inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων νερού και ηλεκτρικών μπρικιών


               

 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

 

                   Ημερομηνία: 10/11/16

  


                   Αρ. Πρωτ.: 129507

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2

Ταχ. Κώδικας  : 71202

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία

Τηλέφωνο        :  2813409537

FAX                  :  2810243370

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr

 


 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Ο Δήμος  Ηρακλείου προβαίνει στην  προμήθεια είκοσι (20) φίλτρων νερού καθώς και έντεκα (11) ηλεκτρικών μπρικιών προκειμένου να καλυφτούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των  Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η) Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, (όπως αναλυτικά αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα), προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικού αγαθού να υποβάλουν προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.298,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (Δ/νση Αγίου Τίτου 1,τ.κ.71201,Ηρακλείο-Κρήτης), μέχρι και την ημέρα Δευτέρα 21/11/16 και ώρα 15.00 μ.μ. ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Αγίου Τίτου 1, τ.κ. 71201,Ηράκλειο Κρήτης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φίλτρων νερού καθώς και  ηλεκτρικών μπρικιών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Προϋπολογισμού μελέτης : 3.298,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)

(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα 21/11/16)

«Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από το Τμήμα Πρωτοκόλλου».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:

 1. 1.      Το σύνολο των δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων, όπως εξειδικεύονται παρακάτω, καθώς και την τεχνική προσφορά.
 2. 2.      Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.

 

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα πρέπει να προσκομίσουν επί

ποινή αποκλεισμού :

 1. 1.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 :

 

 1.                            i.            συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 2.                          ii.            δωροδοκία
 3.                        iii.            απάτη
 4.                        iv.            τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 5.                          v.            νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 6.                vi.        παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

 

 1. 2.      Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 του Ν.4412/2016Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 2. 3.      Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 3. 4.      Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
 4. 5.      Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης, κυρία Σαββάκη Πελαγία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα  Προμηθειών τηλ.2813409-185,186,189,403, email prom@ heraklion.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www .heraklion. gr/press/auction (Διακηρύξεις – Δημοπρασίες).

 

Συνημμένα: Μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο,

  Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων)

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE