inner image

Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου Κ.Χ 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 

 

1.    Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,

Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:info@heraklion.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr

Tηλέφωνο : 2813 409000

Φαξ: 2810 227180

 

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διονυσίου 13α ,Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ 71601

Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γιάννης

E-mail: spyridakis-i@heraklion.gr

Τηλέφωνο :2813 409856

Φαξ: 2813 409870

2.          Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου)www.heraklion.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3.          Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.          Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5.      Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου  CP-V: 45112711-2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ 

 6.           Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ

7.           Τόπος Εκτέλεσης: Λεωφ. 62 Μαρτύρων , Ηράκλειο Κρήτης  Κ.Χ 1214  

8. Τίτλος έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Κ.Χ 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων»

 9. Σύντομη Περιγραφή: Αφορά την διαμόρφωση του Κ.Χ 1214 εμβαδού Ε=3.200,00 μ2 με πλακοστρώσεις ,φυτεύσεις , ηλεκτροφωτισμό , δημιουργία παιδικής χαράς , σιντριβανιού , κατασκευή περγκολών ,πεζοδρομίων ,καθιστικών κτλ.

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 967.741,94  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 

11.       Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12. Διαρκεια Συμβασης: Προθεσμια εκτελεσης του εργου (12) μηνες απο την υπογραφη της Συμβασης.

13.       Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ(ΟΙΚ) ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ(Η/Μ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΠΡΣ)  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 τουΝ.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της Διακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 2η  ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ  για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΟΙΚ)  και Α2 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ  για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΜ) και Α2 ΤΑΞΗΣ και άνω για την κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ)  . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 ευρώ ισχύος 6 μήνες και 30 ημέρες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων

  15.       Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

  16. Κριτηριο Αναθεσης της Συμβασης: ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα μονο βαση τιμης (χαμηλοτερη τιμη ) αρθρο 95α ν.4412/2016 

  17.       Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21/6/2018,  ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

  18.Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

  19.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  20.       Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των  προσφορών ορίζεται η  28/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

  21.Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

  22.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

  23.Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

  24.Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020». Είναι το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ » με κωδικό MIS 5007894 της ΣΑΕΠ 0021

  25.Διαδικασίες Προσφυγής: Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην άρθρο 4.3. της Αναλυτικης Διακήρυξης

  26. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

  27.       Άλλες πληροφορίες

  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 260/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμό 498/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-880/30-4-2018  ΠΑΥ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

   

   

   

  O Aντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας

  & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   

   

  Ιωάννης Αναστασάκης

  Πολιτική Χρήσης Cookies

  Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

  CLOSE