inner image

Προμήθεια υπολοίπων ειδών για Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης  Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο,   19 / 10. /2016

Aρ. Πρωτ.: 120373

 

Προμήθεια  υπολοίπων ειδών «Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016»,  με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  συλλογή προσφορών.          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υπολοίπων ειδών για Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές , την Συγγραφή υποχρεώσεων τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς που επισυνάπτονται, συνολικού κόστους 3.519,120 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και του 4281/2014.

Τις  τεχνικές προδιαγραφές τη Συγγραφή υποχρεώσεων  τον Ενδεικτικό   Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς . 

Η υπ’ αριθµ. 528/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπ’ αριθµ. 532/2016 και 634/2016 όμοιες της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ηρακλείου, που αφορούν αντίστοιχα, στην έγκριση εκτέλεσης µε πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας «Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων του δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016», στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και στη µμερική κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού και στην παραπομπή του θέματος στο ∆δημοτικό Συμβούλιο για τα είδη στα οποία δεν υπήρξε µμειοδότης, αφού ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους, βρέθηκαν νόμιμες, με την  υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 12599/11-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.519,120  ευρώ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  07 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το Τμήμα  προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου  τηλ. 281 3409185-186 και 189,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά

   1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.

   2.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.

  3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά  την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.

4)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνε σύμφωνα  με τις  υπ’ αριθµ. 528/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και οι υπ’ αριθµ. 532/2016 και 634/2016 όμοιες της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ηρακλείου, που αφορούν αντίστοιχα, στην έγκριση εκτέλεσης µε πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας «Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων του δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016», στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και στη µμερική κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού και στην παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα είδη στα οποία δεν υπήρξε μειοδότης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, αφού ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους, βρέθηκαν νόμιμες, με την  υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 12599/11-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Καραντινός Γεώργιος

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE