inner image

Προμήθεια υγρών καυσίμων λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

 

 

Ηράκλειο,  19- 05 - 2016

 

 

Αριθμ.Πρωτ. 52722

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικού Διεθνή  Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την Προμήθεια   υγρών καυσίμων λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ του  με κριτήριο κατακύρωσης:

Α) την  προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση ,για ορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)», στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της περιοχής, χοντρικής για τα καύσιμα κίνησης και λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 4257/2014 ),   

Β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.329.136,91 € με το ΦΠΑ.

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΕ :

20-05-2016 και ώρα 7:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

07-07-2016 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας είναι 21.611,98 ευρώ. Αν  ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών  ( από αυτές που έχει ορίσει η υπηρεσία ) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ  της κατηγορίας σε, το οποίο θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει προσφορά  ) και είναι :

α ) Κατηγορία 1:  Τα  καύσιμα κίνησης χονδρικής πώλησης  εγγυητική ποσού 14.656,73 ευρώ .

β) Κατηγορία 2 : Τα καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο Θέρμανσης ) εγγυητική ποσού 5.719,00 ευρώ .

γ) Κατηγορία 3 :Τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ εγγυητική ποσού  1.236,25 ευρώ.

Η Εγγυητική Επιστολή Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 5 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

7.Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .

8.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :

Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,στις οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ  Δημοπρασιών και Δημοπρασιών και πλειστηριασμών, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.

 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE