inner image

Διαγωνισμός για την Προμήθεια: Γραφικής Ύλης-ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                        

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ν.

E-mail :  dopae.irakliou@gmail.com

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                                    

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600            

 

Ηράκλειο,  1/6/2018

Aρ. Πρωτ.: 2406

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια:  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ συνολικού κόστους  3.732,96  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την    644 / 2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
  • Την 90/18  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  με την οποία διατέθηκε η δαπάνη 
  • Τις τεχνικές προδιαγραφές , και   τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό (Αρ.Πρωτ: 2402/18 ).

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  8/6/2018, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

-Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι:

α.         Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης

β.         Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την εκάστοτε τμηματική παραγγελία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 6 (έξι) ημερολογιακές ημέρες.

γ.         Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων των όρων του διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.

δ.         Να δηλώνετε ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

ε.          να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένος σε Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο και  η  επαγγελματική του δραστηριότητα είναι συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, και ότι αν είναι ο ανάδοχος,  θα προσκομίσει την Βεβαίωση του  Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

στ.        να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

 

Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της αποβολής από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού

Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας, «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ   και το όνομα του προμηθευτή.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ τα σχετικά δικαιολογητικά ήτοι:.

-Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική  δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας

-Φορολογική ενημερότητα για σύναψη σύμβασης

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. (Εάν δεν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η υποχρέωση αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)

-Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση του  Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, σε αυτόν που θα προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών  εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ. Ηρακλείου όπου θα είναι διαθέσιμοι οι όροι του  της διαδικασίας ανάθεσης.

 

 

     Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                             ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

                                                                                               Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                 Βουρεξάκης Γεώργιος

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE