inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ.: 2810409185 

Πληροφορίες: Καρτσωνάκη ΄Ελενα

Τηλ.:2813409428

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 18/10/18 

 

 

Aρ. Πρωτ.: 90138

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

       Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια αντλιών και  λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)            Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)            Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)            Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)            Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)            Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα

υπογραφής στους Αντιδημάρχους.

6)            Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και

τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

7)             Τις διατάξεις του 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

8)            Το  υπ. αρ. 88047/15-10-2018 Τεκμηριωμένο αίτημα

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.722.80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.009 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΚΩΔ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1

43134100-2

Υποβρύχια αντλία δεξαμενών - πηγαδιών 2.2HP Μονοφασική, Ισχύος : 1600W , Τάση : 230V - 50HZ, Μέγιστο μανομετρικό : 70m, Μέγιστη παροχή : 100lt / min, Στόμιο : 11/4'', Διπολικός κινητήρας με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας αυτόματης επανεκκίνησης, Προστασία IP68 , Κλάση μόνωσης F, Σώμα κινητήρα - αντλίας απο ανοξείδωτο AISI 304, μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο : 40 g/m3, Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 350C, με ενσωματωμένο φλοτέρ στάθμης, και με εξωτερικό κουτί σύνδεσης που περιλαμβάνει και πυκνωτή εκκίνησης

5

320,00

1.600,00

2

42122100-1

Βενζινοκίνητη φυγοκεντρική Αντλία 2" 4.8KW, Αυτόματης αναρρόφησης, Τετράχρονος κινητήρας αερόψυκτος, Ισχύς Κινητήρα: 4.8 KW, Δοχείο Καυσίμου: 3.6 lt, Κατανάλωση Καυσίμου: 360 g / KW.h, Στόμιο Αντλίας: 2", Μανομετρικό max.: 23 m, Παροχή max.: 30 m3/h και Ύψος αναρρόφησης max.: 7 m.

2

165,00

330,00

3

43134100-2

Υποβρύχια αντλία γεωτρήσεων 4'' με κινητήρα 5.5HP Τριφασικό, Τάση 400V, Στόμιο : 2'',  με παροχή 1,5 m3/h σε μανομετρικό 200μ ή παροχή 9 m3/h σε μανομετρικό 86μ.

1

645,16

645,16

4

31681200-5

Διβάθμια αντλία αυτόματης αναρρόφησης 2HP Μονοφασική, με ικανότητα άντλησης νερού απο βάθος έως 8 μέτρων, Σώμα αντλίας απο χυτοσίδηρο, Διαφράγματα και πτερωτές NORYL. Άξονας ανοξείδωτος AISI 304,  Κινητήρας διπολικός 2850rpm, Προστασία IP 55, Κλάση μόνωσης F, μέγιστο μανομετρικό έως 60m, μέγιστη παροχή 7 m3/h,  στόμια σύνδεσης : 1 1/2'' x 1'' και μέγ. Θερμοκρασία νερού + 35οC.

4

240,00

960,00

5

43328100-9

Πιεστικό δοχείο κλειστού τύπου 160λτ με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC, με έγκριση IAPMP R&T UPC, ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία, μεμβράνη (διάφραγμα) απο Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία, ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις, στόμια σύνδεσης νερού απο χυτό ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring, 100% ελεγμένα στη μέγιστη πίεση τους, όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar.,μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία 90οC, κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές.Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδίασή του εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων.

3

250,00

750,00

6

43328100-9

Πιεστικό δοχείο νερού οριζόντιο 100lt ,8 atm πίεση, στόμιο 1'', διαστάσεων μέχρι 440 μμ ύψος, μήκος μέχρι 670μμ και διάμετρο μέχρι 450μμ.

2

165,00

330,00

     

Άθροισμα:

4.615,16

     

Φ.Π.Α 24%

1.107,64

     

Γενικό .Σύνολο:

5.722,80

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30/10/2018 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
    1. Η οικονομική προσφορά των     συμμετεχόντων  στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά

οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

  1. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις         

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

  1. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
  2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE