inner image

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αρτεμισίας & Διονύσου 13Α

Ν. Αλικαρνασσός

Τ.Κ: 716 01

Πληροφορίες: Σ. Γέμελας

Τηλ.: 2813409850

Fax:  2813409848

E-mail : gemelas-s@heraklion.gr           

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω»

 

Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: 46719 / 27-4-17

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω»

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω προϋπολογισμού  70.680,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Αγ. Τίτου αρ. 1

Ταχ.Κωδ.: 71202

Τηλ.: 2813409185

Telefax: 2810229207

E-mail: prom@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr

Κωδικός NUTS: EL -431

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.heraklion.gr/press/auction Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 42416130-5 - Μηχανικοί ανελκυστήρες 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL -431 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Άρθρο

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

Μ/Μ

Τιμή μονάδας

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αποξήλωση όλης της εγκατάστασης παλαιού υδραυλικού ανελκυστήρα, δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω

2

Τεμάχιο

2.000,00

4.000,00

2

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή

1

Τεμάχιο

49.000,00

49.000,00

3

Λοιπές εργασίες της νέας εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

1

Τεμάχιο

4.000,00

4.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ:

57.000,00

 

ΦΠΑ 24%:

13.680,00

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

70.680,00

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις προμήθειες Ανελκυστήρων  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής (Επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο)

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της φύσης του αντικειμένου

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15/05/2017 ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.024 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. . 285/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-701.

 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.heraklion.gr.

 

 

 Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 Αναστασάκης  Ιωάννης

 

Ηράκλειο – 27/4/17                           

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE