inner image

Προμήθεια υπολοίπων ειδών γραφικής ύλης, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης  Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο,  05  /  08 /2016

Aρ. Πρωτ.: 90191

 

Προμήθεια υπολοίπων ειδών γραφικής ύλης, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  συλλογή προσφορών.          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υπολοίπων ειδών γραφικής ύλης, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές , την Συγγραφή υποχρεώσεων τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς που επισυνάπτονται, συνολικού κόστους 1.654,16  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και του 4281/2014.

Τις  τεχνικές προδιαγραφές τη Συγγραφή υποχρεώσεων  τον Ενδεικτικό   Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς . 

Την 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό της γραφικής ύλης έτους 2016  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

 Την 65/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι και η διάθεση πίστωσης της παραπάνω προμήθειας .

Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Προκήρυξη Διακήρυξης 25706/08-03/2016 του πρόχειρου διαγωνισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) ο οποίος διενεργήθηκε κανονικά στις 21/03/2016

Το υπ.αρ.πρωτ. 31302/22-03-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού:

Το υπ.αριθ.πρωτ.36502/05-04-2016 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Την 270/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία κατακυρώνεται μέρος του  διαγωνισμού  για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2016  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και στην παραπομπή για τα υπόλοιπα είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε προμηθευτή αξίας 1.334,00, ΦΠΑ 320,16  σύνολο 1.654,16 €, να εκτελεστεί η προμήθεια με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ.

Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 58068/31-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκαν οι 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και οι 65/2016 και 270/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου ως προς την νομιμότητα τους και βρέθηκαν νόμιμες. 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.654,16  ευρώ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  09η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το Τμήμα  προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου  τηλ. 281 3409185-186 και 189,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά

   1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.

   2.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.

  3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά  την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.

4)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνε σύμφωνα  με τις  υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπ’ αριθμ. 65/2016 και 270/2016 όμοιες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, που αφορούν αντίστοιχα, στην έγκριση εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, στη διάθεση πίστωσης, στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς επίσης στη  κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την ΑΔΑ: ΩΟΙΖΟΡ1Θ-ΘΑ5 και με αριθ  πρωτ.5999/30-5-2016  και στην παραπομπή για τα υπόλοιπα είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε προμηθευτή αξίας 1.334,00, ΦΠΑ 320,16  σύνολο 1.654,16 €, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, να εκτελεστεί η προμήθεια με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Καραντινός Γεώργιος

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE