινό Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18424300-0  18141000-9 18444110-7 18443000-6 18444100-4 18443000-6 33733000-7 18444111-4 18140000-2 18143000-3 44611200-8  33140000-3  35113440-5  35113400-3 35113410-6 18830000-6  18816000-2  18143000-3   18441000-2  18331000-8  18130000-9  35113490-0  42652000-1 34928460-0 34922100-7 35811100-3

 Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε είδος της προμήθειας επιθυμεί ο προσφέρων. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 789.759,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 636.903,20 €,  ΦΠΑ : 152.856,77  €). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο του είδους.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE