inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο,  16/12/16

 

 

Aρ. Πρωτ.: 143530

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

6)     Την υπ’ αριθμ. 443/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις υπ ’αριθμ. 489/2016, 647/2016 και 789/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου καθώς και την υπ’αριθμ. 14870/30-11-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που έλεγξε τις παραπάνω αποφάσεις ως προς τη νομιμότητα τους και βρέθηκαν νόμιμες.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 45-7132.002.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται γερανοφόρα φορτηγά 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου και θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης  και  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ποσού 967,74 €   ευρώ.

2.Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η ημερομηνία υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Δεν έχουν  συμμετάσχει:

α) σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) σε  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

στ) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν Πιστοποιητικού  Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος .

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής .

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός 10 ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και πιστοποιητικά:

 

Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου υποχρέωση έχουν :

α1.Τα φυσικά πρόσωπα 

α2. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και τους διαχειριστές,

α3. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β)  Φορολογική Ενημερότητα

Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα για τους ίδιους και τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης .                     Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Οι Συνεταιρισμοί που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν νόμιμα την ημέρα υποβολής της προσφοράς . 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 27/12/2016 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  προμηθειών του Δήμου στα  τηλ. 2813 409185 και 2813 409189,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κος Τζανιδάκης Βασίλης, Μακαρώνας Εμμανουήλ.

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω: 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς
  2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις

           τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

  1. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως

          απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου.

 

                       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                  

                    Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE