Προμήθεια για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο Πάρκινγκ του αεροδρομίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο Πάρκινγκ που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, συνολικού προϋπολογισμού 7365,60€, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών του Τ.Ε.Ι Κρήτης

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους µε αντικείµενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών (Courier), να υποβάλλουν σφραγισµένες προσφορές µέχρι την Τετάρτη 05/07/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο της ∆ιοίκησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απεντόμωσης - Μυοκτονίας Τ.Ε.Ι Κρήτης

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους που παρέχουν υπηρεσίες απεντόµωσης και µυοκτονίας να υποβάλλουν κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τη Δημοτική Αστυνομία

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, για την προμήθεια  ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες , της Δημοτικής Αστυνομίας  συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 45/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου».

Προμήθεια κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ     μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Προμήθεια στολών για την Καθαριότητα

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών για την Καθαριότητα και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (Ψυκτών) του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ με διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ: 71202, Τηλ.: 281300100 & 2810 300090, φαξ 2810287600, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/16 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΥΚΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.

Προμήθεια Διαδραστικών Συστημάτων προβολής πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για Προμήθεια Διαδραστικών Συστημάτων για συστήματα προβολής πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου για το Δήμο Ηρακλείου προϋπολογισμού 23.882,4 € συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος «Έπιπλα για ΚΕΠΑ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια: «Έπιπλα για ΚΕΠΑ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 3/7/2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4. Πληροφορίες δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ» του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση των μηχανημάτων του τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση των μηχανημάτων του τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια έξι (6) μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τη φιλαρμονική

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τη φιλαρμονική και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός: Διαμονή - Διατροφή για την εκδήλωση «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 3/7/2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.

Πληροφορίες δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. για Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT (μακό μπλουζάκια χωρίς γιακά λευκά & χρωματιστά), ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 για τις δραστηριότητες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.) της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

Αξιότιμοι  κυρίες / κύριοι,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Αξιότιμοι  κυρίες / κύριοι,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση του κυλικείου του 11ου Δ.Σ. Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου
(Πλατεία Μηνά Γεωργιάδου, 71307, Ηράκλειο).

Ανακοίνωση αναβολής προμήθειας για «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet»

Ανακοινώνουμε την αναβολή των προμηθειών, «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet», και την «αγορά φορητού υπολογιστή (laptop)» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. λόγω τυπογραφικού λάθους - σφάλματος στη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι την διόρθωση των παραπάνω σφαλμάτων.

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ι ΚΕΠΑ και του ΚΕΠΑ: παράρτημα ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ

Το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ επαναδιακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του Ι ΚΕΠΑ και του ΚΕΠΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των κυλικείων του 10ου και του 37ου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει δύο νέους Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και  του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.