inner image

Πρόσληψη 5 ατόμων ΠΕ Φυσική Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: Αριθμός ατόμων 5 , ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , 11 ΜΗΝΕΣ .

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης και Απορριπτέων της ΣΟΧ3/2017 του Δήμου Ηρακλείου

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα των γραφείων μας(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 5/10/2017) . Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Άντληση- Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία: «Άντληση- Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του έργου IMPULSE

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Έργου IMPULSE «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings», στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου «Interreg MED 2014 - 2020», στο Δήμο Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Διακήρυξη διαγωνισμού τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS του δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Αποτελέσματα ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την ΣΟΧ 1/2017

Παρακάτω παραθέτονται οι σχετικοί πίνακες επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ) της με  αριθμ. Πρωτ. 1849/26-05-2017 ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, διάρκειας έντεκα (11) μηνών.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: «Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με πάροχο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων έναντι του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, Ν. Καζαντζάκης, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου.», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για 2 μήνες για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 , και ώρα 14:30, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, στην Αίθουσα Ανδρόγεω, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017», κληρώθηκαν 16 άτομα ( 8 αγόρια  και 8 κορίτσια) και είναι  οι κάτωθι :

Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών δεξαμενών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια πλαστικών δεξαμενών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσληψη δύο ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πρόσληψη οκτώ ατόμων για το «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», στον Δήμο Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τελικά αποτελέσματα Ιατρού στο ΚΗΦΗ Παλιανής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου

Τελικά αποτελέσματα Ιατρού στο ΚΗΦΗ Παλιανής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου

Αρχεία

Προκήρυξη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προκήρυξη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινά αποτελέσματα Ιατρού στο ΚΗΦΗ Παλιανής της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Προσωρινά αποτελέσματα Ιατρού στο ΚΗΦΗ Παλιανής της Κοινωφελούς Επιχείρησης:

Αρχεία

Προκήρυξη ΣΜΕ1/2017 Ιατρού στο ΚΗΦΗ Παλιανής

προκήρυξη Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής στο ΚΗΦΗ Παλιανής

Πρόσκληση για Καθαρισμό και Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τον καθαρισμό και την Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησηςκαι καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτύπωση εντύπων

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την εκτύπωση εντύπων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, συνολικού κόστους 350,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Αποτελέσματα κατάταξης Δικηγόρων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Αποτελέσματα κατάταξης Δικηγόρων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Αποτελέσματα κατάταξης βοηθητικού προσωπικού - ψυχολόγου στα ΚΔΑΠ (ΣΟΧ2/2016)

Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων Βοηθητικού προσωπικού ΣΟΧ 1-2016 της ΔΗΚΕΗ

Αναρτηση τελικών αποτελεσμάτων Βοηθητικού προσωπικού ΣΟΧ 1-2016

Προκήρυξη δικηγόρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

προκήρυξη Δικηγόρου με σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη ΣΟΧ 2-2016 έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προκήρυξη ΣΟΧ 2-2016 έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ  στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινά Αποτελέσματα Βοηθητικού Προσωπικού για προκήρυξη ΣΟΧ1-2016

Προσωρινά Αποτελέσματα Βοηθητικού Προσωπικού για προκήρυξη ΣΟΧ1-2016 - Υποβολή Ενστάσεων μέχρι την  23/1/2017

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE