inner image

Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ηράκλειο 11/2 / 2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ:     466 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                           

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600      

Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος

Email:dopafmai.heraklion@gmail.com    

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Για     Προμήθεια αθλητικών   T-SHIRT

 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την    1100 / 2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
  • Την   465  / 2019  ΑΑΥ   με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
  • Τη μελέτη του διαγωνισμού η οποία έχει εγκριθεί

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  18/2/2019 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
  2. 1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.

• Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.

• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμό του διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.

 

Δικαιολογητικά ανάθεσης:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Υπόχρεοι για την κατάθεση

1.Τα φυσικά πρόσωπα

2.Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3.Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , στην ιστοσελίδα του Δ. Ηρακλείου,  όπου θα είναι διαθέσιμοι οι όροι του  της διαδικασίας ανάθεσης.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE