inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης – τοποθέτησης της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων (Αμαξοστάσιο), του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης – τοποθέτησης της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων (Αμαξοστάσιο), του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)    Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016.

2)    Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)    Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη.

4)  Την υπ. αρ. 17283/24-02-2023 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία από την 01/03/2023 εως τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου.

5)  Τη συνολική μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

6)    Το υπ΄ αρ πρωτ.: 33900/11-04-2023 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012487629  για την εν λόγω δαπάνη,

7)    Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης (A-871) και ΑΔΑΜ: 23REQ012539739, σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.013 (13.144,00 €), με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης – αντικατάσταση – τοποθέτηση της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου του Δήμου Ηρακλείου ».

9) Τη με αριθ: 39279/28-4-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε:

α) η διενέργεια της προμήθειας,  β) η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές.

10)  Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.144,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.:  10-6265.013 (13.144,00 €), με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης – αντικατάσταση – τοποθέτηση της υπάρχουσας κατασκευής (στέγαστρο) του Δημοτικού Πρατηρίου του Δήμου Ηρακλείου »,  τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

Α/Α

Κωδικός Είδους

CPV

ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.                 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

35.019-0416

44316000-8, Σιδηρικά είδη

Προμήθεια υλικών αντικατάστασης της μετόπης στο υπάρχων στέγαστρο με (άβαφη γαλβάνιζέ λαμαρίνα) περίπου: 28m – 30m

Τρέχων Μέτρων

30

110,00

3300,00

792,00

4092,00

2

35.019-0415

44316000-8, Σιδηρικά είδη

Προμήθεια υλικών αντικατάστασης της υδρορροής στο υπάρχων στέγαστρο με (γαλβάνιζέ λαμαρίνα)

Τρέχων Μέτρων

10

100,00

1000,00

240,00

1240,00

3

35.019-0417

44316000-8, Σιδηρικά είδη

Προμήθεια υλικών αντικατάσταση με ραμποτέ ψευδοροφής στο υπάρχων στέγαστρο με  (βαμμένη λευκή λαμαρίνα) περίπου: 50m2

Μ2

50

45,00

2250,00

540,00

2790,00

4

35.019-0418

44316000-8, Σιδηρικά είδη

Προμήθεια υλικών προσθήκης κυματοειδούς λαμαρίνας άνω μέρος της οροφής, στο υπάρχων στέγαστρο με   (γαλβάνιζέ λαμαρίνα) περίπου: 50m2

Μ2

50

45,00

2250,00

540,00

2790,00

5

23.010-0002

31527000-6, Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

Προμήθεια υλικών & τοποθέτηση φωτισμού τεχνολογίας Led το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των αντλιών τροφοδοσίας καυσίμων του Δημοτικού Πρατηρίου. 

ΤΕΜ

6

100,00

600,00

144,00

744,00

6

22.001-0010

45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

Εργασίες καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού μετόπης & οροφής και εργασίες τοποθέτησης με σύγχρονα υλικά κατασκευής, μεταφορές υλικών, λοιπά έξοδα εργασιών

ΤΕΜ

1

1200,00

1200,00

288,00

1488,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ

 

147

 

10600,00

2544,00

13144,00

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

 

147

 

10600,00

2544,00

13144,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

 

147

 

10600,00

2544,00

13144,00

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 09/05/2023 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-186 και στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων στο τηλέφωνο 2813409613-4  όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα  δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης που αναφέρονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

•             Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

•             Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

•             Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

•             Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.

•             Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της

     επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.

3) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες  πριν  από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

4)  Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

      Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου..

 

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE