inner image

Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις δρόμων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες: Πυθαρούλη Χαρίκλεια

Τηλέφωνο:  2813409831

Fax: 2813409860

 

Ηράκλειο,      18/ 05 /2016

 

Αρ.πρ :52059

 

 

 

Περιληπτική Δ ι α κ Η ρ υ ξ η

 

 

Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη  «προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 (ΦΕΚ 363/13) με μεταφορά (πρώην ΠΤΠ Α265), την προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά και την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων».  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της : «προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 (ΦΕΚ 363/13) με μεταφορά (πρώην ΠΤΠ Α265), την προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά και την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων».  Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι από ιδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (280.440,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 45 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr  καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2016 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες

ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

iii. Συνεταιρισμοί

iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνη, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 4.560,00 € 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Πυθαρούλη Χαρά, τηλ. 2813409831, e-mail : pytharouli-x@heraklion.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

Απόρριψη ενός είδους επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της χαμηλότερης τιμής.

Δημοσίευση: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),  γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και ε)  μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) και θα αποσταλεί στο Εμπορικό - Βιομηχανικό και Τεχνικό επιμελητήριο. Επίσης η διακήρυξη με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου , στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο.

 

 

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Αναστασάκης Ιωάννης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE