inner image

Προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων μεταφοράς επιβατών Αστικού Τύπου

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρμόδιος για πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης        Τηλέφωνο : 281.340.9000 Φαξ : 281.0229207         Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  :     prom@heraklion.gr                        

 

Ηράκλειο, 13.03.2019

 

Aρ. Πρωτ. :24301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ»ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ (3.1.1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECOROUTs» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»                                                                                     Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με Ανοικτή διεθνή διαδικασία για την Προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων μεταφοράς επιβατών Αστικού Τύπου με τον συνοδό εξοπλισμό δύο (2) σταθμών φόρτισης και την εγκατάσταση τους (CPVs: 34144910-0, 316815000-8).

Περιγραφή είδους υπηρεσιών και προϋπολογισμός

Η παρούσα σύμβαση αφορά την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων μεταφοράς επιβατών Αστικού Τύπου με τον συνοδό εξοπλισμό δύο (2) σταθμών φόρτισης και την εγκατάσταση τους. Η σύμβαση εκτελείται στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ» (3.1.1) της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECOROUTs» (MIS 5031339) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 604.838,71 με ΦΠΑ : 145.161,29 €) με χρηματοδότηση κατά 66,67% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας (ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 2018ΕΠ10260014) και της Κύπρου, και κατά 33,33% από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1127/24.12.2018 (ΑΔΑ: 7Υ9ΑΩ0Ο-ΛΩΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου.    

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Το έργο θα διαρκέσει έως και εκατό είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών δύναται να γίνει τμηματικά στον Κεντρικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με την διαδικασία που προβλέπεται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, υπό τον όρο ότι δεν εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού που προβλέπονται στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης. Επίσης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€12.096,77λ). Στο πλαίσιο της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, και προβλέπεται προκαταβολή.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Χρόνος και τόπος υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19 / 04 /2019 και ώρα 12:00.

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» την 25 /04 / 2019 και ώρα 12:00  την [4] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Ισχύς των προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Δ.Η. πριν από τη λήξη της, για διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) μηνών.

Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών και στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE