inner image

Προμήθεια υπολοίπων Τόνερ-Μελάνια κλπ με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης  Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο,   05 /08 /2016

Aρ. Πρωτ.: 90183

 

Προμήθεια υπολοίπων  Τόνερ-Μελάνια κλπ                                                                                          με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  συλλογή προσφορών.          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υπολοίπων Τόνερ-Μελάνια κλπ, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές , τη Συγγραφή υποχρεώσεων τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς που επισυνάπτονται, συνολικού κόστους 19.685,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και του 4281/2014.

Τον Ενδεικτικό   Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς . 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 19.685,00ευρώ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  09η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το Τμήμα  προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου  τηλ. 281 3409185-186 και 189,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.

  2.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.

  3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά  την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.

4)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνε σύμφωνα  με τις  υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπ’ υπ’ αριθμ. 119/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπ’ αριθμ. 123/2016 σε ορθή επανάληψη και 405/2016 όμοιες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, που αφορούν αντίστοιχα, στην έγκριση εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας μελανιών-τόνερ-drum για εκτυπωτές/fax/φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016, στη διάθεση πίστωσης, στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς επίσης στη μερική κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού και στην προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα είδη, στα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος συνολικής αξίας με φ.π.α. 19.685,00 ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και αφού ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους, βρέθηκαν νόμιμες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την ΑΔΑ: Ω61ΧΟΡΙΘ-ΕΨΡ  με αριθ πρωτ.8319/01-07-2016, και

παρακαλούμε να εκτελεστεί η προμήθεια με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Καραντινός Γεώργιος

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE