inner image

Πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου για Πιλοτική Μελέτη Εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αναγκαίες Διοικητικές & Οργανωτικές προσαρμογές των θεσμών

Πρόταση για την πιλοτική καταγραφή και μελέτη λειτουργίας των υπηρεσιών, όπως αυτές θα αποτυπωθούν από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», παρέδωσε σήμερα, Τετάρτη 7 Απριλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ.Θανάση Καρούντζο, και η οποία έχει ήδη αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση και στον Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών κ. Δημήτρη Στεφάνου.

Η πρόταση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον κ.Καρούτζο, δεδομένου ότι απαντά σε μια άμεση ανάγκη για την παρακολούθηση, με τρόπο επιστημονικό, της νέας διοικητικής δομής και οργάνωσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού.

Στόχος της είναι, το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» να αποτελέσει την αφορμή για ποιοτική αναβάθμιση και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθμού, αλλά και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών και την αποφασιστική και συντονισμένη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κράτους που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θεμελιώνει στην πράξη τις έννοιες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 Επιπλέον η παρούσα πρόταση στηρίζει και διευρύνει την έμπρακτη αποδοχή του προγράμματος «Καλλικράτης» από τους συμμετέχοντες φορείς και οργανισμούς και εξασφαλίζει την εξαρχής προσαρμογή στην ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία του προγράμματος μέσα από ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής.

 Μερικοί από τους άξονες υλοποίησης της πρότασης είναι οι εξής :

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

            Βασικός στόχος της πρότασης που υποβλήθηκε, είναι η αποτύπωση επί χάρτου όλων των διαδικασιών που θα απαιτηθούν για τη μετάβαση από τη σημερινή λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στη νέα δομή και λειτουργία. Η αποτύπωση αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή του προγράμματος στο σύνολο της επικράτειας, αφού πρώτα έχουν λυθεί όλα τα επιμέρους ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όπως θεσμικά, λειτουργικά, διαχειριστικά, τεχνολογικά και άλλα και κυρίως με τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

            Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπηρεσιών στη βάση του προγράμματος «Καλλικράτης» και στα πλαίσια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, της Νομαρχίας Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης.  Προτείνεται δηλαδή η εφαρμογή του προγράμματος σε ελεγχόμενο πλην όμως πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων όλων των θεσμικών, λειτουργικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών παραμέτρων και φυσικά στο σύνολο του πληθυσμού για τις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει :

 • ένα σύνολο μελετών εφαρμογής των διοικητικών μεταβολών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
 • ένα σύνολο οργανωτικών προετοιμασιών για την εφαρμογή των διοικητικών μεταβολών.
 • ένα σύνολο δράσεων μέχρι 31-12-2010  ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης στις απαιτήσεις του Νόμου «Καλλικράτης».

            Πεδίο εφαρμογής του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου μαζί με τους δήμους με τους οποίους πρόκειται να συνενωθεί, που αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των οργανισμών αυτοδιοίκησης της Κρήτης.

Βασικοί στόχοι της πρότασης είναι:

 • η λειτουργική μετάβαση των υφιστάμενων υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον αυτοδιοίκησης ώστε να συνεχιστεί ομαλά η εξυπηρέτηση του πολίτη από την

      πρώτη μέρα εφαρμογής της νέας δομής.

 • ο σχεδιασμός του νέου περιβάλλοντος (θεσμικό, λειτουργικό,  τεχνολογικό, ανθρώπινου δυναμικού) για πλήρη ένταξη στη νέα αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης».
 • η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους "νέους" δήμους.

            Στη νέα δομή Αυτοδιοίκησης εντοπίζονται τρεις σημαντικές κατηγορίες μεταβολών, που επηρεάζουν τη σημερινή λειτουργία και εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος έργου :

α) Η συνένωση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών διαφόρων δήμων στο “νέο” Δήμο.

β) Η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από τη Νομαρχία στο “νέο” Δήμο.

γ) Η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από τη Νομαρχία στην “αιρετή” Περιφέρεια.

            Ακολουθεί ανάλυση απαραίτητων δράσεων για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μεταβολών καθώς και οι απαραίτητες δράσεις ένταξης στη νέα αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης

 • Δημιουργία Επιτροπών στην Περιφέρεια, τη Νομαρχία και των προς συνένωση Δήμων με τον Δήμο Ηρακλείου, για την διοικητική και οργανωτική προετοιμασία των μεταβολών.
 • Εγκαθίδρυση πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με την Κεντρική Ομάδα Σχεδιασμού του Υπουργείου.
 • Πλήρης καταγραφή της κατάστασης των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που μεταφέρονται σε κάθε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Έναρξη λεπτομερούς καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στη Περιφέρεια, της Νομαρχία και των προς συνένωση δήμων σε υποδομές και υπηρεσίες.
 • Εκκίνηση των διαδικασιών ανάλυσης των απαιτήσεων ενοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο σε διοικητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.
 • Δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και διόρθωσης λαθών
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και των ενεργειών για την ικανοποίηση των συνενώσεων και  την ενσωμάτωση των νέων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών (μετακινήσεις προσωπικού, επέκταση υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων,  δικτύωση/διασύνδεση ΠΣ, μετασχηματισμός δεδομένων)
 • Σχεδιασμός απαραίτητων αλλαγών σε οργανωτικό επίπεδο, μετασχηματισμός δομών με την λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών  Πληροφορικής & Επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός απαραίτητων αλλαγών σε τεχνικό επίπεδο (επιχειρησιακά συστήματα, εφαρμογές, πρότυπα, συνένωση δεδομένων , διαλειτουργικότητα).
 • Προτάσεις αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (επιμόρφωση, αξιοποίηση δεξιοτήτων , δημιουργία και επέκταση δικτύων).
 • Σχεδιασμός και ολοκλήρωση προτάσεων, ώστε 1-1-2011 να λειτουργούν οι νέοι θεσμοί τουλάχιστον με τις υπηρεσίες που παρέχονταν μέχρι 31-12-2010.
 • Ωρίμανση δράσεων (Τεχνικά Δελτία) για ενέργειες υλοποίησης των παραπάνω.
 • Διάχυση των σχεδιασμών και των αποτελεσμάτων.

 

            Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας κ. Θανάσης Καρούτζος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη για την ολοκληρωμένη πρόταση και δεσμεύτηκε ότι θα συνεννοηθεί με τους αρμόδιους φορείς ώστε να προωθήσει την πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την χρηματοδότησή της.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE