inner image

Προμήθεια αναπνευστήρων & ανταλλακτικών (φιάλες οξυγόνου) για τον καθαρισμό τάφων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια αναπνευστήρων & ανταλλακτικών (φιάλες οξυγόνου του αναπνευστήρα) για τον καθαρισμό τάφων», συνολικού κόστους 1.998,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 72  του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την   58120 / 2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους
 • Την 791/2016 Απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η δαπάνη.
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 130829/15-11-2016.
 • Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς. 

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.998,88  €.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Διονυσίου 13α, Νέα Αλικαρνασσός -                Τ.Κ. 71601.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Τηλ.: 2813-409818,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει:

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του και  το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.

 

     2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 • Η  επιχείρησή μου είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.
 • Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα.
 • Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
 • Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη.

 

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες ). 

 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:     

 • Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.                                                                    
 • Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή  Υποχρεώσεων.
 • Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                             
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης συνολικά. 

 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης

Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE