Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών–εκροών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για «Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017 για τις υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017. 

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για  «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού κόστους 2.207,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προ

Πρόσκληση για Καθαρισμό και Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τον καθαρισμό και την Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησηςκαι καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2017»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Πλαζ Καρτερού

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στη Δημοτική Πλαζ Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια έτοιμου φαγητού στα ΚΗΦΗ Τεμένους-Παλιανής

Διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΗΦΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ-ΠΑΛΙΑΝΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια έτοιμου φαγητού στα ΚΗΦΗ Αλικαρνασσου-Αγ.Τριάδας

Συνοπτικός διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΗΦΗ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους πετρελαίου κλειστού τύπου του Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Προσκλήσεις για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου:

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ηρακλείου

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με προϋπολογισμό 495.000,00 €.

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.