inner image

Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 

 

1.          Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,

Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:info@heraklion.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr

Tηλέφωνο: 2813 409000

Φαξ: 2810 227180

 

ΑρμόδιαΥπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διονυσίου 13α ,Νέα Αλικαρνασσός,

Τ.Κ  71601 .

Πληροφορίες: Μανουσάκης Εμμανουήλ, Κενδριστάκη Δήμητρα

E-mail: manousakis-m@heraklion.gr, kendristaki-d@heraklion.gr

Τηλέφωνο :. 2813 409897, 2813409823

Φαξ: 2813 409870

2.          Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου) www.heraklion.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3.          Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.          Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

 1. 5.          Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CP-V: 45215200-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών]
 2. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
  1. Τόπος Εκτέλεσης:  Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αριθ. 7., εντός σχεδίου πόλεως Ο.Τ.137
  2. Τίτλος έργου: Υποέργο 1:« Αποκατάσταση & Διαμόρφωση κτιρίου σε Πολυδύναμο Κέντρο  Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης », της Πράξης: «Π0ΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)»
  3. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο τoυ έργου είναι η αποκατάσταση του κελύφους και των μεσοπατωμάτων παλαιάς αποθήκης και μετατροπή της σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης.
  4. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.330.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
  5. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11.       Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

13.       Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 τουΝ.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοιαποκλεισμού:Σύμφωναμετοάρθρο73του Ν.4412/16καιτοάρθρο22τηςδιακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΜ) . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.613,00ευρώ ισχύος 9 μήνες και 30 ημέρες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
  1. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95ν.4412/2016.

15.       Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

 

17.       Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 1. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

20.       Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/10/ 2018 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
  1. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
  2. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020». Είναι το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑμέΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)» με κωδικό MIS 5007313 της ΣΑΕΠ 002/1
   1. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

23.       Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό όργανο.

 

 1. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

27.       Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 676/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμό 235/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-692/2018 ΠΑΥ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

 

 

 

O Aντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας

& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

 

Ιωάννης Αναστασάκης

 

 • Για κατέβασμα των τευχών σχεδίων κλπ μπήτε στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ Εδώ και αναζητήστε με ΑA Συστήματος 76691

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE