inner image

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (γλάστρες, λάστιχα, εδαφο βελτιωτικά, λιπάσματα και συναφή υλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης  

E-mail :prom@heraklion.gr .

 

Ηράκλειο,  27 / 10. /2016

Aρ. Πρωτ.: 123688

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για  «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (γλάστρες, λάστιχα, εδαφο βελτιωτικά, λιπάσματα και συναφή υλικά »,συνολικού κόστους 9.737,2  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις των άρθρων  58και 72  του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Την   58120 / 2016.  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους
  • Την 682 / 2016 απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η δαπάνη  .
  • Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με το υπ.΄ αριθμού πρωτοκόλλου 112411 - 30/ 09 / 2016
  • Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς . 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα  9.737,2   € .

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  10 / 11 /   2016, ημέρα  Πέμπτη .     και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-185,186,189,403  ,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει.

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του και  το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.

 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν :

Α) Η  επιχείρησή είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.

Β) Η επιχείρησή είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος. \

Γ) Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα .

Δ)Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Ε) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΤ) Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη .

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες )  .  

  Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:     

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .                                                                     Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή  Υποχρεώσεων .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                              Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης .  

 

 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE