inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ’Φλωρίδα’’ του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 01 Ιουνίου 2023- 30 Σεπτεμβρίου 2023 »

 

Έχοντας υπόψη 

1)      Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016.

2)      Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)      Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη.

4) Την υπ. αρ. 17283/24-02-2023 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός έτους από 01/03/2023 έως τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου.

5)      Την μελέτη που συνέταξε Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

6)      Το με αρ.38071/26-04-2023 Πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ012552714.

7)      4. Τη Διάθεση Πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ Α-956 και ΑΔΑΜ 23REQ12586265 συνολικού ποσού 37.199,75 €  σε βάρος του ΚΑ: 70-6142.056 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

8)      Τη με αριθ: 41518/05-05-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου AΔΑ: Ψ6ΓΖΩ0Ο-ΧΤΡ με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας,  β) εγκρίθηκε η μελέτη οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας

9)      Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.199,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του 70-6142.056 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία και αναλύεται ως εξής:

 

Ένδειξη Υπηρεσίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

ανά ημέρα

Συνολική χρονική διάρκεια

Από 01/06/2023 έως 30/09/2023

(ημέρες)

Δαπάνη

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλωρίδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2023 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)» 

Τρεις (3) Ναυαγοσώστες με τον περιγραφόμενο πλήρη εξοπλισμό

1

245,90 €

122

29.999,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

29.999,80

Φ.Π.Α. (24%)

7.199,95 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                 

37.199,75 €

 

 

 

Η προσφορά θα γίνει δεκτή µέχρι και τις 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409502 όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη η τιμή της οικονομικής προσφοράς που δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής - ανάθεσης

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά του τα εξής δικαιολογητικά:

1)      Ασφαλιστική ενημερότητα και Yυπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

2)      Ποινικό Μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου της σχολής από το οποίο θα προκύπτει ότι Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,                                                                                                                                                                                                              σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.

3)      Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την νόμιμη εκπροσώπηση της σχολής

4)      Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

  • Θα κατασκευάσουν ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργο) για τη συγκεκριμένη θέση όπως προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 1.2 της μελέτης
  • τα ονόματα των ναυαγοσωστών και του συντονιστή  που θα εκτελέσουν  την υπηρεσία προσκομίζοντας την άδεια ναυαγοσώστη  και χειριστή του επαγγελματικού σκάφους καθώς και τα ιατρικά τους έγγραφα

5)      Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα  για σκάφος τουλάχιστον 3,30 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και για ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών  .  

6)      Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα   

            αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του  

             ν.4704/20

 

7)      Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

8)      Αποδεικτικό έγγραφο, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Κεντρικό Λιμεναρχείο, Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας, για την  Νόμιμη Λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ναυαγοσώστες δεν προσέλθει να εργαστεί ή χρειαστεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της ναυαγοσωστικής περιόδου, η ναυαγοσωστική σχολή είναι υποχρεωμένη τα τηρήσει τους όρους του ΠΔ71/2022.

Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και ορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας  αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.

   Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής εφόσον κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής-ανάθεσης.

    Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αντιδημάρχου μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE