inner image

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 15-02-19

Aρ. Πρωτ.: 15362

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (μεταφορά δεμάτων) από και προς τον Δήμο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

6)     Το υπ. αρ. πρωτ. 13919/12-02-19 Τεκμηριωμένο αίτημα.

7)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.060,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6224.001 και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

 

ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 64121200-2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Εντός ορίων Δήμου

300

3,00

900,00

2

Κρήτη εκτός ορίων Δήμου

200

3,50

700,00

3

Υπόλοιπη Ελλάδα

100

4,50

450,00

 

Εξωτερικού

30

30,00

900,00

                                                                                                                                                            2.950,00

ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ 64121200-2

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Εντός ορίων Δήμου

200

5,00

1000,00

2

Κρήτη εκτός ορίων Δήμου

100

6,50

650,00

3

Υπόλοιπη Ελλάδα

100

7,00

700,00

 

Εξωτερικού

30

40,00

1.200,00

 

 

 

 

3.550,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ

 

 

6.500,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

1.560,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

8.060,00

 

 

 

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 28/02/2019 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται και συγκεκριμένα:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου αφορά τους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο τον  διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3.Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος Ειδικής ή Γενικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

 

 

 

  1. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στον προϋπολογισμό προσφοράς.
    1. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
    2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
    3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
    4. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προμηθειών - Δημοπρασιών

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE