Πρόσκληση για αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της, για το έτος 2017 με την διαδικασία  της συλλογής  προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης των εργασιών κατασκευής του ΠΣΚΗ

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την παροχή γενικών υπηρεσιών: «Παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ στη διοίκηση – διαχείριση των εργασιών κατασκευής του ΠΣΚΗ».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Παγωτών για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια «Παγωτά (χύμα και τυποποιημένα) για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ»  (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν προσφοράς, με μορφή χρησιδανείου, καταψυκτών και βιτρινών)»

Πρόσκληση για την επιλογή Ιατρού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή Ιατρού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές ( ποσοστό έκπτωσης για το  σύνολο της εργασίας) .

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και κόμβων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά ομάδα είδους μετά από αξιολόγηση των προσφορών, από το αρμόδιο όργανο, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και κόμβων».

Διαγωνισμός για την Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 30-05-2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ», προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ετήσια Μυοκτονία και Απεντόμωση ΔΑΚΗ»

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αντικείμενο «Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση και προμήθεια Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24/05/2017 & ώρα 15:00 (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο Στάδιο –Γραφείο -Διοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η κατάθεση των φακέλων μπορεί να γίνει μέχρι την ίδια ημέρα στις 12:30.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος «Ετήσιος Μικροβιολογικός Έλεγχος Νερών και Νερών Πισινών ΔΑΚΗ»

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αντικείμενο ¨ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΔΑΚΗ¨, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24/05/2017 & ώρα 15:00 (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο Στάδιο –Γραφείο -Διοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η κατάθεση των φακέλων μπορεί να γίνει μέχρι την ίδια ημέρα στις 12:30.

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με προϋπολογισμό 322.580,65 € πλέον ΦΠΑ.

Προμήθεια τσιμεντοπλακών, μαρμάρων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών για τα κοιμητήρια

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 31-05-2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών», για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 26.082,53 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εγγράφων

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εγγράφων» συνολικού προϋπολογισμού:   12.201,60 ευρώ.

Προμήθεια επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης

«Προμήθεια επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», (κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788), στο Τ.Π. Άξονα 4 της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προϋπολογισμού 12.896,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές
προσφορές.

Πρόσκληση για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών Συνεργείων Αποκομιδής Απoρριµµάτων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών Συνεργείων Αποκομιδής Απ̟ορριµµάτων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων με τίτλο: α) Περιοδικό Παλίμψηστον έτους 2017, τ.χ. 34, β) Giovanni Longo, νοτάριος, κατάστιχο 131 (1472-1534), Τόμος Α΄, γ) Το ημερολόγιο του Ιταλού εθελοντή στην Κρητική Επανάσταση, 1866-1867, λοχαγού Giovanni Pasculli, δ) Ο αρχαιολόγος Τζων Πεντλέμπουρυ. Βιογραφία ενός παράτολμου ανθρώπου, ε) Ευρετήριο των αρχείων της Γερμανικής κατοχής της Κρήτης, περιόδου 1941-1945, συνολικού κόστους 16.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για επιλογή υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & ταχυμεταφορών

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών   από και προς το Δήμο Ηρακλείου

Προμήθεια ειδών (κόλλυβα,νερά,κουβέρ,γλυκά) για την Τέλεση μνημόσυνου 62 Μαρτύρων έτους 2017

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ειδών (κόλλυβα,νερά,κουβέρ,γλυκά)  για την Τέλεση μνημόσυνου 62 Μαρτύρων έτους 2017 και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια Οθονών LED με δυνατότητα χρήσης ως Scoreboards και χρονομέτρων 24 δευτερολέπτων

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  34/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής  για την προμήθεια  «Οθονών LED  με δυνατότητα χρήσης  ως  Scoreboards και τεσσάρων χρονομέτρων 24 δευτερολέπτων». Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά το Νέο κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου και την αναβάθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των αθλημάτων σάλας.

Διακήρυξη εκπόνησης μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου του 21ου Δ.Σ.

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του διώροφου κτιρίου  και του ισόγειου βοηθητικού κτίσματος  του 21ου Δημοτικό Σχολείου Ηρακλείου και οι προτάσεις επισκευής ή ενίσχυσης του κτηρίου εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση.

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.