inner image

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για Εργασίες Συντήρισης Οριζόντιας Σήμανσης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Σ Ι Α Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

2.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:|

Σύνολο εργασιών οδοποιίας

593.779,00 €

ΓΕ & ΕΕ (18%)

106.880,20

Άθροισμα

700.659,20 €

Απρόβλεπτα (15%)

105.098,90

Άθροισμα

805.758,10 €

Προβλεπόμενη αναθεώρηση

693,50  €

Άθροισμα

806.451,60 €

ΦΠΑ (24%)

193.548,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000,00

 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr   και   στην   ιστοσελίδα   του   Δήμου   Ηρακλείου

www.heraklion.gr.

4.  Η  διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  πρόσφατο  εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

5.  Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14-1-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 20-1-2022 Ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Διονυσίου 13Α  στην Νέα Αλικαρνασσό από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

6. Το  έντυπο  οικονομικής προσφοράς που  θα  συμπληρωθεί από  τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, 98 του Ν.4412/2016.

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8.  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαέξι (16) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή  πύλη: www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία εγγραφής.

10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέα  αυτή  ημερομηνία  δεν  καταστεί  δυνατή  η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου Οδοποιίας 2ης  τάξης και άνω εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, όπως αυτά ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ΆΡΘΡΟ 65. και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται στους σαράντα οκτώ μήνες  (48  μήνες) από  την  ημέρα  υπογραφής  και  πρωτοκόλλησης  της σύμβασης.

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

15. Το   έργο   χρηματοδοτείται   από   ίδιους   πόρους   από   τον   κωδικό   Κ.Α. 30-7336,065.

16. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου του έτους 2021, με Κ.Α. 30-7336.065, με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Το έργο  υπόκειται στις κρατήσεις που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά,  περιλαμβανομένης της  κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του  ν.  4412/2016,  της  κράτησης  6‰,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  53  παρ.  7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ηρακλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE