inner image

Διακήρυξη διαγωνισμού προμηθειών-Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ

Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ                                               Ηράκλειο 19 Φεβρουαρίου 2016

                                                                                              Αρ. Πρωτ: 273

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει εργασίες παροχής υπηρεσιών μετά υλικών για απεντομώσεις και απολυμάνσεις, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 10/03/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως.

1.   Περιγραφή της Επιχείρησης.

            Η Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου και ιδρύθηκε από το Δήμο Ηρακλείου το 1985. Είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σκοπός της είναι όπως φαίνεται και από τον τίτλο της η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την αναψυχή των δημοτών του Ηρακλείου.

Εκμεταλλεύεται δέκα καταστήματα όπως:

α) Την καφετέρια Μαρίνα σε ετήσια βάση.

β) Το κυλικείο του σταθμού Υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης στο λιμάνι σε ετήσια βάση.

γ) Το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου σε ετήσια βάση.

δ) Το Κυλικείο Κηποθεάτρου σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέμβριος).

ε) Το Κυλικείο Κινηματογράφου Πύλης βηθλεέμ σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος –

      Σεπτέμβριος)

ζ) Το Αναψυκτήριο Όαση σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)

η) Το κατάστημα Γέρο Πλάτανος (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)

θ) Το καφενείο Κουμπές σε ετήσια βάση

ι) Την Παραλία Καρτερού από Μάιο – Σεπτέμβριο

κ) Πάρκινγκ ΠΣΚΗ (ετήσια βάση)

 2.   Μορφή διαγωνισμού :

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός, με κατάθεση εντός τακτού χρονικού διαστήματος ενσφράγιστων προσφορών.

 3.   Προθεσμία υποβολής προσφορών :

Μέχρι την Πέμπτη 10/03/2016 και ώρα 13:00

 4.  Διάρκεια ισχύος των προσφορών :

     Οι προσφορές των επιλεγμένων Προμηθευτών θα ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής του Συμφωνητικού συνεργασίας.

 5.   Αποτελέσματα διαγωνισμού :

     Η Επιτροπή Προμηθειών της Επιχείρησης θα συνεδριάσει στις 15/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με θέμα την αποσφράγιση των προσφορών, την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του Προμηθευτή της Επιχείρησης. Σε περίπτωση μη εξετάσεως όλων των προσφορών δύναται να συνεχισθεί η διαδικασία σε άλλη συνεδρίαση που θα ορισθεί από τον Επιτροπή.

     Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη διάφορα κριτήρια θα επιλέξει προμηθευτή της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή εκδηλωθεί μόνο από ένα μειοδότη θα υπάρξει επαναπροκήρυξη

 6.   Οροι συμμετοχής και κριτήρια επιλογής :

α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτή δικαιούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που ασκούν εργασίες.

β) Στις προσφορές ιδιόχειρες ή τυπωμένες, θα αναγράφεται η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα απευθύνεται προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ, θα έχει ημερομηνία, τα στοιχεία της Επιχείρησης και θα είναι υπογεγραμμένη από τους συντάσσοντες.

γ)  Πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

δ)  Η άριστη ποιότητα τους.

ε)  Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται για ένα (1) έτος.

ζ) Ο προμηθευτής με ευθύνη του θα εκτελεί τις εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης.

η)  Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ.

θ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό.

ι) Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται.

κ) Οι προσφορές απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’αυτές διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των.

 7.   Κατηγορίες εργασιών και προϋπολογισμός για ετήσια διάρκεια

1.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

 

 

2.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 7.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) για ένα έτος

 

 

 Η ετήσια διάρκεια προσμετράται από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 8.   Ανάδειξη Προμηθευτή και ενστάσεις.

  Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης καταρτίζεται από την Επιχείρηση η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δικαίωμα ένστασης μπορούν να υποβάλλουν οι προμηθευτές προς την Επιτροπή Προμηθειών από την ημέρα δημοσιοποιήσεως του διαγωνισμού και για 15 ημέρες. Σε περίπτωση ενστάσεως κατά της συμμετοχής άλλου προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογεί πλήρως του λόγου του ενισταμένου.

Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής Προμηθειών αν αυτοί τα ζητήσουν.

9.   Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου.

α.   Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που προσδιορίστηκε σε επτά (7) ημέρες να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

β.  Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εφόσον διαπιστωθεί από τη διεύθυνση της Επιχείρησης ότι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του.

γ.    Η διαδικασία του διαγωνισμού επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών - Προμηθειών

Κωστής Μουδάτσος                

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE