inner image

Διαγωνισμός για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, ιματισμού, εισιτηρίων μετακίνησης και υλικού προώθησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «FIT FOR ALL»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει κριτηρίων για τη βέλτιστη σχέση ποιότητα τιμής ανά σύνολο μονάδας, για την προμήθεια αφορά αθλητικό εξοπλισμό,  ιματισμό, εισιτηρίων μετακίνησης και υλικού προώθησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου ‘FIT FOR ALL’» με αριθμό EAC/S16/2017/010. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι € 41.595,07 € με το Φ.Π.Α. 24%  

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403

 τις εργάσιμες  ημέρες και  ώρες. Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη θα  αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν  από την καταλυτική  ημερομηνία  κατάθεσης  προσφορών. Αντίγραφο  της προκήρυξης αυτής  θα βρίσκεται  αναρτημένο  στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.  Ακόμα περίληψη  της  προκήρυξης  θα  αποσταλεί 

στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ηρακλείου.

3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις  22/06 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.   στο γραφείο Πρωτοκόλλου, στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στη Δ.Ε. νέας Αλικαρνασσού (Διονυσίου 13Α, 716 01 Ν. Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης), ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής,   ή θα σταλούν ταχυδρομικά  στη ίδια διεύθυνση,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την  «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, ιματισμού, εισιτηρίων μετακίνησης και υλικού προώθησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου ‘FIT FOR ALL’» με αριθμό EAC/S16/2017/010.,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί  την ίδια  μέρα την  επόμενη εβδομάδα  δηλαδή την 29/06/2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα10:00:π.μ.στον ίδιο χώρο.                                                                                                                                                                                                            4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 , το άρθρο 20.1 της Διακήρυξης  και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 670,88 . Εάν κάποιος επιθυμεί  να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού, υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2%  της προϋπολογισθείσας  δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., και να το δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση  που θα επισυνάψει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 19.1 της παρούσας Διακήρυξης.                                                                                                                                                                                6.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:                                                                                                            -ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών                                                                                        -ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)                                                                                                     -στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.                                                                                                   Η προκήρυξη (προκήρυξη  της διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια. -Θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.                                    

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE