inner image

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης  

E-mail : prom@heraklion.gr .

 

Ηράκλειο,  06 / 12 /2016

 

Aρ. Πρωτ.: 139361

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Ημιάρβυλα Εργασίας – Γάντια Δερματοπάνινα και Γάντια από PVC

»,συνολικού κόστους 21.042,80 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις των άρθρων  58και 72  του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την   58120 / 2016.  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους
 • Την 844 / 2016 απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η δαπάνη και  αποφασιστικέ η εκτέλεση της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζει ότι :  Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)… β)… γ)…. δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις .
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από 08 / 11 / 2016 .
 • Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς . 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα  21.042,80   € .

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  13 / 12 /   2016, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-185,186,189,403  ,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016:

 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 στην οποία δηλώνουν ότι :

 • Η επιχείρηση είναι ενήμερη φορολογικά και ασφαλιστικά.
 • Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11/11/2008 σ. 42), (ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σ. 1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31/7/2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σ. 48), 2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25/11/2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/4/2011, σ. 1),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 αντίστοιχα .
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Ο χρόνος παράδοσης θα είναι όπως ζητά η μελέτη.
 • Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει και δείγματα των υπό προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας .

 

Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

 

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Υπόχρεοι υποβολής Ποινικού Μητρώου είναι :

 1. Τα φυσικά πρόσωπα
 2. Οι ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 3. Οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
 4. Σε περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμα του, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες )  . 

  Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:     

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .                                                                     Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή  Υποχρεώσεων .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                              Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης .  

 

 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE