inner image

Περίληψη Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5163963 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ:

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) »

                                                                     Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 432.713,09 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.                                                                                                                                                

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 34430000-0 – Ποδήλατα, 31681500-8 - Συσκευές φόρτισης, 48781000-6 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, 51612000-5 - Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, 80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, 72212421-6 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων, 71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 79993100-2 - Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, 50111100-7 - Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων, 79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης, 79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 181864  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.heraklion.gr. Γενικές πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρέχονται από κο Φωτάκη Εμμανουήλ, τηλ.: 2813409630, e-mail: fotakis-m@heraklion.gr. Πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών του διαγωνισμού στα τηλέφωνα: 2813409185-186-244-403-428-468/ e-mail: prom@heraklion.gr    

 4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

 5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η/03/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 04η/04/2023   ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 7. Κριτήρια Επιλογής : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι 6.979,24 €.  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 9.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Πράξης ΣΑ: Ε2751 - Κωδικός ενάριθμου - 2022ΣΕ27510081) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ. 5074/16-05-202 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για την Πράξη με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ » και κωδικό MIS 5163963 Έχει ληφθεί υπόψη η υπ’ αριθ. 1454/09-02-2023 (Αρ.Πρωτ. 12566/10-02-2023) Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την προέγκριση τευχών δημοπράτησης της σύμβασης.  

10. Η προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας είναι οκτώ (8) μήνες.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

12. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις   21/02/2023 – Α.Π.14710/2023 (ΑΔΑΜ: 23RROC012169221).

Προκήρυξη διακήρυξης στάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16/02/2023 - Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2023/S 037-108533). H παρούσα περίληψη διακήρυξης αναρτάται στο http://diavgeia.gov.gr και δημοσιεύεται στις εφημερίδες: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ και ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ. Το σύνολο των εγγράφων διαγωνισμού αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Αναθέτουσας Αρχής:  http://www.heraklion.gr.  

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE