inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντλιών για το Τμήμα Πρασίνου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο, 25/11/16

 

 

Aρ. Πρωτ.: 135562

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια αντλιών απαραίτητες για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου στα πλαίσια της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές ,την Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.858,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 35-7135.009 και αναλύεται ως εξής:

Α/Α

ΚΩΔ CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

31681200-5

αντλία επιφανείας  μονοβάθμια 7,5 HP, 380V,  με παροχή 6m3/h ή 100lt/min σε μανομετρικό 45- 47μ, ή παροχή 36m3/h ή 600 lt/min σε μανομετρικό 32-33μ Ευρωπαϊκής προέλευσης.

τεμ

2

800

1600

2

43134100-2

αντλία υποβρύχια, 1,5HP, 220V  με παροχή 1,8m3/h σε μανομετρικό 80μ ή παροχή 6m3/h σε μανομετρικό 26μ ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης

τεμ

3

300

900

3

31681200-5

αντλία επιφανείας 5,5 HP/380V,  με παροχή 1,2 m3/h σε μανομετρικό 81μ ή παροχή 9,6 m3/h σε μανομετρικό 58μ  ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης

τεμ

3

750

2250

4

43134100-2

υποβρύχια αντλία, 2HP, ανοξείδωτη με φλοτέρ , 5'', με πίεση 6 Bar και παροχή 3-4 m3/h  220Volt, πολυβάθμια, Ευρωπαϊκής προέλευσης

τεμ

1

600

600

5

43328100-9

πιεστικό δοχείο 100λτ με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC:

·  Με πλαστική αντιδιαβρωτική βάση στήριξης

·  Ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία.

· Μεμβράνη από Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία.

·Ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις.

·Στόμια σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα.

·Χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring.

·100% ελεγμένο στη μέγιστη πίεσή του.

· Δεν απαιτεί καμμιά συντήρηση.

Όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα.  Προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.

Είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδιάσή τους εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.

Στόμιο εισόδου 1'', πίεση λειτουργίας 10bar, πίεση δοκιμής 15bar, θερμοκρασία λειτουργίας 90οC και με τα υλικά συνδεσμολογίας τους

τεμ

2

200

400

6

43328100-9

πιεστικό δοχείο 160λτ με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC:

·  Με πλαστική αντιδιαβρωτική βάση στήριξης

·  Ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία.

· Μεμβράνη από Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία.

·Ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις.

·Στόμια σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα.

·Χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring.

·100% ελεγμένο στη μέγιστη πίεσή του.

· Δεν απαιτεί καμμιά συντήρηση.

Όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα.  Προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.

Είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδιάσή τους εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.

Στόμιο εισόδου 1'', πίεση λειτουργίας 10bar, πίεση δοκιμής 15bar, θερμοκρασία λειτουργίας 90οC και με τα υλικά συνδεσμολογίας τους

τεμ

2

450

900

7

43134100-2

υποβρύχιο δίδυμο αντλητικό, με πολυβάθμια αντλία, 5,5HP/380V με μανομετρικό 68m και παροχή 10 m3/h ή μανομετρικό 52μ και παροχή 12m3/h για κάθε αντλία, 4'',ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης

τεμ

2

650

1300

 

 

 

 

 

Άθροισμα:

7950

 

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α 24%

1908

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Σύνολο:

9858

 

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 2/12/2016 ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  προμηθειών του Δήμου στα  τηλ. 2813 409185, 186, 189, 403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κα Δαμιανάκη Αικατερίνη κος Μακαρώνας Εμμανουήλ, κος Τζανιδάκης Βασίλης, κα Φουκαράκη Ζαχαρένια.

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω: 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς
  2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις

           τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

  1. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως

          απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου.

 

                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

                  

                       Καραντινός Γεώργιος

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE