inner image

Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Το υπ. αρ. πρωτ. 60198/2019 τεκμηριωμένο αίτημα.
 6. Την υπ' αρ. Α-1146/2019 Α.Α.Υ.
 7. Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτονται.
 1. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.691,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 και αναλύεται ως εξής:

 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

Καθαρή Αξία/μερίδα

 Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering)

 Cpv 55520000-1 Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

 Το μενού που θα διανεμηθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Ηρακλείου , προκειμένου να προσφερθούν στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και στο Γραμματέα , ανά μερίδα , έχει ως εξής,:

 • 1 νερό 500 ml
 • 1καφέ σπαστό νες με δυο φακελάκια ζάχαρη και καλαμάκι
 • 1χυμός πορτοκάλι 250ml σε πετ συσκευασία
 • 1 κρουασάν σοκολάτας 70 γραμμαρίων συσκευασμένο
 • Κέικ βανίλιας, 70 γραμμαρίων, συσκευασμένο
  • 1σάντουιτς φραντζολάκι, τυρί Ενταμ, καπνιστή μπριζόλα   cretafarms.

Τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει  είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ειδικά για τρόφιμα και να διανεμηθούν με ευθύνη του αναδόχου, ανά εκλογικό τμήμα έως τις 10:00 το πρωί την ημέρα τον εκλογών στις 7.7.2019.

.

.

Αναλυτικότερα:

7.7.2019

 

255 Ε.Τ. Χ 6 μερίδες =1530 μερ .

1530 μερίδες Χ 3,72€/μερίδα = 5.691,60€

 

5.691,60€

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

4.590,00

Φ.Π.Α

1.101,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

5.691,60€ 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 02/07/19 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185 - 428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3 της συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται ήτοι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα 

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ.  Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμό διαχειριστή.

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προμηθειών - Δημοπρασιών

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE