inner image

Ηχητική Κάλυψη της Παρέλασης της 25ης Μαρτίου Nέας Αλικαρνασσού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Ηράκλειο, 18/03/2022

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                               Aρ. Πρωτ.: 24257/18/03/2022

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 49, Π.Σ.Κ.Η.

Τ.Κ.71201                                                                                              Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Υπεύθυνος: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληροφορίες: Καρτσωνάκη Ελένη.

Τηλ. 2810409185, - 428

E-mail: prom@heraklion.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Ηχητική Κάλυψη της Παρέλασης της 25ης   Μαρτίου   » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1)      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)      Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)      Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)      Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

6)      Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ).

7)      Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη.

8)      Την υπ. αρ. 16439/25-02-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός έτους από 01/03/2022 έως00 28/02/2023.

9)      Την υπ’ αριθμ. 205 / 2022 (ΑΔΑ: 6ΨΗΔΩ0Ο-Ρ71) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης ποσού.

10)   Το υπ΄ αρ. 22074 / 2022  τεκμηριωμένο αίτημα για την εν λόγω δαπάνη.

11)   Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A-647) με ΑΔΑ: ΩΝ33Ω0Ο-3ΣΓ, συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.201.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 998,00 € και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΦΠΑ 24% ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

 

1 

Ηχητική Κάλυψη για τον εορτασμό της 25ης Οκτωβρίου

-24 ηχεία τουλάχιστον 500watt έκαστον

- 6 τελικοί ενισχυτές συνολοκής ισχύος άνω των 1.200,00 watt

-6 μικρόφωνα δυναμικά

-1κονσόλα 16 καναλιών με επεξεργαστές  ήχου

- 2 cd player επαγγελματικά  

 

1

 

 

804,84

 

 

193,16

 

998,00

ΣΥΝΟΛΑ 

 

804,84 

193,16 

998,00 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/03/2021, ημέρα Τρίτη , στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:  

  1. 1.              Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
  • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
  1. 2.        Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
  2. 3.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται η δέσμευση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

  • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE